קנסות

קנסות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1332 מקורות עבור קנסות. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

קובץ שעורים חלק ב סימן יב

 ולא מפלגינן בין בניו לשאר יורשיו עיין ברמב"ן [הנדפס בתוך חידושי הרשב"א] מהירושלמי דפריך למ"ד אדם מוריש קנס ממתני' דתנן הרי הן שלה ולא של האחין ומשני דגזה"כ הוא בקנס של נערה דאין אדם מוריש זכות בתו לבנו ונראה דהגה"כ אינו אלא מהאב לבניו אבל ממנה ליורשיה הוי כמו שאר קנסות דע"ז לא כתיב קרא ושם יש לחלק בין בן לשאר יורשין.ה) ובזה אפשר לתת טעם להא דמבואר בב"ב דקמ"ב למ"ד אין זכיה לעובר ואפילו בירושה דממילא וגר שמת והניח אשתו מעוברת כל הקודם זכה ומ"מ אם נולד אח"כ בן הוא מוציא מן הזוכים והוא דבר תמוה דודאי אינו

152

שיעורי ר' דוד תוכן העניינים גיטין

 שטר קידושיןסימן ל"ט - בענין לאו דלא יגוש, להיראיםסימן מ' - בענין לאו דלא יגוש בשנה השביעית, ובסתם הלואהסימן מ"א - בענין הפקעת החוב בשמיטה, ובגדר שמיטה דרבנןסימן מ"ב - בענין הפיל שינו וסימא עינוסימן מ"ג - בדין גמרי או פקעיסימן מ"ד - בגדר קנסות דרבנןסימן מ"ה - עוד בענין חיובי ממון דרבנן [לענין שבועה ומשאיל"מ]סימן מ"ו - בדין אין ברירהסימן מ"ז - בדין מצות קריאה בביכוריםסימן מ"ח - בדין קונה שני אילנותסימן מ"ט - בדין תשלומי תרומהסימן נ' - בדין איתא בדנפשיהסימן נ"א - בדין שליחות דכתבו ותנו [לענין נייר של השליח]

153

שרידי אש מסכת בבא קמא סימן יט

 כי מסהדי עליה בבית דין איגלאי מילתא דמעיקרא נמי שותפי נינהו, ע"כ.וז"ל השיטה בהמשך הדברים: וגדולה מזו כתב הרב בשלהי פירקין (בבא קמא ל"ה, ב) גבי ואי לא מייתי ראי' שקיל כדקאמר מזיק, ואע"ג דקנסא הוא וליכא עידי נגיחה ומודה בקנס פטור, לא דמי הא קנסא לשאר קנסות, דהכא קרנא ובי דינא כי מודה זיל שלים אמרי ליה וכל שכן דאי תפס לא מפקינן מיניה, ואע"ג דבשאר קנסות לא דיינין הכי, ע"כ. ולא ירדתי לסוף דעתו, דפלגא נזקא למאן דאמר קנסא הא אמרינן לעיל בשלהי פרק קמא (בבא קמא ט"ו, א) דאי מודה ביה מיפטר ובי דינא אמרי ליה (

154

שרידי אש מסכת בבא קמא סימן כ

 זו שום ממש, דחיוב של טביחה ומכירה אינו אלא פרט מדיני גניבה, ועצם החיוב נובע ממעשה הגניבה, דבאין גניבה אין טביחה ומכירה, ולכן מכיון שעיקר חיוב הגניבה בא ע"י עדים ולא ע"י הודאתו, הוא חייב גם על שאר דברים הנובעים מחיוב זה של גניבה, ואף שהודה עליהם, משא"כ בשאר דיני קנסות חייב בהודה על עצם החיוב ואף שפטר עצמו מכלום.ולפי"ז כל הדין של פוטר עצמו מכלום לא משכחת לי' אלא בגניבה וטביחה ומכירה אבל לא בשן ועין וחצי נזק קנס, דאז פטור אפילו בפוטר עצמו מכלום, ובאבן האזל הרגיש שזהו נגד הגמ' שם ע"ה, א דאמר רבא קפחינו לסבא

155

שרידי אש מסכת מכות (השלמות) סימן לה

 ע"כ יכול להודות דהרג בפני פלוני ופלוני ולא היה מועיל עדותם אח"כ שהוי עדות שאי אתה יכול להזימה. וכבר השיג עליו בשו"ת חדושי הרי"מ חושן משפט סי' א' דרק בממון מהני הודאתו דהיא לחובתו שמודה שהעדים פטורים לשלם לו, והקדימו בזה בתומים סי' ל"ח עיי"ש שרצה לומר דלא לבד בדיני קנסות שהוא מילתא דממון אך גם בכל דבר אם הבע"ד שהעידו עליו מודה שעשה כדברי העדים אין כאן הזמה, דהזמה קנס הוא, ואם הבע"ד מודה איך יקנסו אותם, והרי הבע"ד אומר שהאמת כדבריהם, ובסוף דבריו דחה התומים סברא זו עיי"ש. ולפמש"כ אין צורך לומר דגם הריטב"א יסבור דבאומר הרגתי בפניכם

