קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


131

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קסד

 טען בנו על אלמנת אביו שיש עליו ליפרע מן הארבעים זהובי' שנתן בעלה לבתו בקניינה. הדעת מכרעת שאין עליה לפרוע מאותן מ' זהובי' כלום ואפי' נכסיה לא היו ברשותה כי מה שקנתה אשה קנה בעל' ואף מחמת כתובתה אין לה בחיי בעלה כלום דקיי"ל לא נתנה כתובה לגבות מחיים ואותו קנין שקנו ממנה לא היה אלא לשום סילוק שנסתלקה מנכסי בעלה מחמת שעבוד כתובתה כדי שתטול בתו תחלת מתנת' מנכסי בעלה שעבוד לאחר שנטלה בהן מתנתה כדי כתובתה יש לה לגבות כתובתה מן השאר ואין עליה ליתן מכתובתה מן המ' זהובים של בתה כלום.

132

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קעב

 דאמרינ' למעקר סהדותייהו קא אתו כת' להו ר' נחמן וחתם על מימריהון ושמעינן מינ' היכא דאתו עדים לבתר דחתימי על שטרא ומפרשי כך מצטריך בי דינא לפירוש דילהון ואי אית לך למימר התם אכתי לא הוו חתימי אשטרא כיון דאמר וקנו מיניה הוו להו כחתומים על השטר ודקיימ' לן דסתם קנין לכתיבה עומד וכ"ש דכ"ש דגופא דשטרא ריעא הוא דהא מינכר דגז לה ראובן לסהדי מלרע ואיכ' למימר דהני סהדי דאיתגוז מלרע פסולים וקרובים הוו דקיי"ל דכי חתים קרוב או פסול ברישא דחתאמא מכשירינ' ליה לשטרא דאמרינ' האי לכבוד בעלמא הוא דאחתמיה ולא מיפסל ביה שטרא. אי נמי זימנין דשביק

133

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קעג

 לאחר מיתה וקיי"ל דלית הלכת' כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו מדאתקין רבנו רב בגיטין מיומא דנן ולעלם לאפוקי' מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו שמעינ' מיניה דהיכ' דלא כתב במתנתא מהיום ולאחר פטירת' לא קנה המתנה לא גוף ולא פירות קנה ואפי' לר' יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דמי כאן לא גוף קני ולא פירות קנה ומצי הדר ביה הנותן מתנה וראובן זה כיון שחזר בו ואמר לאחד מן העדים חוזר אני בי באותה מתנה ואף לשני שאמר לו החזר לי את הנייר שנתתי לך לכתוב אותה המתנה שאיני רוצה שתכתוב לי כלום חזרה

134

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קעה

 יעקב בנותיו שילדה לאה לבעלים ונתן להם קרקע זו והיתה בחזקת רחל מכח החילופה והיה לו משלו קרקע אחד במקום אחר והית' ללאה אשתו קרקע מנדוניתה ולא נתן מאחת מהן לבנימין בנו אלא משל רחל ואח"כ מת יעקב ורוצה רחל זו שתטול אותן מקרקעי שבכתב החילופה למה שלא נטלה היא קנין על נתינתו לחורגותיה וגם היה ליעקב זה בת פנויה וכשבא ליפטר נתן לה מירושתו דבר מועט למה שהיה ללאה הרבה וסילקה מכל מה שהניח כדי שלא יתנו לה אחיה לא מזון ולא כסות ולא הוצאה והיא תובעת את אחיה בכך. תשובה לשאלה זו. כך נראה לי כי אע"פ שנשתעבד

135

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קעו

 יעקב זה ועשה בכרם זה חילוף עם חצרון בשדות שהיו לו לחצרון בכפר יעקב בצד מקרקעי שלו ונטל מן חצרון תוספת מעות על השדות ורצתה לאה להחליף כרם שלה בשדות חצרון ולגבות המעות ואח"כ עמד יעקב וכתב לעצמו שטר קיום ללאה אשתו מן כרם שלה על נכסיו ולא נטלה היא קנין על קיום שטר זו אלא רצתה על החילוף ושתקה לעצמה אח"כ נכנס יעקב בשדות והוציא עליהן המעות שנטל תוספת עד שעשה כרם משובח מהן ואכל מהן שבח גדול שנים הרבה עד שנפטר לבית עולמו ובשעת פטירתו צוה מחמת מיתה לסלק בת לאה שהניח לה פטירה מכל נכסיו לבד רביעי

