קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


161

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקז

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקזואם קדם לקבל קנין מן הבעל קודם האשה ורצה שתהא פעולתו קיימת יחזור ויעשה באופן מתוקן עם הלוקח או מקבל מתנה בקנין. וכשבטלו מה שעשו בקנין ורצו לגמור הדבר באופן קיים תקבל האשה קנין בראשונה והבעל יקבל קנין אחריה:

162

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקיג

 מרע בשטר היכא דאינו מיפה את כוחו לא מהניא כלום לא שנא נכתבה מחיים ולא שנא נכתבה לאחר מיתה כיון שאנו חוששין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ושטר לא קני ביה אלא לאחר מיתה לא קני דאין שטר לאחר מיתה. ותו הא דאמ' מר במתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין בר רב משמא דרב אמרי ארכבה תרי ריכשי ושמואל אמ' לא ידענא מאי אידון בה וכול'. ושאלת היאך צוה שכיב מרע קנו ממני ותנו לאחר מיתה קאמ' או קנו ממני ותנו לו סתם. פשיטא דקנו ממני ותנו קאמ' דאי אמ' ותנו לאחר מיתה לא הוה אמ' רב קנה מחיים

163

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקכ

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקכוהא דכתבת משמא דרבינו חננאל ז"ל שדחה דברי רבן שמע' בן גמ' דאמ' נכסי לך ואח' לפ' אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד מהיות הלכה והעמידו בשיטת ר' יוחנן דאמ' קנין פירות כק' הגוף דאמי. אנו משעה שראינוה [לא הס]כימה דעתנו עליה מפני שיש עליה קושיות כמו ש[כתבת ו]לפיכך לא סמכנו עליה. וגדולי הדור שסמכו עליה [לא ידענו מי]הם וראינו הגאונים שסמכו עליהן והנה רבינו [האיי בספר] מקח וממכר פסק הלכה כרבן שמע' בן גמ' וכ... ני שפסק כך בתשובה וזאת היא דעתנו ש[הלכה כמותו וכ]ך קבענו בהלכות

164

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקנה

 שטרא לחסן בר בריכאן מחיים דבהבור כיון דקנו מיניה יכלין למיכתב כל אימת דניחא להון דכי אמור רבנן הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו הני מילי היכא דלא קנו מיניה משום דלא ניחא ליה דליפוק שטרא עליה דליתזלו ניכסיה אבל היכא דקנו מיניה כתבין כל אימת דבעו דאמור רבנן סתם קנין לכתיבה עומד. וכיון דיכלין למיכתב כל אימת דניחא להון כמאן דכתיב שטרא דאמי. ואשכחנן דכח שטר אלים בכמה אנפי מן כח כסף. דאילו מאן דמזבין ארעא כתיב שטרא לא יכיל למיהדר ביה. ומאן דמזבין ארעא ושקיל דמה או נהיגי בני ההוא אתרא למיכתב שטרא כל כמה דלא כתיב שטרא

165

תשובות הגאונים - קורונל סימן א

 תשובות הגאונים - קורונל סימן אוששאלתם שלשה שהלכו לקנות סחורה אתו לבעל עסקא ולא מכר להם כלום ויצאו משם ונתנו קנין זה לזה כל מאן דזבין זבונא הדא הוי הכל בשותפות בתר כן תב חד מנהון לותיה וקנה ממנו עסקא הרשות בידו אם רצה לחלוק עמהם יחלוק ואם לא רצה אינו חייב כלום והקנין שביניהם לאו כלום הוא שוה דברים וקנין לא מהני. (ש"צ ש"ח מח"ה סי' יו"ד בשם מר רב יאודאי גאון ז"ל).

166

תשובות הגאונים - קורונל סימן יח

 תשובות הגאונים - קורונל סימן יחוששאלתם ראובן נשא אשה ולא היו לו בנים ובקשה להשיאו אשה אחרת ומחלה לו נדונייתה כך הלכה שכל אשה שמחלה לבעלה מה שעשת עשוי אם לא רימה בה ולא אנסה וצריכה קנין בפני בית דין או שלשה מישראל הם ב"ד והוה מחילתה מחילה בנדונייתא ותוספתא ובמתנה שבכתובה אבל בה' זוזי מוהריה אינה יכולה למחול ואם מחלה אותם אינה מחילה ואינה יכולה לחזור בנדונייתה.

167

תשובות הגאונים - קורונל סימן לט

 תשובות הגאונים - קורונל סימן לטוששאלתם השבועה בציצית הכי אמר אדונינו ריש מתיבתא גאון שמשביעין בציצית צריך להשביע בד' ציצית שהן מצוה אחת מעכבות זו את זו וכן הלכתא והכי אמר ר' נחשון כל בגד שאין לו ד' כנפים אינו ראוי לציצית ואסור להשבע בו משום קנין עד שיבוא קנין שלם מארבע כנפים והנשבע בקנין שלם שבועה גמורה היא וכמו שנשבע בס' הוא והעובר עליהם מלקין ועושים בו דין.

168

תשובות הגאונים - קורונל סימן ע

 תשובות הגאונים - קורונל סימן עוששאלתם כשכותבין המתנה בתוך הכתובה או בשטר אחר צריכין העדים לומר לחתן ולהודיעו בשעת קנין משפט הכתובה במתנה ואומרין לי הוי יודע כי מתנה זו שאתה כותב לאשתך למחר אם נעשית מורדת גובה כתובתה זו ויוצאת אם אומרין לו כמידה הזו וקבל עליו גובה ואם לא הודיעוהו עדים בכך יכול לומר לא הייתי יודע שמשפט הכתובה במתנה ולא תגבה אותה האשה זה המנהג בכל ארץ ספרד.

169

תשובות הגאונים - קורונל סימן קג

 הוא ונפסק הגט בינו לבינה בשעה שבא לידו דאמור רבנן ההוא דאמר לדביתהו אי לא אתינא מעכשיו ועד שלשים יום להוי גיטה אתא הוא ופסקיה מאבראי ואמר חזו דאתינא חזו דאתינא לאו שמיה מתיא וכך אמר שמעון לאו שמיה מתיא. ואם כששיגרה השליח היה דבר בינה לבינה בלא עדים ולא קנין ובא הבעל מאבראי ונטל הגט וקרעו היא אשתו לכל דבר דאמור רבנן השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח וא"ל גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל ואם הגיע הגט לידה אינו יכול לבטלו ת"ר גט זה בטל הוא או אי אפשי בו דבריו קיימין ובטל

170

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן יח

 יחרב עמרם. בן תשע שנים ויום אחד שנשא אשה ומת קודם שיהא אשתו ואיפשר להיות קודם שיהא בוגר, לא חולצת ולא מתייבמת. תנינא להא +שם /יבמות/ דף צ"ו ע"ב+. דת"ר שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו שתיהן פטורות מן החליצה ומן היבום. מה טעם, שוטה - לפי שאין לו קנין, קטן - ומת [אחד מהן] ובן אין לו כתיב דבעינן איש הראוי לבנים וקטן לאו בר בנים הוא +(א"ע קס"ז ב')+.(שם /יבמות/ דף פ"ז ע"א): בת כהן שנשאת לישראל לא תאכל בתרומה מת ולה הימנו בן תאכל במעשר נשאת ללוי תאכל בתרומה מת ולה הימנו בן תאכל בתרומה. (הגהת המו"ל: נלע"ד

1234567891011121314151617181920