קיני

קיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 547 מקורות עבור קיני. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק א

 דעבר על פיקודייא יתן מאן דאמר כל דעבר בימא יתן מסייע לר"י בן זכאי מ"ד כל דעבר על פיקודייא יתן מסייע לבן בוכרי:הלכה דמתני' אע"פ שאמרו אין ממשכנין נשים ועבדים וקטנים אבל אם שקלו מקבלין מידן הנכרי והכותי ששקלו אין מקבלין מהן ואין מקבלין מידם קיני זבין וקיני זבות וקיני יולדות וחטאות ואשמות (ס"א אבל מקבלין מהן נדרים ונדבות) זה הכלל כל שנידר ונידב מקבלין מידן וכל שאין נידר ונידב אין מקבלין מידן וכן מפורש על ידי עזרא שנאמר [דף ה עמוד א] [עזרא ד ג] לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינו ואלו שחייבין בקלבון לוים וישראלים וגרים

22

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ב

 כסף יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בכורו בעשרים כסף ר' פנחס בשם ר' לוי לפי שמכרה בכורה של רחל בעשרים כסף ונפל לכל א' וא' מהם טבעה לפיכך יהיה כל אחד ואחד נותן שקלו טבעה:הלכה דמתני' מותר שקלים חולין מותר עשירית האיפה מותר קיני זבין קיני זבות וקיני יולדות חטאת ואשמות מותרן נדבה זה הכלל כל שהוא בא לשם חטאת ומשום אשמה מותרן נדבה [דף י עמוד א] מותר עולה לעולה מותר מנחה למנחה מותר שלמים לשלמים מותר הפסח לשלמים מותר נזירים לנזירים מותר נזיר לנדבה: גמ' א"ר יוסי עד דאנא תמן שמעית קל רב יהודה

23

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ו

 בשם רבי ירמיה ואפי' בקומץ הבעלים: זהב לא יפחות כו': אמר ר"א והוא שהזכיר צורה אבל אם לא הזכיר צורה מביא אפילו צינורה: ששה לנדבה. (רב אמר) חזקיה אמר כנגד ששה בתי אבות בר פדיה אמר כנגד שש בהמות פר ועגל ושעיר איל גדי וטלה שמואל אמר כנגד ששה קרבנות (קיני זבים וקיני זבות קיני יולדות) חטאות ואשמות המנחות ועשירית האיפה א"ר יוחנן ע"י שהנדבה מרובה ריבו לה שופרות הרבה כתיב [דברי הימים ב כד יד] וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע וגו' ר"ש בר נחמן בשם רבי יונתן אמר שתי נדבות עשה תני דבי ר' ישמעאל נדבה אחת דכתיב [מלכים

24

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 קורין אותו יהונדב (מ"ב י טו) וכיון שנתחבר ליהוא מנעו ממנו אות אחת ונקרא יונדב (ירמ' לה ו) מיכן אמרו אל יתחבר אדם לרשע ואפילו לקרבו לתורה שבעה שמות נקראו ליתרו יתר ויתרו וחובב בן רעואל פוטי וקיני יתר שייתר פרשה בתורה יתרו שעשה מעשים נאים חובב שהיה חביב למקום קיני שקנה העולם הבא בן שהיה כבן למקום רעואל שהיה ריע למקום פוטי שפט כל עבדי עבדה זרה שבעולם כהן ר' יהושע או' כומר היה כעינין שנ' ויהונתן בן גרשום ג' (שופ' יח ל) ר' לעזר המודעי או' שר היה כעינין שנ' ובני דוד כהנים היו (ש"ב ח יח) ואו'

