קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


121

ספר השטרות לרב האי גאון סימן כה - שטר פיסקתא

 בסתרקי כן וכן ומיני תשמישאתא כן דביתא כן וכן ובהדין עיניאנא קידש פלני דנן לפלנית דא בתי ואיתחייבית מעכשיו לשלומי ליה כוליה נדוניא דנן בפני עדים ולא בצרנא מיניה שום מדעם בעלמא דכתיב לפלנית בתי לזמן פל' ולית לי לדחוייה ולא לשהוייה ולא למיהדר ביה כל עיקר ואם אין כותבין קנין מאבי הבת אין מפסיד כלום לפי שדבר זה כבר נתחייב בו האב באמירתו כשקידש האיש את האישה על פי קבלה זו ואם כותבין קנין הוסיף חיזוק.

122

ספר השטרות לרב האי גאון נספח ב

 ביניהון על עסקי סנתא ורחמותא וחייא ומיתותא וכל תנאי בית דין מן ראש ועד סוף וקני מניה שלא יחלל עליה המועדים שלה וינהג עמה כמה שתנהג עימו וקיבלון על נפשיהון אחריות וחומר שטר זה פרנא כחוזק וכחומר שטרי פרנאות המעלות והמוחזקות ביבית דין דלא כאסמכתא ודלא כטופסין וקנינא מנהון ק[ני]ן גמור וחמור במנא דכשר למקנייא ביה על כל מה דכתוב ומפרש לעיל ומחוזק ומהימן שטר פרנא דין בכל אתר דיפוק ויקרי בין בדיניהון דמרינן רבנ[ן] ו[בין בנימוס אומי] עלמא יבנו ויצליחו

123

ספר השטרות לרב האי גאון נספח ד - שטר אירושין

 קידושה. וקיבל אפיטרופא דנן מן ידי פל' בר פל' כסף קידושה דפלנית בת פל' כתורה וכהלכה והתנה עלוהי פל' הארוש לפלנית דא מוהרא דהוא כן וכן יקדם מינהון בשעת הכניסה כך וכך וישתאר עלוהי מאוחר כך וכך וזמן הכניסה בירח פל' והתנאין שביניהן כך וכך וקנינא מן כל חד מינהון קנין גמור וחמור במנא דכשר למיקניא ביה על כל מה דכתיב ומפרש לעילא יבנו ויצליחו. וחותמין.

124

ספר השטרות לרב האי גאון נספח ד - שטר כתובה

 כך וכך מאני לבושה שויאן כך וכך וכך כותבין כל דבר ודבר כמה הוא שוה וכוללין אחר כך את הכל וכותבין והאוי כלל כתובתא דא מוהרי ונדוניא ותכשיטין ומתנה ותוספת כך וכך וכותבין וקיבל עלוהי פל' חתנא דנן אחריות כתובתא דא עלוהי ועל ירתיה בתריה על כל שפר ארג נכסין קנין וממון דאית ליה תחות כל שמיא בביתא ובברא בין ממקרקעי בין ממטלטלי ואפילו מגלימא דעל כתפיה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר כל שטרי מוחזקי דבי דינא וכתקנתא דרבנן וקנינא מן חתנא דנן על כל מה [קי"א ע"א] דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר למקניא ביה שריר ובריר וקיים.

125

ספר השטרות לרב האי גאון נספח ד - שטר כתובה דמירכסא

 קדמיכון ואית לה עלי מוהרי דחזיין לה חמשא ועיסרין זוזי מוהרי בתולתא ותוספתא ומתנתא ומאוחרא כן וכן דינרי ותנאי [ע"ב] כתובה דאיזון ואפרניס ואכלכל ואוקר יתה כהילכת גברין יהודאין דפלחין וזינין ומיקרין ית נשיהון בקושטא ועלאי אנא בר פל' ועל ירתאי בתראי אחריות כתובתא דא על כל שפר ארג ניכסין קנין וממון דאית לי תחות כל שמיא בביתא ובברא בין ממקרקעי בין ממטלטלי ואפילו מגלימא דעל כתפאי דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר כל שטרי מוחזקי דבי דינא כען אשהידו עלאי ברעות נפשי וקנו מני מעכשיו וכתובו וחתומו עלאי והבו לה לפלני' בת פל' אינתתי דא שטר כתובה דנן

