קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


81

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יז

 דבר זה כמי שלוה ממון מאדם וא"ל אם לא אחזיר לך ממון זה ביום פלוני תהא שדה זו מכורה לך נמצא שאינה מכורה עכשיו בשעת התנאי אלא לאחר זמן והיא אינה מכורה דאע"פ שעבר הזמן ולא הביא הלוה אותו ממון אפ"ה ל"ק המלוה את השדה דזו היא אסמכתא לפי שסמך קנין הקרקע לזמן אחר לאחר שהתנה ואינו קנין בשעתו. אבל כל היכא שאומר להיות קנין השדה בשעתו ולאחר הקנין מתנה על התנאי להיות לאיזה זמן שירצה כיון שעיקר הקנין הוא משעת התנאי הוא המעשה המתקיים אם יתקיים התנאי, ואתה מוצאו בשתי לשונות כגון שאמר מעכשו תהא קנויה לך דהא ודאי

82

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כו

 חזיא לך, ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שייר בבינונית דכוותיה גבי שמעון אבל שייר בבינונית דכוותיה גבי שמעון מצי אמר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו ואזדא רבא לטעמיה דאמריב) רבא כדרך שתקנו בלוקח ראשון כך תקנו בלוקח שני.התשיעי חוב שאין עליו לא שטר ולא קנין אלא הודאתו בב"ד או שהעידו עליו בפני ב"ד שיש למלוה זה על לוה זה כך וכך ודן עליו ב"ד שיפרע את שלו דין הוא שיטרוף מנכסים משועבדים ומאיזה נכסים משועבדים אמרינן מאותן שמכר אחר שהודה בב"ד לפי שכיון שהודה בב"ד כותבים עליו בכתיבת השטר כדגר'יג) מר בר רב אשי אמר

83

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כז

 ותדע דמאי שאנו צריכין לבחן ולידע מאיכ) זה הוא השטר הראשון ואיזה הוא השטר השני תדעכא) דהיכא שבאין לטרוף קרקע שמכרו הלוה והיה אותו קרקע ברשות הלוה קודם הלואתו מהם דהתם ודאי יגבה השטר מוקדם ואח"כ אם ישאר כלום יגבה השטר המאוחר.אבל תדע דכל קנין שלא קנה בשעת ההלואה אלא לאחר שלוה משניהם נכנס בקניינו אותן נכסים ומכרן תדע שהשטר מוקדם והשטר המאוחר שניהם שוין באותם נכסים ויטרפו מיד הלוקח ויחלקו כדגר'כב) המלוה את חברו בשטר גובה מנכסים משועבדים ע"י עדים גובה מנכסים בני חורין וכו'כב) ובעי שמואל דאקני מי משתעבד אליבא דרבי מאיר לא

84

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כח

 טעות סופר הוא וטעמא דכתיב ליה הכי הא לא כתיב ליה הכי טריף.ומה שהזכרנו בתחלת השער שלשה עניינים שאתה מוצא באחריות כך הם. הראשון מי שקבל עליו אחריות דנפשיה יש לו הנאה בדבר זה שהמוכר עצמו אינו יכול לערער על הלוקח בשום פנים שבעולם אם היה אותו קנין קנין שלם ללוקח אבל לא היה אותו קנין קנין שלם ללוקח הרי זה ראוי להחזיר הדמים. ואתה מוצא ענין זה כגון שמכר נכסים של אביו בחיי אביו על אותו הדרך שהיה לו למכור והתנה שאם יערער אביו בדבר זה שלא יחזיר לו הדמים ואחר כך מת אביו וירש אותו, ותדע שאם

85

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כט

 והוא שלא הכיר בה הלוקח בשעה שלקחה שאינה של מוכר כדג'א) אמר רבא הלכתא המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו יש לו מעות ויש לו שבח הכיר בה שאינה שלו ולקחה מעות יש לו שבח אין לו.ותדע שהגזלן הזה אם לאחר שמכר חזר ולקחה מן הנגזל קנין כתקנו אפילו הכי לא קנאה הלוקח כיון דבאותה שעה שלקחה לא היתה שלו ואע"ג דגר'ב) בעא מיניה שמואל מרב חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו א"ל מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו ותדע דאין לסמוך על זאת של רב, דסבירא ליה לרב דמי שמוכר מה שאינו קנינו וחזר

