קיני

קיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 547 מקורות עבור קיני. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

תורה תמימה הערות במדבר פרק כד

 עמנו באותה עצה דפרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וא"כ במה זכית אתה לישב אצל איתני עולם:כז) הוא ברח מפני שאח"כ מיחה בפרעה ורצה להרגו, והא שבני בניו ישבו בלשכת הגזית מבואר בדה"א ב' ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים וגו', וכתיב (שופטים א') ובני קיני חותן משה, ולכאורה צ"ל דבלעם לא ידע מבריחתו של יתרו, דאל"ה לא היה מתמה ע"ז, אך בשמ"ר פ' כ"ז איתא שאמר לו בלעם למקום יפה ברחת, יעו"ש. וא"כ הרי ידע מזה, וצ"ל דלא היה יודע סיבת בריחתו:כח) מפרש איתן מושבך - לפיכך קשה מושבך לפי ששמת בסלע קנך, ואיירי לענין

182

תורה תמימה דברים פרשת שופטים פרק יט

 הדם בדרך והרגו פטור קסבר ולו אין משפט מות, בגואל הדם הוא דכתיבכ) [מכות י' ב']:(ז) על כן אנכי מצוך - מה ת"ל - להזהיר בית דין על כךכא) [ספרי]:(ח) ואם ירחיב וגו' - תניא ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך [אלו ערי קיני קניזי וקדמוני]כב) [שם]:(י) והיה עליך דמים - תניא, מניין שאם לא יצאו ב"ד לקווץ את הדרכים ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות ולמוד את המקואות, שכל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאלו הם שפכום, ת"ל והיה עליך דמיםכג) [מו"ק ה' א']:(יא) וארב לו וגו' - פרט לזורק אבן לגוכד) [סנהדרין ע"ט א']:

183

תורה תמימה הערות דברים פרק יט

 פסוק זה אחרי שכבר אמר (פ' ב') שלש ערים תבדיל לך וגו'. וע' בדרשה הבאה בפסוק י' המשך לדרשה זו:כב) באור הענין עפ"י מה שיתבאר אי"ה לפנינו לקמן בפ' נצבים בפסוק והטיבך והרבך מאבותיך, אבותיך ירשו ארץ ז' עממים ואחה תירש ארץ עשרה עממים, ומאן נינהו שלש היתירים, קיני קניזי וקדמוני, יעו"ש. ועל זה מצוה כאן כי לע"ל יוסיפו עוד שלש ערי מקלט באותן השלש ארצות שנתוספו להם ירושה, וע' ברמב"ם פ"ח ה"ד מרוצח:כג) לקווץ, הוא להסיר הקוצים מהדרכים, ואסטרטאות הם דרכים המפולשים, והוא רמז לב"ד שתקנות הכלל חלים עליהם. ומהאי טעמא מבואר בפוסקים דמותר לעשות דברים אלו

184

תורת משה בראשית פרק יג

 הא דכתיב (תהלים קי"א ו') כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, כפירש"י ריש פ' בראשית, לא על אלו ז' אומות צריך קרא כנ"ל שבדין גמור היא שלנו, וגם לא יועיל תו כח מעשיו לומר הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, כי האומות לא יודו לזה, אבל ג' ארצות קיני וקניזי וקדמוני שלא הי' בכלל כיבוש ז' מלכים אלו ואותן המדינות עדיין לא זכינו בהם עד לע"ל שאז יהפוך אל העמים שפה ברורה ויודו כולם כי ד' ברא עולם ונתן לאשר ישר בעיניו, ולזה יועיל כח מעשיו הגיד לעמו.(טז) ושמתי את זרעך כעפר הארץ. כ' הרמב"ם באגרת כי

185

תורת משה בראשית פרק טו

 על פסוק (הושע ב' י') וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל, והיו אז במדריגה להיות הון ועושר בביתם וצדקתם עומדת לעדנו.(יח - יט) ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך וגו' את הקיני ואת הקניזי וגו'. ארז"ל (ב"ר מ"ד כ"ז) כי קיני קניזי וקדמוני עתידים להיות ירושה לנו לעתיד לבוא. והכונה אשר יגיענו עד העת ההיא, בהקדם מה שאמר אברהם אל בני חת גר ותושב אנכי עמכם (לקמן כ"ג ד') כ' רש"י אם תרצו הריני גר ואם לאו אהי' תושב, ויפלא בזה מאמר חז"לנז שהי' בכלל עשר נסיונות שהי' ארץ ישראל כולו שלו והוצרך לקנות אחוזת

