קיני

קיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 547 מקורות עבור קיני. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת לך לך פרק טו

 ואת הקדמוני, ואת החתי, ואת הפרזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי. ר' דוסתאי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר לפי שלא הזכיר חוי כאן, לפיכך הוא מביא רפאים, ולא נתן לישראל אלא ז' עממין, כנעני, ואמורי, ופרזי, ויבוסי, וחוי, וגרגשי, וחתי, ואלו השלשה הקדומים בפסוק, קיני קנזי וקדמוני, עתיד ליתן להם, שנאמר ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך (שמות כג לא), רבנן אמרי אדום ומואב וראשית בני עמון הם הם אלו השלשה, קני וקנזי וקדמוני, כל אלה הבטיחנו אלהינו ועדיין לא נתן:

52

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק א

 א"ר חייא בר אבא אמר ר' סימאי שלשה היו באותה עצה, בלעם איוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורים, יתרו שברח זכו בניו ובני בניו שישבו בלשכת הגזית, שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב (דה"א ב נה), וכתיב ובני קיני חותן משה (שופטים א יו): וישימו עליו שרי מסים. שהיו ממסים את הלב: למען ענותו. מתשמיש כדי שלא ירבו: ויבן ערי מסכנות לפרעה. רב ושמואל, חד אמר שממסכנות את בעליהן, דאמר מר כל העוסק בבנין מתמסכן, וחד אמר שמסכנות את בעליהן, לפי שהיה הבנין גבוה, ומסכן את עצמו כל

53

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק ב

 אשתך, שהמים נתברכו בזכותו, שכה"א דלה דלה לנו, בדלי אחד דלה והשקה את הצאן: קראן לו ויאכל לחם. בוא וראה כמה גדולה לגימא שקירבה את הרחוקים, שבשכר קראן לו ויאכל לחם, זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית, שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ וגו' המה הקינים (דה"א ב נה) וכתיב ובני קיני חותן משה (שופטים א טז):סימן כאכא) ויואל משה לשבת את האיש. נשבע לו, שנאמר ויואל שאול את העם (ש"א יד כד), ואומר הואל קח ככרים (מ"ב ה כג): צפרה. שרצתה כצפור לקרוא את משה:סימן כבכב) ותלד בן. לא נאמר בה ותהר, זה כמו שאמרנו בבלהה,

54

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת יתרו פרק יח

 יהושע כי שמענו את אשר הוביש ה' וגו' ונשמע וימס לבבנו (יהושע ב י ויא): וישמע יתרו. שבעה שמות נקראו לו, יתרו נקרא שמו שהותיר במעשים טובים, יתר שהותיר פרשה אחת בתורה, חובב שנעשה חביב למקום, [חבר שנעשה כחבר למקום], רעואל שנאהב למקום ונעשה ריע לישראל, פוטיאל שפלטו אל מע"ז, קיני שקינא לשמים וקנה לו תורה. בתחלה כתיב אל יתר חותנו (שמות ד יח), כיון שעשה מעשים טובים ניתוסף לו אות וי"ו, וכן ביהושע, הושע היה שמו, וניתוסף לו אות י', ולענין הרשעים אינו כן, שהרי עפרון שמו, ומשנשקל דמים מאברהם נקרא עפרן, וכן ביהונדב נקרא יונדב, מיכן שלא יתחבר

55

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת בהעלותך

 לבני יונדב בן רכב חלק בראש. והיו אוכלין אותו ד' מאות ומ' שנים שנא' (מ"א ו) ויהי בשמנים שנה וארבע מאות שנה צא מהם ארבעים שנה שהיו במדבר נשארו ארבע מאות ומ' וכששרת השכינה בחלקו של בנימין באו בני בנימין לטול חלקם עמדו ופינו אותו מפניהם שנאמר (שופטים א) ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם. ד"א והיה הטוב ההוא ולהלן הוא אומר (שמות יח) וישלח משה את חותנו. רבי אלעזר המודעי אומר אמר לו אתה נתת לי עצה טובה והקב"ה הסכים על ידיך. אל נא תעזוב אותנו.

