קנין

קנין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22107 מקורות עבור קנין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ויקרא פרשת אמור פרק כב

 הוּא:(ח) נְבֵלָה וּטְרֵפָה לֹא יֹאכַל לְטָמְאָה בָהּ אֲנִי יְקֹוָק:(ט) וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמַרְתִּי וְלֹא יִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ אֲנִי יְקֹוָק מְקַדְּשָׁם:(י) וְכָל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ תּוֹשַׁב כֹּהֵן וְשָׂכִיר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ:(יא) וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא יֹאכַל בּוֹ וִילִיד בֵּיתוֹ הֵם יֹאכְלוּ בְלַחְמוֹ:(יב) וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר הִוא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל:(יג) וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וְזֶרַע אֵין לָהּ וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל וְכָל זָר לֹא יֹאכַל בּוֹ: ס(יד) וְאִישׁ כִּי יֹאכַל קֹדֶשׁ בִּשְׁגָגָה וְיָסַף חֲמִשִׁיתוֹ עָלָיו וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת

2

משנה מסכת אבות פרק ו

 עליך בקבר והקיצות היא תשיחך לעולם הבא וכן כתוב בספר תילים על ידי דוד מלך ישראל +תהלים קי"ט+ טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ואומר +חגי ב'+ לי הכסף ולי הזהב אמר ה' צבאות:משנה יחמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הן תורה קנין אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל קנין אחד בית המקדש קנין אחד תורה קנין אחד מנין דכתיב +משלי ח'+ ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז שמים וארץ קנין אחד מנין שנאמר +ישעיה ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום

3

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ח

 המעשר הלכה גכהן הדיוט שנשא את אילונית הרי זה מאכילה בתרומתו כהן גדול לא ישא אנוסתו ומפיתתו אבל נושא הוא את הממאנת כהן גדול שמת אחיו חולץ אם יש שם אחין אין חולץ מפני מה אמרו כהן גדול שעשה מאמר ביבמתו לא יכניס שאין מאמר קונה קנין גמור הלכה דלא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים בני בנים הרי הן כבנים מת אחד מהן או שנעשה אחד מהן סריס אין רשיי לבטל האיש אין רשאי לישב בלא אשה ואשה אינה רשאה לישב שלא באיש האיש אין רשיי לשתות עיקרין שלא יוליד והאשה אין רשאה

4

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כז

 הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות: הוא היה אומר לא כל התורה כולה אתה מקבל עליך לגומרה ואי אתה בן חורין לפרוש הימנה אלא כל המרבה ומוסיף מוסיף שכר הרבה רבי אליעזר בן חסמא אומר קנין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות [תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה]: רבי יוחנן בן נורי אומר ההלכות והטהרות והנידות והקינין הן הן גופי תורה: הוא היה אומר סידור של שולחן גדול ועשיית בית דין וקיומיהן מביאין טובה לעולם: רבי יוחנן בן דהבאי אומר האומר אין הלכה זאת נראית אין לו חלק לעולם הבא: [רבי

5

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לה

 הלמד תורה לצרכו סופו לשכחה. והמשכיח תלמודו בנערותו עתיד לבקש בזקנותו שנאמר ונהמת באחריתך [וגו'] ואמרת איך שנאתי מוסר [וגו'] ולא שמעתי לקול מורי. כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה. וכה"א שתה מים מבורך (משלי ה' י"ב י"ג ט"ו): רבי יוחנן בן נורי אומר תורת הנדה והלכות קנין הן הן גופי הלכות: רבי אלעזר בן חסמא אומר תקופות וגימטריא פרפריות לחכמה: רבי יוסי אומר יהי כל שלך גדול ממך ואל תלמוד מחצה למחצה והיא גדולה למבקשיה: רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק ולא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל.