25

ספרא ויקרא - דבורא דנדבה פרשה ה סוף פרק ו

 ולא כשרה לבא נקבות כזכרים לא תכשר תמורתה תלמוד לומר כבשים ועזים לעולה לרבות תמורתה.(ד) רבי אליעזר אומר מה תלמוד לומר כבשים לעולה ועזים לעולה לרבות תמורה שיכול אין לי שיקרב עולה אלא מותר עולה בלבד מנין לרבות מותר חטאות מותר אשמות מותר עשירית האיפה מותר קיני זבים קיני זבות וקיני יולדות מותר קרבנות הנזיר והמצורע, המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראוים על גבי המזבח יינות ושמנים ועופות מנין שימכרו לצרכי אותו המין ויביא בדמיהם עולות, תלמוד לומר כבשים לעולה ועזים לעולה לרבות את כלן, וחכמים אומרים יפלו לנדבה והלא אף הנדבה עולות היא, מה בין דברי רבי אליעזר

26

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יא סוף פרק יט

 למחר נהנה היום נהנה למחר, נהנה היום ואכל למחר, אכל היום ונהנה למחר, אפילו לאחר שלש שנים בהיעלם אחר מצטרפים זה עם זה, ת"ל תמעול מעל ריבה.(ז) אי מה חטא האמור בתרומה המוציא מהקודש לחול, אף כאן המוציא מהקודש לחול, מנין המוציא מהקודש לקודש מנין לקח קיני זבים קיני זבות וקיני יולדות הביא חטאתו ואשמו ופסחו מן הקודש, והשוקל שקלו מן הקודש, כיון שלקח מעל דברי רבי שמעון וחכמים אומרים לא מעל עד שיזרקו דמם תלמוד לומר כי תמעול מעל ריבה.(ח) בשגגה פרט למזיד והלא דין הוא ומה אם שאר מצות שזדונן כרת פטר בהם את המזיד, מעילה

27

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יב פרק כא

 לה' יכול אפילו כולו לבדק הבית תלמוד לומר אשם לכהן אי אשם לכהן, יכול ינתן כולו לכהן תלמוד לומר אשם לה', הא כיצד מותר אשמות נופל לנדבה וילקח בהם עולות, הבשר לשם והעורות לכהנים.(ו) אין לי אלא מותר אשמות ומנין מותר חטאות, מותר עשירית האיפה, מותר קיני זבים, קיני זבות וקיני יולדות, ומותר קרבנות נזיר ומצורע והמקדיש נכסיו ויש בהם דברים ראוים למזבח יינות שמנים סלתות ועופות, מנין שימכרו לצרכי אותו המין ויביא בדמיהם תלמוד לומר אשם אשם, זה הכלל כל שהוא בא משום חטא ומשום אשמה ילקח עולות, הבשר לשם ועורות לכהנים, זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול

28

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח

 חותן משה (שופטים ד יא) חובב היה שמו ולא רעואל היה שמו ומה ת"ל ותבואנה אל רעואל אביהן מלמד שהתינוקות קורים לאבי אביהם אבא ר"ש בן מנסיא אומר רעואל היה שמו ריע של אל שנא' ויבוא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלקים ר' דוסתאי אומר קיני היה שמו ולמה נקרא שמו קיני שפירש ממעשה קיני דבר שמקנאים בו למקום שנ' הם קנאוני בלא אל (דברים לב כא) ואומר אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה (יחזקאל ח ג) ר' יוסי אומר קיני היה שמו ולמה נקרא שמו קיני שקנה את השמים ואת הארץ ואת התורה ר'

29

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פא

 שנה וארבעים שנה שנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים (מלכים א' ו א) צא מהם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר נמצאו אוכלים אותו ארבע מאות וארבעים שנה וכיון ששרת שכינה בחלקו של בנימין באו בני בנימין ליטול חלקם עמדו ופינו אותו מפניהם שנא' ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים (שופטים א טז) (סליק פיסקא).

30

ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קיט

 ישראל לא ינחלו נחלה מה ת"ל על כן אמרתי להם שיכול אין לי אלא בשעת חלוק הארץ אבל משיחלקו שומע אני יקצה לו כל שבט ושבט בפני עצמו ת"ל על כן אמרתי להם. ד"א על כן אמרתי למה נאמר לפי שנאמר ונשל גוים רבים מפניך וגו' (דברים ז א) אבל קיני וקניזי וקדמוני לא שמענו ת"ל על כן להזהיר ב"ד על כך (סליק פיסקא).

1234567891011121314151617181920