קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


151

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רטו

 עליה לאחר מיכן יזיף שמעון מלוי זוזי אחריני בשטר כדאתי ראובן [דף צח] ולוי למיגבא לא אישתכח גבי שמע' אלא שיעור זוזי דיזיף מראו'. אמ' ליה לוי לראו' אנא שקילנא מיקמך דהא שטרא בידי. אמ' ליה ראו' מלוה דידי קדמא בקנין ואע"ג דלא כתבית שטרא כמאן דכתיב לי דאמי דסתם קנין לכתיבה עומד. אמ' ליה לוי אילו הוה כתיב לך שטר הוה אית ליה קלא ולא הוה מוזיפנא לשמע' ולא מידי. דינא מאי דהא פליגי גאונים בהא מילתא ילמד' אדונ'. הכין חזינא דהא מילתא פשיטתא היא ולית בה ספיקא כיון דשהדי קנו מן שמעון לראובן בההיא הלואה אע"ג דאיתאחר ולא

152

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רעה

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן רעהושש' מאן דכתי' גיטא לאינת' ומבטיל מודעא צריך קנין לביטול מודעא או לא ואו בטיל מוד' ולא קנו מיניה אותו הגט כשר או פסול. לא צריך קנין לבטולי מודעא אלא בדיבורא בעל' סגי. ולא מיבעיא דהכין אלא או לא מסר ליה מודעא אפילו ביטול מודעא לא צריך. אבל או מסר מודעא כד מבטיל ליה בדיבורא באטיל. דאמרינן אמ' רב ששת האי מאן דמסר מוד' אגיטא מודעיה מודעא פשיטא לא צריכא [ע"ב] דעסיוה ואירצי מהו דתימא בטולי בטליה למודעיה קאמשלן אימ' הכי נמי אם כן ליתני עד שיתן מאי עד שיאמר עד דמבטיל ליה למודעיה קמא:

153

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שיא

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן שיאושש' ראובן נתן ק' דינרין שלזהב לשמע' במתנה וקנו מידו ולא המשיכן לו הרי קנין על המטבע ואין מט' נקנה בחל' ויכול ראו' לחזור בו. או לפי שאין קצבה לדינרין שלזהב ועולין ויורדין מדמינן להו לפירות ונקנה בחליפין ואין יכול לחזור בו. הכין חז' שדינרי זהב אינם חשובים כמטבע אלא כפירות וכשאר מטלטלין וכמעות רעות דתנן הזהב קונה את הכסף ואין הכסף קונה את הזהב. ותנן מעות הרעות קונות את היפות והיפות אין קונות את הרעות. והאיי קונה דתנן כבר פירשנו המחייב כי לא קנה כספין ידועין שאילו הן לא נתחייב זה לזה בכספין סתם.

154

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שלג

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן שלגושאילתון. והא דתנן מכר האב מכורין עד שימות וכול'. הכין חזינא דמן שמעתא דכתבתון למיזכא להון ללקוחות על יורשים מינה גמרינן דדינא ליורשי האב לאפוקיה מידא דלקוחות מישום דעיקר מילתא הבן קנה את הגוף. ובעידנא דזבין אב קנין פירות הוא דהוה ליה כדכתבתון וכי קניה לקרקע בתר [דף קנו] הכין בירושה מן בנו הוא דקנייה ואפילו אקני ליה מה שעתיד לקנות הא קימא לן שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וכל שכן דלא אקני ליה אילא מאי דקני. וכי איתמר מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו לא איתמר אילא במוכר שדה שאינה

155

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תמג

 זה בעל פה אם קיימת המחילה הזאת בלא קניין או לא. - התשובה. אם מחלה כתובתה לבעלה בפני שני עדים הרי זה מחילה גמורה ואין צריך קניין לזה כי הממון הוא תחת יד הבעל ולא מיחסר משיכה. ומה שנמצא תחת יד מקבל המתנה אינו צריך לקנין. ואם תאמר הלא הפשרה צריכה קנין אע"פ שהחפץ הניתן נמצא תחת יד הנתבע. [על זה] נשיב שאין הדבר כן שאפשר שהחפץ הניתן אין לו שרש [אינו בנמצא] כלל ושהנותן לא נתן במתנה דבר שהוא שלו ומי שנתרצה שיעיינו בדבר הפשרה אינו חייב כלום אלא קבל זה על עצמו משום השלום. לכן אינו דומה זה לזה