6

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

 מהדרנא.מאי ואומר, וכי תימא מאן דיהיב לאחר מות מהני, כי לא יהיב בחייו מידי, תא שמע לי הכסף ולי הזהב, עד דיהבתיה ניהלך, הוה לך למעבד. אמר רבא שמע מינה מית אניש, אבד ממונו. הלכה יחמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואלו הן תורה קנין אחד, שמים וארץ קנין אחד, אברהם קנין אחד, ישראל קנין אחד, בית המקדש קנין אחד.אמר ר' יוסי, מה שמים וארץ עתידים להתחדש, אף ישראל עתידין להתחדש, שנאמר כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאם י"י כן יעמוד זרעכם ושמכם, במאי, בזכותו של אברהם ובזכות התורה, והיכן,

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק ג

 רבנן אמרי מפריש מה ביניהון ר"ש אומר מפריש ונוטל דמים מן השבט ורבנן אמרי מפריש ואינו נוטל דמים מן השבט אפילו בתרומת חוצה לארץ אינה אילו תרומת חוצה לארץ שמא אינו נוטל דמים מן השבט. דילמא על עיקר טבלו של עכו"ם איתאמרת אלא בגין דתני רבי יהודה ור"ש אומר יש קנין לעכו"ם בארץ ישראל לפוטרו מן המעשר עליה רבי ירמיה רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן מודי ר"ש שהוא מפריש מעשרותיו מהלכה:הלכה ה[דף טז עמוד ב] מתני' הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה מפני שהיא חשודה לחלף אמר רבי יוסי אין אנו

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק ה

 לצמיתות כי לי הארץ לחולטנית א"ל כל גרמא אמר דהוא מסייעא לר"ש לא תמכר הא אם נמכרה חלוטה היא. רבי הונא רובא דציפורין אמר הנהיג ר' חנינא בציפורין כהדא דר"ש רבי זעירא אמר הנהיג ר"ח בציפורין כהדא כר"ש רבי זעירא אמר קומי רבי אבהו בשם ר"א אע"ג דר"מ אמר אין קנין לעכו"ם בא"י לפוטרו מן המעשרות מודה הוא הכא דיש לו קנין נכסים אמר רבי בא אוכלת פירות: [דף כג עמוד ב] והתנינן הלוקח מביא ביכורין מפני תיקון העולם ויביא ביכורים דבר תורה ר' יונה רבי סימן בשם רבי יהושע בן לוי הלוקח פירות תלושין מן עכו"ם מפריש תרומה ותרומת

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק א

 עיברה עד שלא הביאה שתי שערות וילדה משהביאה שתי שערות היא חיה ובנה מת. מאי כדון. רבי ישמעאל (בר) רבי יהודה עד שירבה שחור כרבי שמעון על תנאי קידושי הראשון בעל. על דעתיה דרבי מאיר ורבי יודה דאמרי בסימנין הדבר תלוי ניחא. על דעתיה דרבי שמעון דו אמר לכשיוסיף בה קנין אחר מעתה אפילו גדולה. אמר ר' יצחק וכיני אלא כדי שלא יתפרצו בנות ישראל בזימה. [דף ז עמוד א] אתייא עובדא קומי ר' יוסי אמר יבדקו דדיה. מה כרבי יודה דרבי יודה אמר עד שירבה שחור. והוא דאמר רבי יהושע בן לוי אין בין ימות הנערות לימות הבגרות אלא

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ח

 ממנו ממנו. מה [דברים כו יד] ממנו שנאמר במעשר פוסל בו את האונן. אף ממנו שנאמר בפסח פוסל בו את האונן. ומופנה הוא. והלא דרושה היא. כהדא דתני תושב זה קנוי קניין עולם. שכיר זה קנוי קניין שנים. יאמר תושב מה תלמוד לומר שכיר. הקנוי קניין עולם אינו אוכל. והקנוי קנין שנים אוכל. אילו כן הייתי אומר תושב זה הקנויי קניין שנים. וכשהוא אומר שכיר בא השכיר ללמד על התושב שהוא קניין עולם. א"ר מתיה מכיון דכתיב [שמות יב מח] וכל ערל לא יאכל בו כמי שהוא מופנה מצד אחד. על דעתיה דר"ע לאי זה דבר נאמר תושב ושכיר בתרומה.

1234567891011121314151617181920