קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


21

ספרא תזריע פרשה א פרק ג

 קרבן אחד ואוכלת בזבחים והשאר עליה חובה, מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינר זהב, אמר רבי שמעון בן גמליאל המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהו בדינרים של כסף נכנס לבית דין ולימד האשה שיש עליה חמש לידות וודאות וחמש זיבות וודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים והשאר עליה חובה ועמדו קנין ביום בריבעתין.

22

ספרא אמור פרשה ד תחילת פרק ד

 צריך לומר הקלות וצריך לומר החמורות, זר אין לי אלא ממזר מנין אפילו לוי אפילו ישראל, תלמוד לומר וכל זר, לא יאכל, אין אכילה פחותה מכזית, קודש מה קודש אמור להלן בקדשי הגבול הכתוב מדבר, אף קודש האמור כאן בקדשי הגבול הכתוב מדבר.(יז) תושב זה קנוי קנין עולם, ושכיר זה קנוי קנין שנים, יאמר תושב מה תלמוד לומר שכיר אם הקנוי קנין עולם אינו אוכל, הקנויי קנין שנים יאכל, אילו כן הייתי אומר תושב זה קנוי קנין שנים, וכשהוא אומר שכיר בא שכיר ולימד על התושב שהוא קנוי קנין עולם.(יח) רבי ישמעאל אומר נאמר כאן תושב ושכיר ונאמר

23

ספרא אמור פרשה ה

 ספרא אמור פרשה ה(א) מנין לכהן שנשא אשה וקנה עבדים שיאכלו בתרומה ת"ל וכהן כי יקנה [נפש] קנין [כספו הוא יאכל בו מנין לאשה שקנתה עבדים ועבדים שקנו עבדים שיאכלו בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה קנין] אף קנינו שקנה קנין אוכל.(ב) יכול אפילו קנה עבד עברי יאכל בתרומה תלמוד לומר כסף יצא עבד עברי שאין כסף.(ג) אוציא את עבד עברי שאינו כסף ולא אוציא את של שותפין תלמוד לומר כספו, הוא פרט לשחציו עבד וחציו בן חורין.(ד) יליד בית מה תלמוד לומר אם הקנוי קנין כסף אוכל ויליד בית לא יאכל, אילו כן הייתי אומר מה

24

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שט

 וגבור מלמטה מי נוצח שמא את יכול לו וכל שכן שהגבור מלמעלה והחלש מלמטה וכן הוא אומר +קהלת ה א+ אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ. הלא הוא אביך קנך, אמר להם משה לישראל חביבים אתם לו קנין אתם לו ואי אתם ירושה לו משל לאחד שהורישו אביו עשר שדות ועמד וקנה שדה אחת משלו והיה אוהב אותה מכל שדות שהורישו אביו וכן מי שהורישו אביו עשר פלטריאות ועמד וקנה פלטריא אחת משלו ואותה היה אוהב מכל פלטיריאות שהנחילו אביו כך אמר להם משה לישראל חביבים אתם לו קנין

25

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 וה"א (ישע' א ג) ישראל לא ידע עמי לא הת': ישראל לא ידע לשעבר עמי לא הת' לעתיד לבוא ומי גרם להם להיות מנובלים ומטופשים אלא שלא החכימו בתורה וה"א (איוב ד כא) הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה: הלא הוא אב' קנ' אמ' משה לישראל חביבין אתם לו קנין אתם לו אין אתם ירושה לו מושלו משל לה"ד לבן מלכים שהוריש לו אביו עשר שדות וקנה לו עוד אחת לסגלתו והיתה חביבה עליו יתר מכל מה שהוריש לו אביו וכן מי שהוריש לו אביו כך אמ' משה לישראל חביבין אתם לו קנין אתם לו אין אתם ירושה לו:

