קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


141

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קכא

 ביניהון וטרח עד דאירצו להדדי וזבנה שמעון, ולבסוף קא הדר ביה בההוא אגרא דפסק ליה ללוי משום דלא הוה בקנין, דינא מאי.כך ראינו שראובן חייב לשלם ללוי שכרו משלם שהרי קבל לו שכרו, ודאמ' לא היה בקנין, דברים בטלים הם, אטו כל פועלים דעלמ' וכל סרסורים בעו קנין, אלא בההוא הנאה שהוא הולך ובא בצרכו גמר ומשעבד נפשיה +השווה בבא בתרא קעג, ב: בההוא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשתעבד נפשיה; שם קעו, ב+.

142

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמז

 ז"ל לרבינו האיי ז"ל. מי שהוא נוהג להתענות בשני ובחמישי ונתענה שנה או שנתים ואמ' בסוף אותו הזמן קיבול שכר התענית הזו יהיה לפלוני מתנה יהי לו מוסף על זכיותיו, וכן אם יאמר אתענה שנה ויהיה שכרה וזכותה לפלני, וכן אם יאמר מכרתי תענית זו השנה בכך וכך לפלוני ויקנו קנין על זה, היש הנאה לאותו שנותן לו כלום. וכן מי שנתן לאדם זהוב בחדש על מנת שיקרא בתורה עשרה פעמים באותה החדש ויהיה זכות הקריאה לו, ויטול הזהוב אותו האדם ויקרא אותה עש[ר]ה פעמים, נאמ' כי באמת קיב(ו)ל בעל הזהוב הזכות ואין לקרא כלום שכר,

143

תשובות הגאונים - הרכבי סימן סט

 הדין מימרא מאי. הכין חזינא דהא דכתבתון משמא דמ' ר' צמח לא שמיעא לנא ולא סבירא לנא ולא ידענא מעולם דכתי' ליה למ' ר' צמח הכין. ודבר ברור הוא דהיכא דמקביל עליה חד כביתרי וקנו מיניה לא מצי הדר ביה לא קודם גמר דין ולא לאחר גמר דין. אבל בלא קנין היכא דסגא דינא ואיעביד מעשה בעדותו דההוא עד אחד דקבליה כשנים קמי דניהדר ביה איכא רבנן השתא דקאמרי לא מצי הדר ביה ואע"ג דהכין תנן אמ' לו נאמן עלי אבה נאמן עלי אביך וג' ואמ' רב דימי בריה דרב נחמיה בריה דרב יוסף דקבליה עליה כחד והיכי דאמי כגון

144

תשובות הגאונים - הרכבי סימן ע

 ולא את קאנית ולא בתרא קאני והא לא אמרית למהוה פרהיסיא דלא לישמע ההוא דבעיי לאשטויי ביה נמי ומיכתב ליה בתרך וליתפסד עלאי חישינן לכי הא מילתא ומשום הכין לענין מתנתא טמירתא אמרינן לא מגבינן בה ולעינין סתמא אמרינן חישינן ולעולם כי אמ' ליה אפילו ביניהון בסתר מילתא פסיקתא קני קנין גמור בהאי שטרא וגליה בפרהסיא דלאו טמירתא היא ומודי דהכי הויא מילתא או דאיכא שהדי דשמעוה דקאמ' הכין אע"ג דלא הוה יאדע בהו ולא אשהידינון כבר קנא מקבל קנין גמור. והא... [דף לה].

145

תשובות הגאונים - הרכבי סימן עט

 לא אמ' ר' אלעזר בחזקת יורשי אשה ודאי היכא דלדילה ניהו ולא ידיע או מן כתובה דליורשי הבעל היא או מן נכסים הנכנסין ויוצאין עמה אינין איכא למימר דבחזקת אשה אינין דהא דילה אינין ומאן דמפיק להון מן יורשיה עליו הראיה ואיכא למימר דסתם נכסיה בחזקת בעל אליבא דמאן דאמ' קנין פירות כקנין הגוף דאמי ור' יוחנן לטעמיה דאמ' הכי ולאו הלכה כואתיה ור' אלעזר קאמ' כיון דקנין פירות לאו כקנין הגוף דאמי ליכא האי חזקה ודאשה אינין וריש לקיש משום בר קפרא ודאי סבירא ליה קנין פירות לא כקנין הגוף דאמי ולית לבעל ולא ליורשיו האיי חזקה אלא מיהו

146

תשובות הגאונים - הרכבי סימן פד

 כמו שעלה בדעתך. אבל פסלוהו לפי שאינו עוסק ביישובו של עולם אם גם פרנסתו מזה. ו[סר]ה קושייתך ממי שיאמר לחבירו אם יהא הדבר כזה וכזה אתן לך כך וכך כי אין פרנסתו מזה. ושאלת אם הקנין מהני בזה. אבל איך יוכל הקנין להועיל והוא אסמכתא ו[קנין] דברים בעלמא הוא:

147

תשובות הגאונים - הרכבי סימן צב

 צריכה לאתם עדי ולא לומר כתבו לו עלי שטר. אלא יש להם לכתוב שטר הודאה וישתעבדו נכסיו מאותו היום במה שהודה בפניהם דקימא לן דהודאה בבית דין כמלוה הכתובה בשטר דמיא ותמצא זאת בהלכות שלנו בפרק ראשון בבבא מציעא. ושאלת על הפשרה שאמר בה אתם עדי אם זה מועיל בלא קנין. - התשובה. הפשרה לא תוכל להיות בלא קנין לאמרם פשרה צריכה קנין:

148

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קלט

 שימחהו עליו במעמד שלשתן שלא יוכל לחזור עליו. ואם לאו ההלואה קיימת ויש בה [במכירה בפחות] משום רבית. וכן אם רצה אדם ליתן לחבירו כתב חשבון שיש לו על אחר או למכור לו אם הוא בלא שטר צריך גם כן להמחהו במעמד שלשתן. ואין צריכין בזה [להקנות] על גב ולא קנין כי הקנין לא יועיל בזה כלום לאמרם אין מטבע נקנה בחליפין:

149

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קמ

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קמואם היתה צואת שכיב מרע מחמת מיתה והעיד אחד מהעדים בקנין והאחר [הע]יד בלא קנין. - זה לא יבטל הצואה משום שאנו אומרים סתם קנין לכתיבה עומד ולא נחוש שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר אלא כשהיה הקנין בפני שנים. אבל אם היה הקנין רק בפני אחד אינו עומד לכתיבה ולא חישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר: ואם אמר לשני עדים כתבו וחתמו ותנו לו בזה אנו אומרים חישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה. ואם אמר להם אף כתבו וחתמו ותנו לו הוא רק מיפה את כחו ולא חישינן:

150

תשובות הגאונים - הרכבי סימן ריד

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן רידודשאילתון ראו' הוה ליה דינא בהדי שמע' וקבילו על נפשיהו תלתה מעלמא בקניין דכל מאי דפסקי ביניהון מקבלי ופסקו על אחד מהן שלא כדין אית ליה לההוא למיהדר ביה דהא קנין בטעות הוה או דילמא לא אית ליה למיהדר כד אשכחן למקצת גאונים ז"ל ואיתי ליה ראיה מהא דתנן נאמן עלי אבה נאמן עלי כול'. ואמרי אין לך קרוב יתר מאבא ומאביך ואין לך טפשים כשלשה רועי בקר דינא מאי. ילמד' אדונ'. הכין חזינא דהא מילתא לא שיכא בהא מתניתין דתנן אמ' לו נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר. דאילו

1234567891011121314151617181920