136

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קצא

 לו שטר שנתסלק מהן והוריד ראובן על זכותו בהן וכיון שכן נפקע שעבוד שמעון מאותן שטרות וזכה ראובן בכל זכות הכתובה. ועוד שכתבו בשאלה זו שבשעת כתיבת השטר קנו מלוי על אותו ממון הכתוב בהן שיפרעהו לראובן לכשיגיע זמנו והוה לה המחאה במעמד שלשתן וקיי"ל המחאה במעמד שלשתן בדיבור בלא קנין קניא דאמר' אמר ר' הונא אמר רב מנה לי בידך תניהו לפלוני במעמד שלשתן קנה כ"ש הכא דאיכ' תרתי מסירה בשטר והמחאה במעמד שלשתן ומ"מ אין לו לראובן על שמעון כלום ואין לו ליטול חובו אלא מלוי שהכרם עצמו אצלו בשעבוד חובו ואין כאן מקום לשבועה לא על ראובן

137

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קצה

 לחברו כלום לא היה מפקיד ממונו בידים דלא עביד אינש דשיודי זוזי בכדי הלכך דומה מחילה זו לאות' של רב ענן דא"ל ר' נחמן מחילה בטעות הואי אנת גופך אי הות ידעת מי הוה עבדת כי היכי דאנת לא ידעת איהו נמי לא הוה ידע ואפי' קנו מידו על כך קנין בטעות וכ"ש דכ"ש שלא עשה ראובן מה שעשה אלא באונס לפי שהיו הנושי' דוחין אותו על ממונו ולא יכול להמתין עד שתשאל השאלה וכל אותו מעשה באונס ובטעות היה וראיה לדבר שהרי מסר מודעא ואפי' עשוהו ב"ד לבטל מודעי שלא כדין פוסל דאמ' ר' יהודה אמ' שמואל גט המעושה

138

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קצו

 והיה בשעת העדות כבר הגיע לפרקו ובדקוהו עדים ומצאו בו חריפות וכתבו עליו שטר בהודאתו בהוצאת יכין ולא כל הימנו לחזור בו לומר שדודו הוציא עליו באותו זמן שכבר חייב עצמו באותו הודאה שהודה ליכין בהוצאתו קודם לכן ואפי' לא קנו ממנו העדים על כך אלא עדים על עצמו בלא קנין הרי הוא כאילו קנו ממנו דקיימ' לן היכא דאמר אתם עדי אלים כקנין. ואפי' לא היה ראובן זה באותו זמן בן ארבע עשרה שנה כמו שנכתב בשאלה אלא אפי' היה קטן והיה בו חריפות היה מתחייב באותה הודאה שהודה ליכין דקיימ' לן הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין ואמרי'

139

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן רג

 חלקם וכשהזקינה לאה נתנה במתנה לנכדה מחיים בן ראובן מה שנשתייר לה משליש שלה לאחר שנשבעה שבועת אלמנות לפי שאמו הית' משמת /משמשת/ אותה את בתה המבוטלת ונפטרה ולאח"כ נפלה בן שמעון תנאי שנכתב בשטר החלוקה שהזכיר ראובן על עצמו שיחלוק אם אחיו לאחר פטירת לאה ואמה לא נטלה בכך קנין וכו'. תשובה לשאלה זו א"כ הוא כמו שכתב בה כך נראה לי שאותה מתנה שנתנה לאה לבן ראובן נכדה מתנה גמורה היא ואע"פ שנכתב בכתב החלוקה שכתב ראובן עם שמעון אחיו שיעמוד ראובן במזונות אמו ויהנה בפרק חלק שליש שלה ולאחר פטירת' שיחלוק גוף אותו שליש עם שמעון אחיו

140

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן ו

 לאפוקי מדרב כהנא א' רב וכל היכי דא' לאפוקי לית הילכתא כותיה ועדים או שופט שקונין מבעל בשעה שמגרש התם שמא ישיבני הסרבר ממון /שמא יש ביניהם דבר ממון/ או פשרה או מחילה או שמא מורדת היא והחזירה לו כתובתה וצריך להודות בבית דין שהחזירה לו כתובתה שדברים אילו צריכין קנין פשרה דאמר והיל' פשרא צריכא קניין הודאה שהחזירה לו כתובתה או שאין לו עליה כלום צריך קניין דקאמרי' הודה בפני שנים קנו מידו כותבין לא קנו מידו אין כותבין ועל גב שקונין ממנו אומר כתבו ותנו כשהוא תופס קרן ציצית אי נמי אין ביניהן לא פשרה ולא ממון שמא

1234567891011121314151617181920