קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


71

ספר הלכות גדולות סימן כח - הלכות יבמות

 א) אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל אשת חרש אין חייבין עליה אשם תלוי, מאי קא משמע לן תנינא חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה ואילו הן חרש שוטה וקטן והתורם את שאינו שלו ונכרי שתרם תרומתו של ישראל אפילו ברשותו, לרבנן הכי נמי דחרש לית ליה קנין מדאוריתא כלל, קנין דרבנן בעלמא הוא דקניא ליה בתקנתא דרבנן, אלא שמואל כרבי אלעזר סבירא ליה דאמר תרומת חרש ספק היא ספק קנין דאוריתא הוא דאית ביה, ואפילו הכי איסור ספק אשת איש איכא קרבן דאשם תלוי לא מייתי, דבעי שמואל דעד דאיכא חתיכה משתי חתיכות, ולא סבר לה

72

ספר הלכות גדולות סימן מט - הלכות הלוואה

 קנא א) כל היכא דכי עמד חוזר חוזר במתנתו, וקאמרינן עלה בפירוש אמר שמואל לא שנא לעצמו ולא שנא לאחר. אם שייר קרקע כל שהו וקנו מידו, אם עמד אינו חוזר, ואם לא קנו מידו אם עמד יכול לחזור בו, דאמרינן (שם קנא ב) הילכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין.ואם אמר בשעה שהוא מצוה מחמת מיתה הוא מצוה, אינמי ווי דקא מיית ההוא גברא, אם מת בין שייר ובין לא שייר בין קנו מידו ובין לא קנו מידו מתנתו קיימת, ואם עמד אעפ"י ששייר יכול לחזור בו, כי הא דאחתיה דרב דימי בר יוסף הוה אית לה קרנא

73

ספר הלכות גדולות סימן נא - הלכות עדות

 סהדא ואמר פריע הוא לא משגחינן ביה, ודאי כגון רב שמואל בר יהודה דמהימן טובא אמרינן להאי דנקיט שטרא אישתבע והדר שקול בהאי שטרא.(ב"מ מז א) מקנא במנא מנלן, (רות ד, ז) מושלף, ואף על גב דלא שוי ההוא מנא שוה פרוטה שפיר דמי, אבל בפירי לא הוי קנין. (שם) וזאת לפנים בישראל, בימי משה.כל דאי לא קני, דהויא לה אסמכתא ואסמכתא לא קניא, (ב"מ סו ב) ואי כתב ליה מעכשיו קני. ואית גמרא בנדרים (נדרים כז ב) והילכתא אסמכתא קניא, והוא דלא אניס, והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב.סליקו להו הלכות עדות

74

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הקדמה ותוכן העניינים

 הדבר שיתקיים עליו המכר ומה הוא הדבר שלא יתקיים בו המכר.שער ג' מי הוא המוכר שיתקיים לו המכר כשהוא מוכר ומי הוא אשר לא יתקיים לו המכר כשהוא מוכר כגון בן דעת ושאינו בן דעת.שער ד' מי שהוא בן דעת ויודע מה לעשות ואתה מוצא לו קנין שאם בא לימלך אומר לו אל תמכור ואם מכר ועשה יש מהם שהוא בטל ויש מהם שהוא קיים.שער ה' מי הוא הלוקח שיתקיים לו המקח שלקח ומי הוא הלוקח שלא יתקיים לו המקח שלקח.שער ו' מי הוא המוכר ממון שאינו שלו ויתקיים לו המכר.שער ז' במה שב"ד נזקקים

75

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ב

 ימכר לך אחיך העברי שאין לך בגופו שום קניה הא גרסינןא) ואמרינן עבד עברי גופו קנוי. ותו אם נפשך להקשות שפיכות מים והאורה היאך נקנות דהא לית בהו מששא הא אמרינןב) יש למקומו חזקה עקר המכר על המקום הוא עונה. ותו אם נפשך לומר הא קיימא לןג) קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ואם לא נקנה הגוף היאך קנה פירות יכילנא לשנויי לך דמקום הפירות מכור לו כדגרסינןד) הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו וכו' הכי קאמר גופא קני לך מהיום פירא לאחר מיתה ואוקימנא דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ומנא אמינא לך שמקום הפירות מסר

76

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ד

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער דאתה מוצא בן דעת וישתלמו בו דרכי קנין שפירשנו ואעפ"כ פעמים שהוא מוכר ואין ממכרו ממכר כשאר כל מכירות אבל יתקיים להם הממכר לזמן כמו שנפרש.הדרך הראשון הכותב נכסיו לבנו לאחר מותוא) כדגרסינן הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובים לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב ודבר זה הוא אם בא לטול רשות ולומר מהו שאמכור אמרינן ליה אל תמכור אבל אם מכר בלא רשות אעפ"כ לזמן ידוע הוי מכרב) וכדגרסינן מכר האב מכורים עד שימות אתחזי לן מהכא הא אם

77

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ה

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער הלמי שיתקיים לו המכר אם נמכר לו ולמי שלא יתקיים לו המכר למי שנמכר לו אם אתה מוצא בו א' מחמשה דרכים הללו.הדרך הא' אם נמכר המכר למי שאינו אדם אין המכר מתקיים לפי שאין קנין אלא למי שהוא אדם כגון שאם אמר זה החפץ יהא מכור לחמור או יהא נתון לו אין בדבריו ממש ואותו קנין אינו מעלה ואינו מוריד. אבל אם שתף מי שהוא אדם באותו קנין כגון שאמר אתה והחמור הזה קנו חפץ פלוני קנה אותו אדם המחצה ולא יפסיד על האדם אותו שתוף ששתף עמו החמור שאינו

78

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ז

 שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן הלוקח עיר בא"י כופין אותו ליקח דרך מד' רוחותיה משום ישוב א"י.הדין הט' מי שלקח עבד ואינו רוצה למול הדין על בעליו למכרו ואתה מוצא במכירתו ג' עניינים. הענין הא' דין הוא לבעליו שימכור אותו מיד לאלתר כגון שקנאוכד) מרבו קנין סתם כגון שלא פירש אם למול אם שלא למול דבאותה שעה אם נמנע העבד ולא מל יש לו למכרו לאלתר ועל זאת גרסינןכד) מקיימים עבדים שאינן מולים דברי ר' ישמעאל רע"א אין מקיימים והלכה כר"ע.הענין השני שיכול בעליו לעכב עבד זה יום א' ואח"כ ימכור אותו וכגון שקנאו ע"ש

79

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ח

 והכבלי שריאן קמיה קביל מנייהו א"ל רבא תוספאה והתנ' גבאי צדקה לוקחים מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה א"ל הני לבני מחוזא כדבר מועט דמי.הענין השנייח) כל מה שהוא חשוד למכור דברים האסורים שאם נחשד בכך אסור ליקח מכל מה שקנה בעולם אם יש באותו קנין שום חשד מאותו דבר האסוריט) כדגר' החשוד על הבכורות אין לוקחים מהם אפילו בשר צבאים ולא עורות שאינן עבודים. ואין לוקחים ממנו צמר מלובן וצואי אבל לוקחים ממנו טווי ואריג ובגדים. החשוד על השביעית אין לוקחים ממנוכ) טווי ואריג.כא) החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין אין לוקחין ממנו

80

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יג

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יגוזה השער הוא החזק שבכולם והוא העקר והשרש למקח וממכר לפי שיש בו קנין קרקעות ועבדים ומטלטלים ומתחלק על ט"ו שערים:ואלו הן. שער הראשון כסף. שער ב' שטר. שער ג' חזקה. שער ד' חליפין. שער ה' מסירה. שער משיכה. שער ז' הגבהה. שער ח' קניית מקום. שער ט' סיתומאתא. שער י' מודד לתוך קופתו. שער י"א תלישה. שער י"בא) מחאה שהיא במעמד שלשתן. שער י"ג זכוי שהוא ע"י אחר. שער י"ד אגבי. שער ט"ו אמירה.שער הא' כסף. אתה מוצא בו ששה דרכים: הדרך הראשון שדה נקנה בכסף וכמו שנינו

1234567891011121314151617181920