קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כלאים פרק ז

 את כרמו בשביעית ובא מעשה לפני רבי עקיבה ואמר אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו: גמ' כתיב [דברים כב ט] לא תזרע כרמך כלאים אין לי אלא כרמך. כרם אחר מנין ת"ל כרם ולא כלאים. אמר רבי לעזר דרבי מאיר [דף לג עמוד ב] היא דרבי מאיר אמר אין לגוי קנין בארץ ישראל לפוטרו מן המעשרות. אמר ר' יוחנן דברי הכל היא. תיפתר בגוי שזרע כרמו כלאים ולקחו ממנו ישראל. רבי יונה ורבי יוסה תרויהון אמרי דרבי מאיר היא: הנעבד אית תניי תני בין שלו בין של אחרים אסור. אית תניי תני שלו אסור של אחרים מותר. הוון בעיי מימר

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק ג

 שסיים או עד שיאמר חצייה בצפון וחצייה בדרום רבי אבינא בשם ר' ירמיה שייר מטלטלין לא עשה ולא כלום אתא חמי שייר קרקע כ"ש אית ליה מחיים שייר אבנים טובות ומרגליות אין לו מחיים אמר רבי יוסי יודע הוא האיש הזה ששכיב מרע מזכה אפילו בדברים לאיזה דברים כתב בהן קנין כדי לעשות מתנת בריא שייר עבדים תני רבי יודן בר פזי דבר דליא ולא ידעין מה תני: [דף יח עמוד ב] כתב לזה וחזר וכתב לזה רב אמר אינו יכול לחזור בו רבי אבא בר חונה ורבי יוחנן יכול לחזור בו היאך עבידא היה רבו ראשון והשני כהן והשלישי

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק ד

 יוסף ומקומו מושכר לו ור"ע ראוי ליטול הוא פתר לה קודם שהעשיר ואפי' תימר משהעשיר תיפתר כשהי' פרנס ויד הפרנס כיד העני מילתי' דריב"ל אמרה הראוי ליטול זכה דאמר ריב"ל בבע"ה עשיר נחלקו אבל בבע"ה עני מתוך שהוא ראוי ליטול זכה. ר' ירמיה ר' חזקיה בשם רבי יוחנן כמ"ד יש קנין לגוי בא"י לפוטרו מן המעשרו' ברם כמ"ד אין קנין לגוי בא"י לפוטרו מן המעשרות אפי' הפקרו חייב ר' יוסי בשם רבי יוחנן כמ"ד אין קנין לגוי בא"י לפוטרו מן המעשרות ברם כמ"ד יש קנין לגוי בא"י לפוטרו מן [דף כג עמוד ב] המעשרות קל הקילו חכמים בליקוטי' ר"א שאל

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק א

 שהביאה גומרת בה כך יהא המאמר גומר בה או יבמה יבוא עליה והרי היא לקוחה לו והמאמר לא הועיל בה כלום ר"א בן ערך אמר המאמר קונה קניין גמור ביבמה מה טעמא דר"א בן ערך ולקחה לו לאשה הרי הוא כקידושי אשה מה קידושי אשה [דף ה עמוד א] קונין קנין גמור ביבמה אף המאמר קונה קניין גמור ביבמה אי זהו מאמר ביבמה הרי את מקודשת לי בכסף ובשוה כסף ר' יצחק שאל ולמה לי נן אמרין בין בחליצתה בין בחליצת חבירתה חזר ואמר מה תנינן בחליצה לא חליצתה והכא בין בחליצתה בין בחליצת חבירתה והא תנינן בביאה אית לך

15

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק יא

 אביה מדליק ברשותה מדליקין בבית המשתה אבל לא בבית האבל דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר בבית האבל אבל לא בבית המשתה ר' מאיר אוסר כאן וכאן ור"ש מתיר כאן וכאן: גמ' מניין לפרתו של כהן שהיתה שומא אצל ישראל שאינה מאכילה בתרומה ת"ל [ויקרא כב יא] וכהן כי יקנה קנין כספו וגו' יכול לא יאכילנה בכרשינין ת"ל הם [דף נח עמוד א] אית תניי תנא יכול לא תאכל בכרשינין ובתלתן ר' חזקיה רבי ירמיה רבי חייא בשם רבי יוחנן לית כאן תלתן דבר תורה לא כן תני מניין לכהן שקנה עבד ולישראל בו שותפות אפילו אחד ממאה בו שאינו

