קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


171

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן ה

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן ה(במודפסות בקיצור סימן קנ"ד) רב שרירא זצוק"ל. וששאלתם: מי שכתב גט לאשתו ומבטל מודעא, צריך ביטול מודעא קנין אם לא. ואם לא קנו ממנו, אותו הגט כשר הוא או פסול כך ראינו שאותו גט כשר. ואין צריך לקנין כשיתן רשות לסופר לכתוב ולעדים לחתום אלא בדבריו בעלמא סגיא. ואף כשמבטל מודעא אין צריך קנין אלא בדברי פיו בטלה מודעא. אולי מסר מודעא על הגט, הואיל ושאני מודעא דגט ומתנה דאילו מודעא דזביני וכיוצא בהן לא מצינו אלא בסהדי דאונסא, אבל מודעא דזביני והלואה ושטר כיס (הוזכר בבבא בתרא דף ע'

172

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן ח

 בעד אחד ולא בדברים, אלא בשני עדים וקידושין. שכך כתיב ויצאה מביתו והלכה והיתה מקיש הויה ליציאה, בקידושין בכתובה ובשני עדים +(קידושין סה)+. אבל קידושין בלא כתובה תקנת חכמים היא שעשו סייג לקידושין דתורה. ודוקא דקדיש בשני עדים בלשון קידושין דתקינו רבנן דתפסין בהו קידושי, אבל דברים בלא קידושין או קנין בלא קידושין ולא כלום הן, ולא צריכא גט לא מדאורייתא ולא מדרבנן. עד הנה. +(יבמות פ"ט, א"ע ס"ט ו')+. +[כשם שאינה מתגרשת לא בדברים ולא בקנין ולא בעד אחד, כך אינה מתקדשת לא בקנין כו' ולא בדברים]+

173

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן כד

 ונשאת בגט פסול ומולידה בנים ממזרים מפני שהיא א"א =אשת איש= גמורה. הילכך אין אונס בגיטין וצריכה גט שני. ומאן דמשקיל גיטא מבעל לא צריך לאקרויי כוליה לבעל אלא כיון דאמר בעל לסופר כתוב ולעדים חתמו שפיר דאמי. והבעל שאמר לסופר ולעדים כתבו ותנו גט לאשתי באמירה סגייא ולא צריך קנין ולא ליתן קולמוס לבעל, ואם קנה לא הפסיד מפני ששליחות היא, וכל שמשלח שליח לעשות לו שליחותו כלום צריך לקנות ממנו וכי מתנה נותן לו שצריך לקנות ממנו. וראיה לדבר, שכל זמן שלא יגיע גט לידי אשה יכול האיש לחזור בו ולבטל את הגט ומשיגיע גט לידה אינו יכול

174

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן כו

 כיון שאמר כתבו ותנו שוב א"צ. ואם אמר תנו נמי א"צ לומר כתבו. אבל אם אמר כתבו בלבד אין כותבין עד שיאמר תנו, ואין כותבין עד שיאמר כתבו ותנו. והני מילי בבארי דעד דאמר כתבו ותנו. אבל מסוכן או מושלך בבור אפילו לא אמר אלא כתבו בלבד כותבין ונותנין בלא קנין ועדים או שופט (לעיל סימן א' וסימן ה וסימן כ"ד). שפעמים שקונין מבעל בשעה שמגרש את אשתו - התם שמא יש ביניהם דבר ממון או פשרה או מחילה או שמא מורדת היא והחזירה לו כתובתה וצריך להודות בבית דין שהחזירה לו כתובתה, שדברים אלו ודאי צריכין קנין. +(גיטין ס"ה)+

175

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ג סימן א

 ואי מיפסלא מכהונה, אבוה גרם לה, דלא איבעי ליה לקדושה אלא מדעתה.(במודפסות בקיצור סימן רכ"א) ריבתא דקידשתא אימה או אחיה ועדיין קטנה ואבוהא הוה בדוכתא אחרינא, לא חיישינן להנך קידושי, דקידושי קיחה קרייה רחמנא דכתיב כי יקח איש אשה לשון לקוחין, דכיון דקידשה גברא קניה לדילה ולממונה קנין גמור. דתנן (קידושין דף ב ע"א): האשה נקנית בשלשה דברים בכסף בשטר ובביאה. ובהלין תלת מילי לא מיקנייא איתתא אלא מדעתא. +(ש"א סי' נ"ה)+ אבל קטנה בת שתים עשרה שנה ויום אחד קטנה מיקריא ואביה שליט עלה ויהב ליה רחמנא רשותא ואפילו למנוול ומוכה שחין, וכי מקדש לה תופסין בה לקידושי