156

קרבן העדה מסכת יבמות פרק יד

 הוינן סברין מימר. סברוהו למימר יוציא החרש ויקיים הפקח דליכא למיגזר שמא יאמרו גירש זה ונשא זה נמצא מחזיר גרושתו משניסת דאפי' גירש הפקח ונשאה חרש וגירשה מותרת לחזור לפקח דקידושי חרש דרבנן ולא קרינן בה לא יוכל וגו':עוד היא וכו'. ואסיקנן דאף זו עדיין היא בהנך קנסות שקנסו חכמים באשה שהלך בעלה למדינת הים כדתנן ר"פ האשה רבה וכדתני ר"ח בסמוך אשתו של פקח שגירשה וכו' קורא אני עליה לא יוכל וגו':מפני גדירה. שעושין לה גדר שלא ינהגו בה מנהג הפקר ויש גורסין גרירה פי' נגררת אחר כל אדם לזנות:שאינה יכולה לשמור את גיטה. דכתיב ונתן

157

קרבן העדה מסכת כתובות פרק ג

 שהקרן קנס וצריך לשלם יותר ממה שגזל:ופריך וכמה דתימר קרן קנס ה"נ חומש קנס. דהא אף החומש משלם חולין מתוקנים וכן בטמאה משלם חומש חולין כדתנן רפ"ו דתרומות אם כן למה אינו משלם גם במזיד חומש ובקרא כתיב ואיש כי יאכל קדש בשגגה א"נ קשה ליה וכי בשני קנסות קנסינן ליה והראשון נ"ל:אלא רשב"ל כדעתיה. לשיטתו כמה מה דהוא אמר הטעם דעדים זוממין משלמין ממון לרבנן ואינן לוקין משום דהכל בין עדות שבאו לחייבו ממון בין שבאו לחייבו דבר שאינו ממון הוא בכלל לא תענה:יצא. עדות שיש בו ממון מדכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו לחייבו

158

קרבן העדה מסכת כתובות פרק יג

 קרבן העדה מסכת כתובות פרק יגהלכה אמתני' שני דייני גזלות. שהיו גוזרין גזרות על הגזלנין וקונסין עליהן קנסות:שני דברים. שאין חכמים מודים לו:תשבע בסוף. כשישמעו בו שמת ותבא לגבות כתובתה תשבע שלא עכבה בידה משל בעלה כלום:ולא תשבע בתחילה. בשעת גיבוי מזונות:גמ' ופריך לא כן וכו':ה"ג ד' מאות ושמונים בתי דינין היו בירושלים. וכ"מ בבבלי. ודריש ליה מדכתיב מלאתי משפט מלאתי בגימטריא תפ"א והאחת היתירה היינו בית המקדש א"נ ת"פ מלבד דתנן במתניתין וקשיא למה תנן אלו במתניתין הא הוו טובא ב"ד בירושלים שדנו דיני ממונות וגזלות:ואלו ממונין [דף סח עמוד א]

159

קרבן העדה מסכת מכות פרק א

 לשני בני אדם וכאלו העידו לכל אחד ממקבלי המתנה בפני עצמו דודאי לא נפסל עדות שכשרים לו בשביל העדות שהן פסולים לו ולא דמיא כלל למתני' שכולם העידו בעדות אחת לאיש אחד ובכה"ג ודאי אמרינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה:מתני' סנהדרין. הסמוכים בארץ יש להן רשות לדון דיני קנסות ודיני נפשות בין בארץ בין בח"ל כל זמן שיש ב"ד הגדול בלשכת הגזית שנאמר לבלתי שמוע אל הכהן או אל השופט בזמן שיש כהן מקריב ע"ג המזבח יש שופט שדן דיני נפשות בזמן שאין כהן אין שופט אע"ג דהאי קרא בזקן ממרא כתיב ילפינן מיניה שאר חייבי מיתות באם אינו

160

קרבן העדה מסכת סנהדרין פרק א

 זה מלך וכ"ג. מלך דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ כה"ג דכתיב ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם:ה"ג סמיכה וסמיכות בשלשה וכ"ה בבבלי. ופריך לא סמיכה וסמיכות חדא נינהו ותרתי ל"ל:ומשני תמן כו'. התם בבבל קורין למינוי שנותנין לו רשות למידן דיני קנסות סמיכותא וסמיכה היינו מינוי וסמיכת זקנים הוא סמיכת פר העלם דבר:אמר ישב ר"מ תחלה. הוא יהיה לפני ר"ש והרע לר"ש על שהקדים ר"מ ממנו:[דף ו עמוד ב] א"ל ר"ע לר"ש דייך שאני ובוראך מכירין כחך. ולך למחול על כבודך:לבית הזה. לבית הנשיא שלא לסמוך בלא רשות הנשיא כדמסיק:במותב

1234567891011121314151617181920