16

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ט

 שעה התפלל יהושע ודממו כולן כאבן לכך נאמר ידמו כאבן. עד יעבור עמך ה' עד יעבור [את הים עד יעבור את הירדן עד יעבור נחלי ארנון] עם זו קנית, לפי שכל העולם שלך ואין לך עם אלא ישראל שנ' עם זו יצרתי לי (ישעיה מג כא). ארבעה נקראו קנין ישראל נקראו קנין שנ' עם זו קנית, שמים וארץ נקראו קנין שנא' קונה שמים וארץ (בראשית יד כב), בית המקדש נקרא קנין שנא' הר זה קנתה ימינו (תהלים עח נד), התורה נקראת קנין שנ' ה' קנני ראשית דרכו (משלי ח כב), יבואו ישראל שנקראו קנין לארץ שנקראת קנין ויבנו בית המקדש

17

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ז

 שחציו עבד וחציו בן חורין במשמע, ת"ל עבדו ואמתו מה עבדו שכלו שלו, אף אמה שכלה שלו, יצא עבד של שני שותפין ועבד שחציו עבד וחציו בן חורין, שאין כלו שלו. רבי ישמעאל אומר, בכנעני הכתוב מדבר, או אינו אלא בעברי, ת"ל לא יוקם כי כספו הוא, מה כספו שקניינו קנין עולם ורשותו גמורה לו, [כך כל שקניינו קנין עולם ורשותו גמורה לו], יצא עבד עברי אף על פי שרשותו גמורה לו, אבל אין קניינו קניין עולם, יצא עבד של שני שותפין ועבד שחציו עבד וחציו בן חורין, אף על פי שקנינו קנין עולם, אין רשותו גמורה לו. - בשבט. שומע

18

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

 יקרב לעשותו (פמ"ח) אז אז לגזירה שוה מה אז האמור כאן אסור באכילה אף זה האמור להלן אסור באכילה מה אז האמור להלן אסור במלאכה אף אז האמור כאן אסור במלאכה. אין לי אלא פסח מצרים פסח דורות מניין ת"ל חקה.פסוק מה(מה). תושב זה קנוי קנין עולם ושכיר זה קנוי קנין שנים. יאמר תושב מה אני צריך לומר שכיר אם קנוי קנין עולם אסור לאכול פסח קנוי קנין שנים אינו דין שיהא אסור לאכול פסח. אילו כן הייתי אומר תושב זה קנוי קנין שנים כשהוא אומר ושכיר בא שכיר ולימד על התושב שקנוי קנין עולם. ר' ישמעאל אומר

19

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 מי מרום להלחם עם יש' (שם ה). נתפלל יהושע באותה השעה ודממו כולן כאבן לכך נאמר: בגדול זרועך ידמו כאבן. עד יעבור עמך ייי. עד יעבור את הים עד יעבור את הירדן עד יעבור את נחל ארנון. עם זו עם זו יצרתי לי (ישע' מג כא) קנית ארץ ישראל נקראת קנין שנא' קונה שמים וארץ (בר' יד יט) תורה נקראת קנין שנא' ייי קנני ראשית דרכו וגומ' (מש' ח כב) ישראל נקראו קנין שנא' עם זו יצרתי לי וגומ' (ישע' מג כא) בית המקדש נקרא קנין שנא' ויביאם אל גבול קדשו וגומ' (תה' עח נד) יבואו יש' שנקראו קנין לארץ

20

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יב תחילת פרק כב

 שאי אפשר לדעתן כגון המערב מים ביין, גלוביא בשמן, מי מעיין בדבש, חלב חמור בקטף, קימוס במור, חול בפול, עלי גפנים בפילון, מנין, תלמוד לומר על שקר, על כל דבר שיש שקר.(ח) או מה אילו מיוחדים שאין נזיקים של ממון דברים הנזיקים כגון חובל אדם באדם קנין בקנין, אדם בקנין, קנין באדם מנין, תלמוד לומר על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה.(ט) או מה אילו ואילו מיוחדים דבר שמשלמים עליהם את הקרן תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה והאונס והמפתה והמוציא שם רע מנין, תלמוד לומר ומעלה מעל בה' ריבה.(י) אחת בה ובהנה או הרי אילו מיעוטים, פרט

1234567891011121314151617181920