קרבן העדה מסכת סנהדרין פרק א

קרבן העדה מסכת סנהדרין פרק א

  

הלכה א
[דף א עמוד א] מתני' דיני ממונות. הודאות והלואות:
בשלשה. הדיוטות אף דג' פעמים אלקים דכתיב בשומרים הוו כאלו כתובים ג"כ בפרשת אם כסף תלוה דעירוב פרשיות כתובים כאן אפילו הכי לא אצרכוהו חכמים שלשה מומחים כדי שלא תנעול דלת בפני לוין שמא יכפור הלוה ולא ימצא מומחים לכופו לדין:
גזילות וחבלות בשלשה. מומחים דשלשה פעמים אלקים כתב בפ' שומרים שהן גזילות שזה טוענו שלח יד בפקדונו ואלקים משמע לשון שררה ומומחה:
נזק. אדם באדם או שור המועד שהזיקו שמשלמים נזק שלם:
וחצי נזק. שור ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.