156

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תנב

 וכתבו וחתמו ותנו לפל' אמי להיות בידה לזכות מחמת שרציתי ברצון נפשי שלא באונס שאם יארע בי דבר מיתה תזכה כל אותה מתנה שהיא מוחזקת בשטר כתובתי על ר' יהודה בעלי נתתי לאמי זו מתנה זו על תנאי זה הניזכר מתנת בריא מתנה שלימה: ייטיב רבנו לעיין בזה השטר אם קנין זה השטר מתנה הוא קנין קיים או לא. גם יביא ראיה להכשיר השטר אם הוא כשר או לבטלו אם הוא בטל. מפני שאחד מהמורים בטלו משני טעמים. א. מפני שלא נמצא בו מהיום או מעכשו שיצא מגדר האסמכתא במאמר שאם חס ושלום אירע בי דבר מיתה וכל המאמר. ב.

157

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תפו

 שבעת ההיא שיברר [ראובן] שפרע להגוי את כל חובו ויקח את חצרו. והתרה ראובן באותה שעה [בשמעון שיתבע ממנו] שכירות החצר ואמר לו כשאוציא את החצר מידך אתבעך לשלם השכירות. ואחר כך הלך ראובן למקום שפרע בו מעות הגוי ועשה כמו שפסק הדיין. וישיב לנו אדוננו (יאריך ה' גדולתו) אם קנין שמעון לחצר זה קיים או בטל. ואם הוא בטל אם חייב שמעון לשלם שכר דירה או לא. ואם הוא חייב לשלם מאיזה שעה הוא חייב. אם מזמן שקנה החצר או משעה שהתרה בו ראובן. וכן יודיענו אדוננו (יאריך ה' גדולתו) בראובן שמשכן חצרו לשמעון ונחרב. אם חייב ראובן לשלם

158

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תפח

 במקום שנעשה בו הקנין והחתימה היתה במקום אחר. אף על פי שלא יתכן לעשות כן על דרך העכבה. לאמרם אמר להו רב לספריה כי קימיתו בשילו כתובו בשילו ואע"ג דמסיר לכו מילי בהינו. זהו משום דמיחזי כשיקרא אבל למיפסל לא פסלינן ליה. ואין הפרש בזה אם היה הקנין בדבר שצריך קנין או בדבר שאין צריך קנין:

159

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תפט

 הם גם כן דבר שלא בא לעולם. וזהו אם אמר לה נתתי לך כזה וכזה. [או] נתחייבתי לך כזה וכזה. אבל אם אמר לה נתן לך כזה וכזה. נכתוב לך כזה וכזה. אין זה מהני כלום אפילו אם הדבר הניתן נמצא ברשותו. לפי שזה רק הבטחה [אסמכתא] הנקראת אצל רבותינו קנין דברים בעלמא הוא. ואמנם הדירה אם נתן לה מקום ידוע שתדור בו כל ימי חייה לזה מהני קנין. אבל אם נתן לה דירה [סתם] ולא נתן לה בית שתדור בו לא מהני מידי. לפי שהדירה היא מקרה מן המקרים. ועל ידי המקרים לא נקנה במתנה העצם שהמקרים חלים עליו.

160

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תצג

 ראובן היה לו חוב אצל שמעון ואשתו באחריות כל נכסיהם. ומת ראובן הנזכר והרשה היורש שלו מורשה לתבוע את החוב משמעון. ונתן לו שמעון גם כן הרשאה בלא אשתו שהיתה במקום אחר למכור מאלה הנכסים וגבה יורש ראובן מהם. ואחר כך מצא המורשה את אשתו של שמעון וקבל ממנה קנין על מה שקבל קנין מבעלה. ובשעת הקנין נמכר מחדש חלק מאלה הנכסים וחלק מהם נשאר. ויודיענו אדוננו אם זאת ההרשאה קיימת אף על פי שהיו [הבעל ואשתו] נפרדים זה מזו בשעת הקנין. גם [יודיענו] אם מכירת המורשה הזה להנכסים האלה קיימת או לא. ואם התנאי שהתנתה האשה קיים עם קנינה

1234567891011121314151617181920