קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


41

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 במקום פלונית במצר פלוני: והמערה אשר בו. מכאן שצריך לפרש כל אשר בה בניינים ומעלות ומורדות מערות ונקיקים: וכל העץ אשר בשדה. מכאן שצריך לפרש כל אשר בה בחיבור: אשר בכל (גבול) [גבולו] סביב. מכאן שצריך לפרש מצריה:סימן יחיח) לאברהם למקנה. כל מקום שנאמר קנין הרי הדבר סתם בין במתנה, בין בתמורה, בין בכסף, בין בשטר, בין בחזקה, עד שיפרוט לך במה קנה, וכל מקום שנאמר נקנה אינו אלא מקנת כסף ממש: לאברהם למקנה. בכסף זה: לעיני בני חת. מכאן שצריך לקנות בעדים: בכל באי שער עירו. שכולן באים לגמול חסד לשרה, כדדרשינן לעיל:סימן יטיט) ואחרי

42

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 לא: ובמכתב שטר כתובה יש שינוי מנהג בישראל על מכתב התוספת והנדוניא ולא פסיקא מילתא אפילו מדרבנן אלא כפי מנהג העיר, זולתי מאתים זוז לבתולה, שהן כ"ה סלעים דנפקא לן מן מוהר הבתולות, ולאלמנה מנה מדרבנן כשמה דהיינו אל מנה: ואגב שהזקקתי לכל כך כתבתי טופס השטר דצריך למקני לך קנין כתובה באנפי עשרה כי היכי דלישתעביד באחריותה, וצריך לשרטיה בשרטוטין, וה"ה לכל שטרי ב"ד, ולא יהא בה תיבה שאינה גמורה, ואם נחסר בה תיבה צריך לכותבה בין חטי ולמכתב בשיטה אחרונה דביני חטי קיימא, וכן אם אירע בה שום שיבוש ומחקה צריך לקיימו בשיטה אחרונה, אם יש לה אב

43

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 אבל אתה נכנס לביתו של ערב, דכתיב לקח בגדו כי ערב זר (משלי כ טז), ד"א לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס על שכר חמור, ועל שכר כתף, ועל שכר פונדק, ועל שכר דיוקנאות, יכול אפילו זקפן עליו במלוה, ת"ל משאת מאומה, וערב דבשעת מתן מעות הוא דלא בעי קנין כדפרישית טעמא, אבל היכא דאוזפי ולבסוף קא תבעי ואמר ליה הב לי ערבא ואתי האי ויהיב ליה ערבא צריך קנין דלישתעבד, דכיון דלאו אהימנותיה סמוך הוי ליה אסמכתא בעלמא אי קני מיניה משתעבד אי לא לא, ותנן ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין, אמר רב יהודה

44

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו

 וזכר הקב"ה תפלת משה ובני ישראל על הים ודממו כולן כאבן, ואינם יכולין ליטול עצה זה מזה ובכך נפלו: עד יעבור עמך ה'. את נחלי ארנון: עד יעבור עם זו קנית. את הירדן שלא יהיו יכולין לא בני עמלק ולא כל אלו הנזכרים למעלה לעכב את ישראל לעבור: ארבעה נקראו קנין של הקב"ה, שמים וארץ, דכתיב קונה שמים וארץ (בראשית יד כב), ישראל דכתיב עם זו קנית (בפסוק לפנינו), התורה דכתיב ה' קנני ראשית דרכו (משלי ח כב), בית המקדש דכתיב הר זה קנתה (ימינך) [ימינו] (תהלים עח נד):סימן יזיז) תביאמו. נתנבאו האבות ואינם יודעין מה מתנבאים עד

45

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 שלוה נגלה הודיע מה עבדת ליה חיויא, ותהר ותלד את קין [ד, א] ג' פלאים נעשו באותו יום בו ביום נבראו בו ביום שמשו בו ביום הוציאו תולדות עלו למטה שנים וירדו שבעה קין ותאומתו הבל ושתי תאומותיו ותאמר קניתי איש את ה' חמת לה איתתא בנין היא אמרה הא קנין בעלי בידי, ר' ישמעאל שאל את ר' עקיבא בשביל ששמשת את נחום איש גם זו כ"ב שנה אתין גמין ריבויין אכין ורקין מיעוטין הדין את דכתיב הכא מהו א"ל אלו כתיב קניתי איש ה' היה הדבר קשה א"ל כי לא דבר רק הוא ואם רק הוא מכם הוא רק

