קרבנות

קרבנות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6672 מקורות עבור קרבנות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת זבחים פרק יד

 בעשה ולא תעשה וחייבין עליהן כרת הקדישן בשעת היתר במות והקריבן בשעת איסור במות הרי אלו בעשה ולא תעשה ואין חייבין עליהן כרת הקדישן בשעת איסור במות והקריבן בשעת היתר במות הרי אלו בעשה ואין בהם בלא תעשה:משנה י[*] אלו קדשים קרבים במשכן קדשים שהוקדשו למשכן קרבנות הצבור קרבין במשכן וקרבנות היחיד בבמה קרבנות היחיד שהוקדשו למשכן יקרבו במשכן ואם הקריבן בבמה פטור מה בין במת יחיד לבמת צבור סמיכה ושחיטת צפון ומתן סביב ותנופה והגשה רבי יהודה אומר אין מנחה בבמה וכיהון ובגדי שרת וכלי שרת וריח ניחוח ומחיצה בדמים ורחוץ ידים ורגלים אבל הזמן והנותר והטמא שוים

2

משנה מסכת טהרות פרק ד

 צ"ל ברשות היחיד:משנה ז[*] אלו ספיקות שטיהרו חכמים ספק מים שאובים למקוה ספק טומאה צפה על פני המים ספק משקין ליטמא טמא ולטמא טהור ספק ידים ליטמא ולטמא וליטהר טהור ספק רה"ר ספק דברי סופרים ספק החולין ספק שרצים ספק נגעים ספק נזירות ספק בכורות וספק קרבנות:משנה ח[*] ספק טומאה צפה על פני המים בין בכלים בין בקרקע ר"ש אומר בכלים טמא ובקרקע טהור ר' יהודה אומר ספק ירידתו טמא וספק עלייתו טהור ר' יוסי אומר אפי' אין שם אלא מלא אדם וטומאה טהור:משנה ט[*] ספק משקין ליטמא טמא כיצד טמא שפשט את רגלו לבין משקין טהורין

3

משנה מסכת מנחות פרק ח

 משנה מסכת מנחות פרק חמשנה א[*] כל קרבנות הצבור והיחיד באים מן הארץ ומחוצה לארץ מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באים אלא מן החדש ומן הארץ וכולן אינן באים אלא מן המובחר ואיזהו מובחר מכמס ומזוניחה אלפא לסולת שנייה להם חפריים בבקעה כל הארצות היו כשרות אלא מכאן היו מביאים:משנה ב[*] אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחים ולא מבית האילן ואם הביא כשר כיצד הוא עושה נרה שנה ראשונה ובשניה זורעה קודם לפסח שבעים יום והיא עושה סולת מרובה כיצד הוא בודק הגזבר מכניס את ידו לתוכה עלה בה אבק פסולה

4

משנה מסכת מנחות פרק ט

 היו נגדשות חוץ משל כהן גדול שהיה גודשה לתוכה מדות הלח בירוציהן קדש ומדות היבש בירוציהן חול רבי עקיבא אומר מדות הלח קדש לפיכך בירוציהן קדש ומדות היבש חול לפיכך בירוציהן חול רבי יוסי אומר לא משום זה אלא שהלח נעכר והיבש אינו נעכר:משנה ו[*] כל קרבנות הצבור והיחיד טעונין נסכים חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם אלא שחטאתו של מצורע ואשמו טעונים נסכים:משנה ז[*] כל קרבנות הצבור אין בהם סמיכה חוץ מן הפר הבא על כל המצות ושעיר המשתלח רבי שמעון אומר אף שעירי ע"ז כל קרבנות היחיד טעונים סמיכה חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והיורש

5

משנה מסכת סוכה פרק ה

 כולן שוין בשמיני חזרו לפייס כברגלים אמרו מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר אלא חוזרין חלילה:משנה ז[*] בשלשה פרקים בשנה היו כל משמרות שוות באמורי הרגלים ובחלוק לחם הפנים בעצרת אומרים לו הילך מצה הילך חמץ משמר שזמנו קבוע הוא מקריב תמידין נדרים ונדבות ושאר קרבנות צבור ומקריב את הכל יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה בין לאחריה היו כל המשמרות שוות בחלוק לחם הפנים:משנה ח[*] חל להיות יום אחד להפסיק בינתיים משמר שזמנו קבוע היה נוטל עשר חלות והמתעכב נוטל שתים ובשאר ימות השנה הנכנס נוטל שש והיוצא נוטל שש רבי יהודה אומר הנכנס נוטל שבע

