קרבן אשה הלכות ברכות פרק ב

קרבן אשה הלכות ברכות פרק ב

  


הלכה יג
[יג] בראשי חדשים שכח ולא אמר יעלה ויבא וכו'. עיין מ"ש מור"ם בהגה בסי' קפ"ח סעיף ז' גבי טעה ולא הזכיר של ר"ח בברכת המזון וז"ל ואפשר דמ"מ יש לאמרו בתוך שאר הרחמן כמו על הניסים ואולי יש לחלק כי ביעלה ויבא יש בו הזכרת שמות ואין לאומרו לבטלה עכ"ל. וכתב עליו המג"א דצריך עיון דאומרים כל היום וכו' ולמה יגרע זה וצ"ע עכ"ל. ועיין להרב מל"מ בפ"א מהל' ברכות שכתב דמוכח מדברי הריב"ש סימן ת"ח דלאו דוקא בזכירת שם בן ד' דהוא הדין אלהינו נמי אסור לאומרו יעו"ש: