קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


61

ילקוט שמעוני תורה פרשת האזינו

 הוא אביך קנך ר' שמעון בן חלפתא אומר (משמו) שאם היה חלש מלמעלן וגבור מלמטן מי נוצח שמא אתה יכול לו, וכל שכן שגבור מלמעלן וחלש מלמטן, וכן הוא אומר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר וגו', [דבר אחר] הלוא הוא אביך קנך, א"ל משה לישראל חביבים אתם לי קנין אתם לי ואי אתם ירושה לי, משל לאחד שהורישו (אחיו) [אביו] עשר שדות ועמד וקנה שדה אחת משלו ואותה היה אוהב מכל שדות שהורישו אביו, וכן מי שהורישו אביו עשר פלטיריאות ועמד וקנה פלטורא אחת משלו ואותה היה אוהב מכל פלטורות שהנחילו אביו, כך אמר משה לישראל חביבים אתם

62

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 אחזי (בראשית כה) יעקב איש תם, עמו עם בן עמרם יוקים, הקם צדיק, תקים תם:פקודא בתר דא לפדות עבד עברי ואמה העבריה ליעד אמה העבריה לדין בקנין עבד עברי הענק תעניק לו הדא הוא דכתיב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד מאי שש שנים יעבד ומאי קנין דיליה, אלא בסתרי תורה מטטרו"ן עבד יי' כליל שית (צה א) סטרין כחושבן שית אתוון דיליה שית סדרי משנה ובהון אית ליה לבר נש למפלח למאריה למהוי ליה עבד (ס"א נמכר) למעבד קנין כספו דכסף ימינא דאברהם חסד דרגא דיליה אורייתא מתמן אתיהיבת, ומאן דאשתדל בה בגין לזכאה (בה) לעלמא דאתי

63

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 גופא ותרין דרועי דמלכא איהו נר מצוה לאנהרא בהון, ושלשה קני מנורה מצדה השני אינון תרין שוקין וברית ואיהו נר מערבית לאנהרא בהון מנרתא דמלכא אתקריאת ואיהי נר לאנהרא ביה נר מצוה דאתמר ביה (שם יט) מצות יי' ברה מאירת עינים, ומאן רישא דמנרתא בינה ה עלאה דאית לה תלת קנין בדיוקנא דא ה תלת ווי"ן דאינון תלת אבהן, ה תנינא ג' קנים תניינין בדיוקנא דא ה (ס"א תלת ווין) דאינון נצח הוד יסוד, ו מנרתא דאמצעיתא בן י"ה על שמיה אתקרי בינה איהו כליל ו' קנין לתתא בחושבן ו' בו' קנין דיליה, י (משלי יב) אשת חיל עטרת בעלה

64

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר לפדות עבד עברי

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר לפדות עבד עברי[אות שצא] פקודא בתר דא לפדות עבד עברי ואמה העבריה, ליעד אמה העבריה, לדון בקנין עבד עברי, הענק תעניק לו. הה"ד, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד. מאי שש שנים יעבד. ומאי קנין דיליה. אלא בסתרי תורה, מטטרו"ן עבד יי', כליל שית סטרין, כחושבן שית אתוון דיליה, שית סדרי משנה. ובהון אית ליה לבר נש למפלח למאריה, למהוי ליה עבד, למעבד קנין כספו, דכסף ימינא, דאברהם חסד דרגא דיליה, אורייתא מתמן אתיהיבת.[אות שצב] ומאן דאשתדל בה, בגין לזכאה לעלמא דאתי, אקרי קנין. כספו: עלמא דכסופא. קנין: על שם

65

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר מנורה שקלים החדש

 דרועי דמלכא. איהו נר מצוה, לאנהרא בהון. ושלשה קני מנורה מצדה השני, אינון תרין שוקין, וברית. ואיהו נר מערבית, לאנהרא בהון. מנרתא דמלכא אתקריאת, ואיהי נר לאנהרא ביה נר מצוה, דאתמר ביה מצות יי' ברה מאירת עינים.[אות תקעז] ומאן רישא דמנרתא, בינה ה' עלאה, דאית לה תלת קנין, בדיוקנא דא ה', תלת ווי"ן, דאינון תלת אבהן. ה' תנינא, ג' קנים תניינין בדיוקנא דא ה', דאינון נצח הוד יסוד. ו' מנרתא דאמצעיתא בן י"ה. על שמיה אתקרי בינה. איהו כליל ו' קנין לתתא, בחושבן ו', בו' קנין דיליה.[אות תקעח] י' אשת חיל עטרת בעלה, תגא דספר תורה, כצורת ז'

66

פירוש הסולם לזוהר - פתיחות הקדמה לספר הזהר

 המושכלות שמשכלת, שמהן מתגדלת והן כל הויתה, וענין השארת הנפש אחר פטירת הגוף תלוי לגמרי בשיעור שכליות ומושכלות שקבלה, עד שבהעדר לה המושכלות, אין כלל על מה שתחול השארת הנפש. אין זה דעת תורה. גם אינו מקובל כלל על הלב, וכל חי שניסה פעם לקנות שכל, יודע ומרגיש שהשכל הוא קנין ואינו עצם הקונה. אלא כמבואר, שכל חומר של הבריאה המחודשת, הן חומר של העצמים הרוחניים והן חומר העצמים הגשמיים אינו לא פחות ולא יותר מבחינת רצון לקבל (ואע"פ שאמרנו שהנפש היא כולה רצון להשפיע. הוא רק מכח תיקונים של לבוש אור חוזר המקובל לה מעולמות העליונים שמשם באה אלינו,

67

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר מאורי אור ומאורי אש

 אחד בארץ, יכולים לירש המוחין הנשאים של יום השבת מהז"א, כי אין פחד מאחיזת הקליפות. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא, שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמים, הוא על ידי אתערותא דלתתא, ע"ד שאמרו, יגעתי ומצאתי תאמין. והוא על דרך שבני אדם רוכשים קניני עולם הזה, שכל קנין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת, אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם, ואין שום אתערותא דלתתא מועיל בהם, אלא השפע מגיע לישראל מכח ממשלה העליונה בלבדה. וע"כ נבחנת השפע של שבת, בשם ירושה, שהבן נוחל אוצרות אביו שבשמים, וזוכה בהם בלי שום יגיעה

68

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר לפדות עבד עברי

 הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר לפדות עבד עברי[אות שצא] פקודא בתר דא וכו': המצוה שלאחר זו, הוא לפדות עבד עברי ואמה העבריה, ליעד אמה העבריה, לדון בקנין עבד עברי, הענק תעניק לו. ז"ש, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. שואל, מהו, שש שנים יעבוד, ומהו קנין שלו. ומשיב, אלא בסתרי תורה, המלאך מטטרון הוא עבד ה' כולל שש קצוות, חג"ת נה"י, כמספר שש אותיות שלו, שה"ס ששה סדרי משנה. ובהם יש לו לאדם לעבוד את אדונו להיות לו עבד, להעשות קנין כספו. כסף, הוא ימין דאברהם, שחסד הוא מדרגה שלו. והתורה ניתנה משם.[אות שצב] ומאן דאשתדל

69

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת חקת מאמר שלף איש נעלו

 אל המקום שהמת שורה בו. כי הנעל רומז על רגלו, שהוא קיומו, שכתוב, מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב. וסוד הדבר בין החברים.[אות ט] ודא כד מיתא וכו': וזה הוא, כשהמת לוקח אותו, יורה שמעבירו למקום המות, אבל בזמן שהחי שולף נעלו ונותן לאדם אחר, כדי לקיים קנין, הוא עושה בגזירה של מעלה, דהיינו שנגזר שהקנין יעבור מרשותו של זה, לרשותו של זה. נעל של חליצה, היא נעל אחר כעין של מעלה, דהיינו כמו שמפרש לפנינו, והכל סוד אחד.[אות י] ת"ח ההוא מיתא וכו': בוא וראה, כשהמת הזה נסתלק מעולם בלי בנים, בת נדיב הזה, שהיא המלכות, אינה

70

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת כי תצא מאמר לקיים כל דבר ושלף איש נעלו

 ונתן את הנעל לרעהו, דהיינו לתחתון, כי העלה את רגליו משם למקומו עצמו. שעי"ז קבל מוחין חדשים וכלים חדשים, שהמוחין החדשים נקראים גאולה, והכלים החדשים נקראים תמורה. וז"ש, וזאת התעודה בישראל ששליפת הנעל היתה להמשיך התעודה, שהיא מוחין חדשים מן הבינה, לישראל שהוא ז"א. וכיון ששליפת הנעל ברוחניות היתה מביאה קנין של מוחין וכלים, ע"כ עשו דוגמתו בעולם הזה לכל קבלת קנין חדש אחד מחברו, שהמקנה שלף נעלו ונתן לקונה, שעי"ז מוסר לו קנין חדש, כדרך הרוחניים, כי בשעה שהעליון שלף רגליו מן הנעל, ונתן אותו לתחתון, והעלה רגליו למקומו עצמו, הנה בעת ההיא, מעלה עמו גם התחתון, ונותן לו

1234567891011121314151617181920