6

משנה מסכת פרה פרק ב

 משנה מסכת פרה פרק במשנה א[*] רבי אליעזר אומר פרת חטאת המעוברת כשרה וחכמים פוסלין ר"א אומר אינה נלקחת מן העכו"ם וחכמים מכשירים ולא זו בלבד אלא כל קרבנות הצבור והיחיד באין מהארץ ומח"ל מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ:משנה ב[*] פרה שקרניה וטלפיה שחורים יגוד גלגל העין והשינים והלשון אינם פוסלים בפרה והננסת כשרה היתה בה יבלת וחתכה רבי יהוד' פוסל רש"א כל מקום שניטל ולא העלה מקומו שער אדום פסולה:משנה ג[*] יוצא דופן ואתנן ומחיר פסולה רבי אליעזר מכשיר שנאמר (דברים כג) לא תביא אתנן

7

משנה מסכת שקלים פרק ד

 משנה מסכת שקלים פרק דמשנה א[*] התרומה מה היו עושין בה לוקחין בה תמידין ומוספין ונסכיהם העומר ושתי הלחם ולחם הפנים וכל קרבנות הצבור שומרי ספיחים בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ר' יוסי אומר אף הרוצה מתנדב שומר חנם אמרו לו אף אתה אומר שאינן באין אלא משל צבור:משנה ב[*] פרה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית באין מתרומת הלשכה כבש פרה וכבש שעיר המשתלח ולשון שבין קרניו ואמת המים וחומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באין משירי הלשכה אבא שאול אומר כבש פרה כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן:משנה ג[*] מותר שירי הלשכה מה היו עושין בהן

8

משנה מסכת תמורה פרק א

 יהודה אומר הולד עושה תמורה אמרו לו הקדש עושה תמורה לא הולד ולא תמורה עושין תמורה:משנה ו[*] העופות והמנחות אינן עושין תמורה שלא נאמר אלא בבהמה הצבור והשותפים אינן עושים תמורה שנאמר (ויקרא כ"ז) לא ימיר אותו יחיד עושה תמורה לא הצבור ולא השותפים עושים תמורה קרבנות בדק הבית אינן עושין תמורה אמר רבי שמעון והלא המעשר בכלל היה ולמה יצא להקיש אליו מה מעשר קרבן יחיד יצאו קרבנות צבור מה מעשר קרבן מזבח יצאו קרבנות בדק הבית:

9

משנה מסכת תמורה פרק ב

 משנה מסכת תמורה פרק במשנה א[*] יש בקרבנות היחיד מה שאין בקרבנות הצבור ויש בקרבנות הצבור מה שאין בקרבנות היחיד שקרבנות היחיד עושים תמורה וקרבנות הצבור אינם עושים תמורה קרבנות היחיד נוהגין בזכרים ובנקבות וקרבנות צבור אין נוהגין אלא בזכרים קרבנות היחיד חייבין באחריותן ובאחריות נסכיהם וקרבנות הצבור אינן חייבין לא באחריותן ולא באחריות נסכיהן אבל חייבין באחריות נסכיהן משקרב הזבח יש בקרבנות הצבור מה שאין בקרבנות היחיד שקרבנות הצבור דוחין את השבת ואת הטומאה וקרבנות היחיד אינן דוחים לא את השבת ולא את הטומאה אמר רבי מאיר והלא חביתי כהן גדול ופר יום הכפורים קרבן יחיד ודוחין את

10

תוספתא מסכת זבים (צוקרמאנדל) פרק א

 ועל הרואה ברביעי שאין סותר אלא יומו על מה נחלקו על הרואה בשלישי: הלכה טכל קרי מטמא בכהנים מותר בזב זב מותר בתשמיש המטה בימי גמרו ולא סותר אלא יומו כיצד ראה לאור שמיני מונה בתחלה ומביא קרבן אחד ראה יום שמיני מונה בתחלה ומביא שתי קרבנות כמה הוא כדי טבילה וסופג כדי שיראה ויטבול ויעל ויסתפג: הלכה יוכמה שיעורה של ראייה מרובה כמגדיון לשילה שהן כדי שתי טבילות ושני סיפגים ר' שמעון אומר כדי הקפת הבית מבפנים: הלכה יאמשלו משל למה הדבר דומה לחבל של מאה אמה כיצד ראה בתחילה מאה ובסוף חמשים ובסוף מאה או

1234567891011121314151617181920