126

ספר השטרות לרב האי גאון נספח ד - שטר שליחות לקדושי אשה

 ליו עלאי +לי ועלאי+ בין רב למעט והרמניה הרמנאי ודיבוריה דיבורי וכל דעביד מקובל עלי מעכשיו ולית לי רשות למימר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וקיבלתי עלאי אחריות שטר הרשאה זו כחוק שטרי מוחזקי דבי דינא ובטילנא כל מודעי ותנאי דמסרנא ודמסירית על שטר אורכתא דא וקנינא מיד פלו' דנן קנין גמור וחמור בכלי הכשר לקנות בו על כל מה דכתיב ומפרש לעילא וכתבנא וחתמנא ושדרנא פל' ביד פלונ' למהוי בידיה לזכו ולראיה שריר ובריר וקיים וחותמין.

127

ספר השטרות לרב האי גאון נספח ד - שטר כתובת שליחות

 ספר השטרות לרב האי גאון נספח ד - שטר כתובת שליחות[ע"ב] שטר כתובת שליחותביום פלו בשבא בירח פלו דשנת כן וכן לשטרות איך אתת לקדמנא עדות ברורה ומקויימת כי פלו בר פלו קנה מעצמו קנין גמור וחמור בכלי הכשר לקנות בו כי מינה את פלו בר פלו שליח לקדש לו את פלנית בת פלו' וכל המתנה עליו וכל המקבל עליו מהתניים קבלם על עצמו ושוי רשותיה כרשותיה ולית לפלו דנן למימר ליה לפלו' דנן שלוחו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וכל המקבל עליו מהתניים והמוקדם והמאוחר הם מקובלים עליו בתר כן אמר פלו' השליח מדעתיה ומטיבותיה ומרעותיה כדלא אניס ולא

128

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן א

 לא גבה אבל אם יש לשניהן לגבות זה אינו גובה אלא בזמנו וזה גובה אימתי שירצה. וששאלתם אם יש הפרש בין שיש בידו שטר מוחזק בו ובין שיש לו עדים בקנין או שניהם שוין הכי חזינא דכיון שהעדים מחוייבין לכתוב שטר לזה ולתת לו כותבין ונותנין ונמצאו שניהם שוין דקאמרינן קנין בפני שנים וא"צ לומר כתובו סתם קנין לכתיבה עומד. וששאלתם שנים שקנו משמעון כי הוא חייב לראובן כך וכך זהובים ולא הספיק לכתוב זה השטר עד שמת שמעון יכול לכתוב לאחר מיתת שמעון או לא. כך ראינו כי יכולין לכתוב לו בחובו ויש עליהן לכתוב דכי איכא פלוגתא בהא

129

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן כח

 תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן כחוששאלתם מי שהקיפוהו גוים מחיצה בשבת מחיצת קבע או מחיצת ארעי צריכין קנין וחבלים או דילמא כלי בהמה סגיא לה או דילמא גוים עצמם נעשו מחיצה. כך ראינו שלומר מחיצה קבוע היא אי אפשר גוים יודעים לעשות מחיצה קבועה ועוד להתיר להם לישראל עשו שיהיו טורחין לעשות מחיצה קבועה ולומר שהם עצמם נעשים מחיצה אי אפשר לגוים מאליהם לעשות מחיצה בני אדם הלכך אי אפשר לומר אלא באהלים שלהם והלכך חפצי הגוי קונים שביתה גזירה בעלים דגוי אטו בעלים דישראל וחצר שהיא חיצונה לעיר ויש לה גינה ובתים פתוחים לגינה והיא מוקפת גדר

130

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קסג

 בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כתבו לאחר ש"מ אמר ר' נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא אלמא אומדן דעת הוא הלכה היא ואע"פ שמפורש בשאילה שקנו משמעון וקיי"ל בעלמ' אין לאחר קניין כלום וכך היא הלכה כאן משונה הוא ודומה לקנין בטעות וכל קנין בטעות חוזר דאמר' הנהו גנאי דעביד חושבנ' בהדי הדדי כו' הדין שמעון נמי אילו היה יודע שמוצא עדים או ראיה לא היה עושה פשרה מיהא צריך לעיין בדבר ולדקדק בפשרה זו אם היתה הפשרה עד חצי ממונו כגון אילו שהיו לו אצלו יתר מאלף זוז או כפלים וכפלי כפליים

1234567891011121314151617181920