56

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 אלא השבעה, ואיזה השלשה שלא נתן להם ר' אומר ערבים שלמיים נטיים רשב"י אומר דרמסקים ואסיים ואספמיים, ראב"י אומר אסיא וטרקי וקרטגינא, רבנן אמרי אדום ומואב וראשית בני עמון הם השלשה שלא נתן להם בעולם הזה, אדום שנא' כי לא אתן לך מארצו ירושה ובמואב כתיב אל תצר את מואב, קיני הוא עשו קנזי וקדמוני עמון ומואב ולימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים מאמרו של הקב"ה אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם, אבל עכשיו נתן להם שבעה שנא' שבעה גוים רבים ועצומים ממך, אמר ר' יצחק חזירתא רעיא בעשרה ואימרתא לא בחד כל אלין אמר הקב"ה לאברהם דיהיב

57

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמות

 בארה שבע נטוש לא נטשו וברדתו מצרימה לקחו בידו ויתנהו אל יוסף שכם אחד על אחיו כי באמצו לקחו יעקב מיד עשו אבי אדום, ויהי אחרי מות יוסף וישבו שרי מצרים בית יוסף ויגיע המטה אל יד רעואל המדיני ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו בתוך גנתו, ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו בבקשם לקחת צפורה בתו ולא יכלו וישאר בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט ויקחהו, ויהי כראות רעואל את המטה בידו ויתמה על ככה ויתן רעואל צפורה בתו למשה, ומשה בן שבע שנים ושבעים שנה בצאתו מבית הסהר ויקח צפורה המדינית לאשה ותלך צפורה בדרכי בית ישראל לא

58

ילקוט שמעוני תורה פרשת יתרו

 אל נא תעזוב אותנו א"ל כלום הנר מהנה אלא במקום החושך וכי מה הנר מהנה בין חמה ללבנה את חמה ואהרן לבנה מה יעשה הנר בין חמה ללבנה. אלא הריני הולך לארצי ומגייר כל בני מדינתי ואביאם לתלמוד ואקרבם תחת כנפי השכינה. יכול שהלך ולא עשה הרי הוא אומר ובני קיני חותן משה וגו' וילך וישב את העם אין עם אלא חכמה שנאמר אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה, וישלח משה את חותנו [י"ח, כ"ז] ואחר כך בחדש השלישי אמר שלמה לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר, אמר הקב"ה בני היו משועבדין בטיט ולבנים ויתרו היה יושב

59

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 תאמר בעולה שלא כשרה להביא נקבות כזכרים הואיל ולא כשרה להביא נקבות כזכרים לא תכשר תמורתה, ת"ל כשבים לעולה ועזים לעולה לרבות את התמורה ר' אליעזר אומר מה ת"ל כשבים לעולה ועזים לעולה שיכול אין לי שיקרב עולה אלא מותר עולה מנין מותר חטאת ומותר אשמות ומותר עשירית האיפה ומותר קיני זבין וקיני זבות וקיני יולדות ומותר קרבנות נזיר ומצורע והמקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויין לגבי מזבח יינות שמנים ועופות מנין שימכרו לצרכי אותו המין ויביא בדמיהן עולות, ת"ל כשבים לעולה ועזים לעולה לרבות את כולן. וחכמים אומרים יפלו דמיהן לנדבה והלא אף הנדבה עולה היא מה בין ר'

60

ילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך

 יונדב בן רכב חלק בראש והיו אוכלין אותה ארבע מאות (ושמונים) [וארבעים] שנה שנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה, צא מהן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר נמצאו אוכלין אותה ארבע מאות וארבעים שנה, וכששרתה שכינה בחלקו של בנימין [באו בני בנימין ליטול חלקם] עמדו ופנו אותה מפניהם שנאמר ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים וגו':ויאמר אליו לא אלך [י, ל], אמר לו אם מפני ארץ ונכסים איני בא, יש לך אדם שיש לו ארץ ואין לו נכסים, יש לו נכסים ואין לו משפחה, אבל אני יש לי ארץ ויש לי נכסים ויש לי משפחה ודיין הייתי בעירי,

1234567891011121314151617181920