קרבן אשה הלכות גזלה ואבדה פרק ד

קרבן אשה הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  

הלכה ז
[ז] היה שם [לקיטו או] שכירו וכו'. כתב הרב המגיד בעיא דלא איפשיטא וכו', ומצאתי להר"ב פרח מטה אהרן ח"א סי' י"א וז"ל שוב מצאתי להרב גידולי תרומה דף רפ"ג וכו' עד וכשהוא תפוס מאריה קמא וכו' עיי"ש בלשונו באורך, ולענ"ד נראה דשפיר צדקו מה שהליצו בעד הרב גידולי תרומה, ודברי הפרח מטה אהרן תמוהים במ"ש דאם התופס לא מהנייא תפיסתו משום שטוען שמא, לפחות תיהני תפיסתו מטעם דאוקי ממונא בחזקת מריה קמא, דאפילו היה מונח בסמטא הוה מוקמינן ליה בחזקתיה דמאריה קמא, ק"ו היכא דתפיס בו, דאטו מי ידעינן אנן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.