176

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ו סימן ד

 סימן דרב שמאל בר חפני זצ"ל.ברישא דאמר ליה לעבדיה באנפי סהדי הרי את בר חורין ולא קנו מידו, נפיק ההוא עבדא לחרותא או לא.הכין חזינא דכיון דאמר ליה הרי את בר חורין נפיק ליה לחירות. +(קידושין ו', י"ד רס"ז - מא)+ ול"צ קנין, דתנן (שם /גיטין/ פ"ה) גופו של גט שחרור הרי את ב"ח =בן חורין= הרי את לעצמך. ולא אצרכוהי רבנן חליפין אלא למאן דחליף מידי במידי, דכתיב (רות ד) וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, גאולה זו מכירה תמורה אלו חליפין דמחליף כלי בקרקע חפץ בחפץ ועוד, מקניא קנין דכיון דקני מקנה

177

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ו סימן לא

 שלא קונה עבד ממון, עד שיעיד רבו שממון זה נתתי לעבדי במתנה, וכל כמה שלא העיד לו כן לא קנה שכל מה שקונה עבד קנוי לרבו. אבל בגדים אם אינן על גופו של עבד הרי הן כממון ולא קנאן עבד, ובגדים המלובש בהן והיו עליו בשעה ששחררו קנאן עבד עם קנין עצמו ושל עבד הם, אלא אם כן התנה אדון בשעה ששחררו בעדים שבגדים ותכשיט שעליך שלי, שאיני משחרר אלא גופך בלבד, אבל בסתם קנה עבדו תכשיטין ובגדים וכסות שלבוש וכל כלים ואף על פי שלא פירש יש לו. עד הנה.

178

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן ד

 ראובן שקנה זהב מכותת משמעון פתוראה בהקפה לחדש אילול, /אלול/ כל משקל בי"ב זוז. וקבעו זמן לעריוה"כ. =לערב יום הכפורים= ובשעה שקנה ראובן הזהב משמעון התנה שמעון על ראובן ואמר לו אם אינך פורע לי זוזים הללו ערב יוה"כ הרי הן עשויין עליך כמחירם היום, וקבל ראובן תנאי זה בלא קנין. ואותה שעה שקנה ראובן הזהב משמעון והתנה עליו תנאי זה היה הזהוב בי"ג זוז וחצי. ועבר יוה"כ ולא נתן לו כלום ולא יצא תשרי עד שנעשה הזהוב בי"ד זוז וחצי. ואחר כך שיגר ראובן אצל שמעון כיס של זוזים ליטול ממנו כל חשבון שיש לו עליו מחיר הזהב וזולתו,

179

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן יב

 היה להם די והוציאו מתורת ממכר ובדבר הלוהו על השדה חייבו לגמור הממכר אע"פ שתנאי ההחזרה היה ראוי יותר והעיקר הלואה, לפי שהמקבל תנאי המוכר באומרו אם יהיה לי מעות אחזירם לך לא קנה כל עיקר והמוכר לא גמר ומקנה כי לא נתיאש מן הקרקע [אבל יהיה מותר כשקונה הלוקח קנין גמור ואחר כך מתנה אם יהיו לי מעות אחזירם לך]. ומי שמוכר לזמן קצוב אין המוכר בטוח להחזיר לו הלוקח לאחר זמן והעיון שעיינו בזה הדבר אינו מדרך דסמכה דעתיה ולא גמר ומקנה אבל הוא מדרך אסמכתא מפני שהמכר תלוי בדבר שסומך עליו כמ"ש כל דאי לא קני וכל

180

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן כו

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן כווהא דאמרינן (בבא מציעא דף מ"ו) אין מטבע נקנה בחליפין, חליפין כמין קנין זה שאנחנו רגילין לקנות מישראל בקרן כסות שיש בה ציצית, אין מטבע נעשה חליפין, שאין קונין במטבע ואין מטבע נקנה בחליפין, שאין קונין איש מאיש שהקנה לו כספים אא"כ היו צבורין ומונחין א"נ שהקנה לו ע"ג קרקע, כמו שאנו אומרין והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקני בעינן, וכי מעשה דרב פפא (שם /בבא מציעא דף מ"ו/ ושאר מקומות) דרב פפא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לר' שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא

1234567891011121314151617181920