46

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 אברם וגו' [י"ד, י"ט] א"ל אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת רבו מיד נתנה לאברהם שנא' נאם ה' לאדוני וגו' על דברתי מלכי צדק והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון [י"ד, י"ח] הוא כהן ואין זרעו כהן ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ [י"ד, י"ט] שלשה קנינין הן תורה קנין אחד דכתיב ה' קנני ראשית דרכו שמים וארץ קנין אחד דכתיב קונה שמים וארץ [י"ד, י"ט] ישראל קנין אחד עד יעבור עם זו קנית ואית דאמרי ה' קנינין תורה ושמים וארץ וישראל אברהם ובית המקדש דכתיב ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו קונה שמים וארץ מאי קנאן

47

ילקוט שמעוני תורה פרשת חיי שרה

 החתי את אברהם באזני בני חת [כ"ג, י] מלמד שנעלו דלתותיהן והלכו לגמול חסד לשרה תמן תנינן האשה נקנית בשלש דרכים בכסף בשטר ובביאה בכסף מנא לן גמר קיחה קיחה משדה עפרון כתיב הכא כי יקח איש אשה ובעלה וכתיב התם נתתי כסף השדה קח ממני [כ"ג, י"ג] וקיחה אקרי קנין שנאמר השדה אשר קנה אברהם [כ"ה, י] אי נמי שדות בכסף יקנו אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף [כ"ג, ט"ז] זהו שאמר הכתוב נבהל להון איש רע עין זה עפרון שהכניס עין הרע בממונו של אברהם אמר אי את בעי למיתן ארבע מאה קנטרין דכסף מן סחורתא דביתך

48

ילקוט שמעוני תורה פרשת בא

 בו רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר איש [י"ב, מ"ד] איש לרבות הערל, אמר מר רבי אליעזר אומר נאמר תושב ושכיר מופנה דאי לא מופנה איכא למיפרך מה לפסח שכן חייב עליו משום פגול, נותר וטמא מאי אפנויי מופנה אי מופנה דתרומה מצריך צריכי, דתניא תושב זה קנוי קנין עולם, שכיר זה קנוי קנין שנים, ויאמר תושב ואל יאמר שכיר ואני אומר קנוי קנין עולם אינו אוכל קנוי קנין שנים לא כל שכן, אילו כן הייתי אומר תושב זה קנוי קנין שנים אבל קנוי קנין עולם אוכל, בא שכיר ולמד על תושב שאע"פ שקנוי קנין עולם אינו אוכל,

49

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 באותה שעה התפלל יהושע ודממו כלם כאבן:[רמז רנב] עד יעבור עמך ה' [ט"ו, ט"ז] את הים עד יעבור את הירדן עד יעבור נחלי ארנון עם זו קנית [ט"ו, ט"ז] (לפיכך כל) [לפי שכל] העולם שלך ואין לך עם אלא ישראל שנאמר עם זו יצרתי לי, ד' נקראו קנין, ישראל שנאמר עם זו קנית [ט"ו, ט"ז], ארץ ישראל נקראת קנין שנאמר הר זה קנתה ימינו, אברהם נקרא קנין שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ, התורה נקראת קנין שנאמר ה' קנני ראשית דרכו, יבואו ישראל שנקראו קנין לארץ שנקראת קנין ויבנו בית המקדש שנקרא קנין בזכות התורה

50

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 מאן בלעם הלוך עמנו ולא כתיב ביה יו"ד והכא כתיב יו"ד ש"מ לדרשה הוא דאתא, ויצאה חנם [כ"א, י"א] אלו ימי בגרות אין כסף [כ"א, י"א] אלו ימי נערות ולכתוב רחמנא נערות ולא בעי בגרות, אמר רבא בא זה ולימד על זה מידי דהוה אתושב ושכיר דתני' תושב זה קנוי קנין עולם וכו'. א"ל אביי מי דמי התם תרי גופי אבל הכא כי נפקא לה מנערות בגרות מאי בעי' גביה, אמר מר בר אשי לא נצרכה אלא לעיקר זבינא דאילונית סד"א דאתיא סימני נערות הוי זבינא זביני דלא אתיא סימני נערות לא הוי זבינא זביני קמ"ל:[רמז שכב] מכה איש

1234567891011121314151617181920