קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


31

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת משפטים פרק כא

 יח] באבן או באגרוף וגו'. כל דבר שיש בו כדי להמית, ואם הכהו בדבר כדי להמית פטור מן שבת ורפוי:סימן כ[כ] וכי יכה איש את עבדו וגו'. בכנעני הכתוב מדבר:סימן כא[כא] לא יוקם כי כספו הוא. מה כספו שקנינו קנין עולם, יצא עבד עברי שאין קנינו קנין עולם, ויצא של שותפים וחציו בן חורין:סימן כב[כב] וכי ינצו אנשים. למה נאמר לפי שנאמר בו וכי יזיד איש על רעהו (לעיל פסוק יד), לא שמענו אלא על המתכוין להכות את שונאו [והכהו שהוא חייב מיתה, אבל המתכוין להכות שונאו] והכה את אוהבו שהוא במיתה: ויצאו ילדיה

32

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כ

 תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כהנה אנכי שלח מלאך וגו' (שמות כ"ג כ'), ברוך המקום ברוך הוא שבחר בהן בישראל מכל באי העולם ומכל מעשה ידיו שברא בעולם, וקנה אותם קנין גמור, בנים ועבדים לשמו, (בוודאי) [בוא וראה] מה שנאמר בהן, לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם וגו', ולקחתי אתכם לי לעם וגו', והבאתי אתכם אל הארץ וגו' (שם /שמות/ ו' ו' ז' וח'), ואומר הנה אנכי שלח מלאך לפניך. יהי רצון מלפניך אבי שבשמים שלא תתננו ביד שליח לעולם, משלו משל, למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שבא בסוסים ובפרשים בחיילות הרבה, כיון

33

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה יז

 ואומר עטרת זקנים בני בנים (שם /משלי/ י"ז ו') ואומר תפארת בחורים כחם (שם /משלי/ כ' כ"ט) ואומר ונגד זקניו כבוד (ישעיה כ"ד כ"ג), ר' שמעון בן מנסיא אומר אלו שבע מדות שמנו חכמים לצדיקים כולן נתקיימו ברבי ובבניו.(עשרה) [חמשה] קנינין קנה הקב"ה בעולמו, אלו הן, תורה קנין אחד, שמים וארץ קנין אחד, אברהם קנין אחד, ישראל קנין אחד, בית המקדש קנין אחד, (שמים וארץ) [תורה] קנין אחד, מנין, שנאמר ה' קנני ראשית דרכו (משלי ח' כ"ב), שמים וארץ מנין, שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי (ישעיה ס"ו א'), אברהם קנין אחד, שנאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים

34

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בשלח פרק טו

 ויוועדו כל המלכים ויתקבצו יחדיו (יהושע יא א ג ה): עד יעבור עמך ה'. עד יעבור עמך את הים, עד יעבור עם זו קנית, את הירדן, מהו עם זו קנית, לפי שכל העולם כולו שלך, ואין לך עם אלא ישראל, שנאמר עם זו יצרתי לי (ישעיה מג כא). ארבעה נקראו קנין, ישראל עם זו קנית, שמים וארץ שנאמר קונה שמים וארץ (בראשית יד כב), בהמ"ק שנאמר הר זה קנתה ימינו (תהלים עח נד), התורה שנאמר ה' קנני ראשית דרכו (משלי ח כב):סימן יזיז) תבאמו ותטעמו. נתנבאו האבות ואמרו, הבנים נכנסין, ואין האבות נכנסין, שנא' אם יראה איש באנשים

35

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כא

 שאע"פ שקוטנה אמה, אין גודלה אמה, א"ר יצחק שמענו עבד של שני שותפין, ושחציו עבד וחציו בן חורין במשמע, ת"ל עבדו ואמתו שכולו שלו, יצא של שותפין ושחציו בן חורין, ר' ישמעאל אומר מנין שבעבד כנעני הכתוב מדבר, דכתיב לא יקם כי כספו הוא (לקמן פסוק כא), מה כספו שקנינו קנין עולם ורשותו גמורה לו, יצא עבד עברי שאין קנינו קנין עולם, יצא של שותפין ושחציו בן חורין שאע"פ שקנינו קנין עולם, אבל אין רשותו גמורה לו: בשבט. יכול אע"פ שאין בו כדי להמית, ת"ל או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימות (במדבר לה יח), מגיד שאינו חייב

