קיצור פסקי הרא"ש מסכת יבמות פרק ד

קיצור פסקי הרא"ש מסכת יבמות פרק ד

  

סימן א
א. החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה ולד של קיימא אין החליצה כלום ומותרת לכהונה ולקרוביו. הפילה הויא חליצה לפוסלה לכהונה ולאוסרה לקרוביו. ולא תנשא לשוק עד שתחלוץ לאחר שתפיל. וכן ביאת מעוברת לא שמה ביאה לפוטרה בגט עד שיבא עליה פעם אחרת לאחר שתפיל:
סימן ב
ב. הלכתא כריש לקיש במחלק נכסיו על פיו וכתב לאחד בלשון ירושה ולאחד בלשון מתנה שלא קנה מי שכתב לו בלשון ירושה:
סימן ג
ג. הילכתא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי. ואם כתב נכסיו לבנו לאחר מותו ומכר הבן בחיי האב ומת ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.