186

תורת משה בראשית פרק יט

 בלעם ומ"מ נענש כל עמו של מלך. עוד קשה איך ראוי לעונש גדול כזה ע"ד אשר לא קדמו, ערמב"ן שם. ותו ע"ד אשר שכר עליך בלעם, הקשה רש"י הא אדום בחרב יצא אפ"ה לא תעבו לגמרי כי אחיך הוא א"כ גם עמון ומואב כאחי' יחשבו, שהרי ניתן להם חלק בארץ קיני קניזי וקדמוני, א"כ אינו ראוי לתעבו לעולם. הנה לוט למד מאאע"ה לגמול חסד עם המלאכים, וכ' רמב"ן מבית אברהם למד והי' לו בזה שכר גדול ע"ש, ואמנם אשתו היתה כאנשי סדום שע"כ ותהי נציב מלח כפרש"י, ועתה [אף] כי עיקר עונשם על אשר שכר, אלא הי' ראוי שלא לתעבם

187

תורת משה בראשית פרק לב

 אבותיו, היינו שהחזיק עצמו כת"ח שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם (מגילה ט"ז סע"ב)קסא.(כו) וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו. הנה אם היה עשו פוגע את יעקב בחו"ל ממש אז לא טוב היה ליעקב, אבל פגע בו בארץ עמון ומואב ושעיר שהוא קיני קניזי וקדמוני שניתן אז לעשו אבל לא לעולם, כי ארז"ל (ב"ר מ"ד כ"ז) שעתידים הם להיות ירושה לנו לעתיד לבא (עי' מ"ש בזה לעיל פ' לך ע"פ ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית), וזה הי' ויכוחו של המלאך עם יעקב ואמר לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו עי' פרש"י (לקמן

188

תורת משה בראשית פרק מז (פס' כח-לא)

 רצה להקבר במערה אבל על יוסף קשה, וי"ל גושן הי' בחלקו של יהודה ואחז"ל פי"נ (ב"ב קי"ב ע"א) צדיק קבור בקבר שאינו שלו, בתמי', ע"כ העלוהו לשכם לחלקו של יוסף, וידוע אלו זכו והיו יכולין לסבול גלות ת' שנים במצרים הי' כל ד' מלכיות כלולים בגלות מצרים והי' יורשים גם קיני קניזי וקדמוני (עי' ב"ר ס"פ מ"ד), ואז יתחלק א"י לחלוקה אחרת כמבואר ביחזקאל (מ"ז - מ"ח), ואז יהיה ארץ גשן בחלקו של יוסף ולא הוצרכו להעלות עצמותיו, ע"כ אמר אם פקו"ד יחסר אז והעליתם עצמותי ולא זולת.והנה יל"ד אומרו ויחי יעקב בארץ מצרים מה ענין לתלות חיות בארץ מצרים

189

תורת משה ויקרא פרק ו

 שכיח כמו עולה כמשאחז"ל, אבל מי שזכה בתה"ד, באותו יום שזכה מפסיד זכותו בעולה וקטורת, א"כ יש כאן חסרון כיס, ע"כ צריך זירוז טפי. ולהנוסחא (יעוין ברמב"ן בשם זפרא) דר"ש פליג ומקשה את"ק, י"ל הכי קשיא ליה לר"ש יותר הי' צריך לזרז בחטאת מבעולה, דרוב חטאות שבכל יום ויום המה קיני יולדות, שאמרו חז"ל עליהם כהנים זריזים ואין ב"ד של כהנים עומדין עד שיכלו כל מעות שבשופר (עירובין ל"ב ע"א), והחטאות האלו המה בן יונה שלא הגיע לציהוב (חולין כ"ב ע"א), ובשרו אינו שוה פרוטה לאכילה, וצריך לשבר אחר הבישול כלי חרס שבשל בו (כלהלן ו' כ"א), ששוה כמה פרוטות,

190

תורת משה דברים פרק יט

 שיבדילם עד שיצריכםרצה כנ"ל, ומסיים והי' לנוס שמה כל רצח אותיות רח"ץ הנ"ל, ומפרש והולך וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו, ויוכיח רעהו שהוא בבלי דעת.(ח) ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך. ופירש"י דהיינו קיני וקניזי וקדמוני לעתיד לבוא. ויל"ד הא רש"י מביא בפ' משפטים (כ"א י"ג) והוא מהמדרש (מכות י' ע"ב) דמיתת שוגג היינו ע"י שאחד הרג מזיד ולא הובא לב"ד הקב"ה מסבב שיבואו יחד בפונדק אחד ונהרג זה שהרג במזיד על ידי אחד בשוגג, וא"כ לעתיד שיתבער היצה"ר לא שייך זה. ואולי י"ל דהגרים הנתוספים על ישראל לא יבואו למדרגה ההיא

1234567891011121314151617181920