קרבן העדה מסכת כתובות פרק יג

קרבן העדה מסכת כתובות פרק יג

  

הלכה א
מתני' שני דייני גזלות. שהיו גוזרין גזרות על הגזלנין וקונסין עליהן קנסות:
שני דברים. שאין חכמים מודים לו:
תשבע בסוף. כשישמעו בו שמת ותבא לגבות כתובתה תשבע שלא עכבה בידה משל בעלה כלום:
ולא תשבע בתחילה. בשעת גיבוי מזונות:
גמ' ופריך לא כן וכו':
ה"ג ד' מאות ושמונים בתי דינין היו בירושלים. וכ"מ בבבלי. ודריש ליה מדכתיב מלאתי משפט מלאתי בגימטריא תפ"א והאחת היתירה היינו בית המקדש א"נ ת"פ מלבד דתנן במתניתין וקשיא למה תנן אלו במתניתין הא הוו טובא ב"ד בירושלים שדנו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.