36

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור

 את שאין לה טומאה אלא אכילתה יצאת נבלת בהמה שהיא מטמאה עד שלא יאכלנה. מכאן לנבלת עוף טהור שהיא מטמא בגדים אבית הבליעה:[כב, י] וכל זר. אחד ממזר ואחד ישראל ואחד לוי. לא יאכל קדש. אין אכילה פחותה מכזית. קדש. בקדשי הגבול הכתוב מדבר. תושב. זה קנוי קנין עולם. שכיר. זה קנוי קנין שנים. ואם תאמר יאמר תושב ואל יאמר שכיר. ואני אומר קנין עולם אינו אוכל קנוי קנין שנים לא כל שכן אלא לגזירה שוה הוא נאמר כאן תושב שכיר ונאמר (שמות יב) תושב שכיר בפסח מה תושב שכיר אמור בפסח פסל בו את הערל אף תושב ושכיר

37

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק א

 ומצאוהו בורח והרגוהו. וכן ר' יהודה בן בבא שמצאוהו יושב וסומך זקנים בין אושא לשפרעם, ונעצו בו ג' מאות לונכיות של ברזל עד שנעשה עצמו ככברה. וכן בן עזאי חתנו של ר' עקיבא שמתוך חיבתו בתורה הניח את אשתו מצאוהו בבית המדרש והרגוהו. וכן ר' עקיבא היו עושין קולמוסים של קנין ונותנין בין צפרניו, לתוך כ' שנה הוציאוהו מבית האסורין והרגוהו, והוא היה קורא קרית שמע של שחרית ויצאה נשמתו באחד. וכן ר' חנניה בן תרדיון פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא לעסוק בתורה, ומצאוהו יושב ודורש וספר תורה מונח לו בחיקו, כרכוהו בספר והקיפוהו חבילי זמורות ושרפוהו. וכן ר'

38

בראשית רבתי פרשת נח

 מי גרם קללה לזרע חם לפי שראה בעין והגיד בפיו לאחיו אמר הב"ה הואיל שבנך נמסר לעבדות בעין שראה ובפה שהגיד, בדין הוא שכשלוקה בהם שיוצא בהם לחירות, הה"ד וכי יכה איש את עין וגו' ואם שן וגו' (שמות כ"א כ"ו - כ"ז). ר' יעקב עבד ליה הפטרה ומה אם עבדו קנין כספו אדם סמא את עינו או הפיל את שנו אמר הב"ה יצא לחירות בגלל שהכהו ועשה בו מום, אדם שמת אין דין שיצאו רמ"ח אבריו לחירות מן העונות, דכתיב במתים חפשי (תהלים פ"ח ו').י, ט על כן יאמר כנמרוד גבור ציד. למה נקרא שמו גבור [עמוד 64] ציד

39

בראשית רבתי פרשת חיי שרה

 לגמול חסד לשרה. ולפי שכבדו לאברהם וגמלו חסד עמו נתן להם שלוה גדולה, הה"ד ושם חברון לפנים קרית ארבע האדם הגדול בענקים הוא (יהושע י"ד ט"ו) [זה] אברהם שהיה גדול בעיני הענקים שהיו בחברון, ובזכות כך והארץ שקטה ממלחמה (שם).כד, א ואברהם זקן. זה קן, שאברהם הוא קנין העולם ויסודו, לולי אברהם לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם (ב' ד') א"ר אבא הן הן אותיות של אברהם.כד, טז בתולה ואיש לא ידעה. א"ר יוחנן לא נבעלה אשה ממבול לשמונה תחלה אלא רבקה.כד, סד - סה ותרא את יצחק. צפת שידו שטוחה, הרהרה תאוה שכיבת

40

בראשית רבתי פרשת וישב

 לי הכר נא למי גו' (ל"ח כ"ה), הוו יודעים שצדקה תמר כלתי שלא נתעברה מזנונים, כי ממני היא מעוברת, ולא נתכוונה לשם זנות כי אם לשם מצוה, כל מה שעשתה אני גרמתי לה, כי ע"כ לא נתתיה וגו'.ואין קונה (דברים כ"ח ס"ח), רבנין אמרין למה אין לאו"ה קנין בא"י שהם בניו של אברהם שהקנה להב"ה שמים וארץ שנאמר ברוך אברם לאל עליון קונה וגו' (י"ד י"ט).לט, ב ויהי ה' את יוסף. כיון שלקחו פוטיפר א"ל מה מלאכתך, א"ל במרגליות אני יודע, נתן לו פוטיפר ב' דינרים ולקח מהם מרגלית א' ומכרה בכ"ב דינרים ונתנם לפוטיפר, א"ל ב' הם

1234567891011121314151617181920