86

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לד

 לשטר השני ב"ח גובה ממנו.ועדין הדין בדבר הזה היכא שהשטרות מתחלפים כגון שהאחד במכר והאחד במתנה אם היה כתב המתנה מוקדם יש על הלוקח לטעון ולומר הקדמתי כתב המתנה כדי להסתלק מעלי דינא דבר מצרא ולאחר מיכן כתבתי כתב המכר כדי לקבל אחריות על הקרקע נמצא שנכנס קנין הקרקע ברשותו מזמן הראשון שהוא שטר המתנה אבל אין אחריות הקרקע עליו אלא מזמן שהוא בשטר השני, וכמו כן אם היה הכתב הראשון שטר המכר והשני שטר מתנה יש על הלוקח לטעון ולומר עקר סמיכות על השטר הראשון אבל הוצרכתי לכתוב שני שהוא שטר מתנה משום דינא דבר מצרא הילכך קנין

87

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מא

 קמ"ל. אתחזי לן דהני פריטי והמעות הרעותג) והשבורות והאסימון אף על פי שהן חריפין יותר ממטבע הכסף החשוב ויותר הם עוברים בסחורתם במקומות מרובים אין סומכים על כך ואינן חשובים דמים.ולא תעלה על דעתך מה שאנו שונין הזהב קונה את הכסף אף על פי שהוציאו בלשון קנין שיהא בתורת חליפין דאין קריאתו אלא הזהב מחייב את הכסף כדגרסינןד) תנן הזהב קונה את הכסף מאי לאו בחליפין לא בדמים אי הכי קונה מחייב מבעי ליה תני מחייב וגרסינןה) בברייתא הזהב קונה את הכסף כיצד נתן לו דינר זהב בעשרים וחמשה דינרים של כסף הרי זה קנה כסף

88

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מג

 הסחורה ואין על מי שחזר בנתינת הדמים לבדן אלא לקללו במי שפרע ודינו לשמים.ותדע דכל היכא שהלוה מעות על הפירות סתם שלא פסק הדמים לא כדהשתא ולא על שער שיצאו יש לו ללוקח ליטול כשעת נתינת דמים בין שנתיקרה הסחורה לאחר מיכן בין שנתזלזלה והוא שיש שם קנין או חליפין או בדרך שראוי להתקיים בו המכר וכמו שפירשתי כבר במה שהוקדם לפנינו דהתם יש מן הדין שיתן לו סחורה כשעה שהיתה שוה בשעת נתינת מעותיו שאם היה התנאי כשער הגבוה שהוא שער שעת נתינת מעותיו, אבל היכא שאין שם קנין ולא אחד מן הדרכים שמתקיים בו המכר אין לבי"ד

89

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ד

 מב) ב"ק דף פ"ח ע"ב [כתובות ע"ח].מג) כתובות ר"פ מציאת האשה.מד) שם ע"ח. [משכ"ר הלכך אם מתה, תיבה זו אין לה פירוש ההמשך למה שלפניו ויותר הי' נראה אם הי' כתוב ואם מתה וצ"ב, או שנימא כחי' של הקצוה"ח דתקא"ו הוא בנכסים שיש לו קנין פירות].מה) [אולי צ"ל יעמד].מו) שם [תיבת נמי ט"ס וצ"ל לימא. בסוף ד"ר שכתב אבל אם הרשה אותה כו' מבואר דעתו כשי' רבינו אפרים דנתינת רשות לבד סגי הבאנו דעתו בעמק השער בהלכות הקודמות].מז) כתובות פ"ג.מח) [צ"ל שער מ"ב הבאנו דבריו לקמן דרך העשירי].מט) שם ועמ"ש הה"מ פכ"ג מהל'

90

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער יג

 ה"ד ומה שנרשם שם ד"ג הוא ט"ס וצ"ל י"ג וזה נעלם מהב"י בחו"מ סי' ק"צ שכתב שהרמב"ם למד כן מקדושי אשה ע"ש וכן הוא מפורש בירושלמי פ"ק דקדושין והתוי"ט ובאה"ג נמשכו אחרי הב"י. [יעו"ש בירושלמי ה"ג דנלמד משדות בכסף יקנו ופחות מש"פ לא חשיבי כסף ויעוי' בדברי רבינו לקמן בשער קנין חליפין].ח) [נראה דצ"ל וכל דדמי ליה פי' כל דבר הדומה להקדש שהוא אסבה"נ].ט) קדושין נ"ו ע"ב.י) מ"ש רבינו ואמרינן עלה כו' לא מצינו בש"ס על האי מתני' והוא בדף נ"ג ע"ב בע"מ ר"ח בר אבין מר"ח כו'.יא) [משכ"ר בצרידה פי' קשורים שלא מנה אותם יעוי'

1234567891011121314151617181920