26

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב

 דאדם, ותהר ותלד את קין, אר"א בן עזריה ג' פלאים נעשו באותו היום, בו ביום נבראו, בו ביום שמשו, בו ביום הוציאו תולדות, א"ל רבי יהושע בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה, קין ותאומתו, והבל ושתי תאומותיו, ותאמר קניתי איש את ה', חמת לה הא איתתא בנין, אמרה הא קנין בעלי בידי, רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא אמר לו בשביל ששימשת נחום איש גם זו עשרים ושתים שנה, אכין ורקין מיעוטים, אתין וגמין רבויים, האי את דכתיב הכא מהו, אמר אלו נאמר קניתי איש ה' היה הדבר קשה, אלא את ה', א"ל (דברים לב) כי לא דבר רק

27

אסתר רבה (וילנא) פתיחתות

 בחמשה יומין, הקיפון לגיונותיו והרגן, ואין קונה, למה אין קונה, רב אמר ע"י שלא הקניתם דברי הברית שאין בכם מי קונה דברי חמשה ספרי תורה מנין של קונה, א"ר שמואל בר נחמן ע"י שחזרתי על כל האומות שבעולם ואין מי קונה דברי תורה כיוצא בכם, אמר רשב"י אתם יש לכם קנין באומות העולם, שנאמר (ויקרא כ"ה) וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו אבל לאומות אין להם קנין בכם, ולמה יש לכם קנין באו"ה =באומות העולם= ע"י שהקניתם אלה דברי הברית, ולמה או"ה אין להן קנין בכם ע"י שלא קנו אלה דברי הברית, א"ר יונתן אתם יש לכם פטרונות, ומה

28

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 ועמה משוש (שם /ישעיהו/ ס"ה י"ח). נקראה בשן שנאמר הר גבנונים הר בשן (תהלים ס"ח ט"ז) נקראה חדרך, שנאמר בארץ חדרך (זכריה ט' א'), שהיא מחרדת למלך שבמרום. נקראה רמה, שנאמר קול ברמה נשמע (ירמיה ל"א ט"ו). נקראה עדן, שבניה עתידים להכנס ולהתעדן בתוכה. שבעים שמות קרא שלמה לתורה. ראשית, קנין, חכמה, מוסר, בינה, צדק, משפט, מישרים, ערמה, דעת, מזמה, לקח, ירושה, תחבלות, משל, מליצה, חידה, תורה, יראה, ספר הברית, מלחמות, תמימה, טהורה, נאמנה, מחכימה, משיבת נפש, מאירת עינים, עדות, נוצר, משמחי לב, עומדת לעד, חמודה, זהב, כסף, גזית, כלי פז, טובה, פנינים, לוית חן, ענקים, אשורית, דבש, נפת צופים,

29

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נח

 שרחמיו על כל מעשיו, אמר הקב"ה הואיל ונמכר עצמו לעבדות יצא בעין שראה ובפה שהגיד בדין הוא שיצא לחרות בשן ובעין דכתיב (שמות כא) כי יכה איש את עין עבדו לחפשי ישלחנו תחת עינו וכתיב ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו, והלא דברים ק"ו ומה אם עבדו קנין כספו על שסימא עינו והפיל שינו יצא מעבדות לחרות, זרע ברוכי ה' שהן מטע ה' להתפאר כשהן מתין אינו דין שיצאו לחירות מן העונות במתים חפשי (תהלים פח) לחרות ברמ"ח אברים, אמר הקב"ה בעוה"ז ע"י יצה"ר רבו עונות אבל לע"ל =לעתיד לבוא= והסירותי את לב האבן מבשרכם (יחזקאל לו)

30

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת האזינו

 הקב"ה למלאכים שרי כל האומות בואו ונטיל גורלות למי יעלו האומות אומה לכל אחד ממנו ואיזה יעלו לחלקו, הטילו גורלות ונפל ישראל לחלקו של הקב"ה כדכתיב בהנחל עליון גוים וכן הוא אומר כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, לכך קראם הקב"ה לישראל חלף שאר אומות והוא שאמרו חכמים ישראל קנין אחד, וזהו הלא הוא אביך קנך.(ז) [לב, ז] זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע כמו שמצינו במרגלים שמוע בן זכור על שלא שמע בדברי המקום וכאלו שאל בזכורו וכן הוא

1234567891011121314151617181920