קיני

קיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 547 מקורות עבור קיני. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

שפתי כהן שמות פרשת שמות

 באר בשדה אלא וישב על הבאר הידוע:[ב, טז] ולכהן מדין שבע בנות. יש לשאול משבעה שמות שהיו לו למה לא נקרא באחד מהם, אלא לפי שכל השבע שמות הם אחר שנתגייר, כמו שאמרו ז"ל (ילקוט רמז קס"ט), יתר על שיתר פרשה אחת בתורה, חובב שחיבב את התורה, קיני שקנה למקום ועשה לו שם טוב, פוטיאל שנפטר מעבודה זרה או שפטפט ביצרו, חבר שנתחבר לאל, רעואל שנעשה ריע לאל, וכשנתגייר ומל עצמו נתוסף לו אות ונקרא יתרו, אבל השם הנקרא בגיותו לא נזכר לפי שהסכים וגמר בלבו שלא לעבוד עבודה זרה, ולזה אמרו ז"ל (שם) מהו ותבואנה אל רעואל, הוקשה

172

שפתי כהן שמות פרשת בא

 אינון הוו זוהמא דאטיל נחש וכו', ומההיא זוהמא נפק קין וקטל להבל רועה צאן, דאיתמר ביה בשגם הוא בשר זה הבל, בשגם ודאי איהו משה, וקטיל ליה ואיהו הוה ברא בוכרא דאדם, ועם כל דא משה בגין לכסאה על ערייתא דאבוהי נטל בת יתרו דאיתמר ביה (שופטים א', ט"ז) ובני קיני חותן משה והא אוקמוה אמאי אתקרי קיני שנפרד מקין, כמה דאת אמר (שם ד', י"א) וחבר הקיני נפרד מקין ולבתר בעא לאהדרא ערב רב בתיובתא ולכסאה ערייתא דאבוהי, ואמר ליה קודשא בריך הוא מגזעא בישא אינון תסתמר מנייהו אילין אינון חובא דאדם דאמר ליה ומעץ הדעת טוב ורע לא

173

שפתי כהן במדבר פרשת בהעלותך

 ז"ל דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה והניחוה מלחלק אמרו כל מי שיבנה בית המקדש בחלקו הוא יטלנה ובין כך ובין כך נתנוה לבני יתרו ליונדב בן רכב, ואכלוה ארבע מאות שנה, וכששרתה שכינה בחלקו של בנימין עמדו ופינו אותה מפניהם שנאמר (שופטים א', ט"ז) ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים:ובמדרש (ספרי פרשה זו כ"ב) אל נא תעזוב אותנו. אמר לו אם אין אתה מקבל דושנה של יריחו גוזרני עליך גזירה עכשיו יהיו ישראל אומרים לא נתגייר יתרו מחיבה כסבור היה שיתנו לו מתנה טובה ומרובה, עתה שהיא מתנה מעוטה הניחה והלך לו, דבר

174

שפתי כהן דברים פרשת דברים

 חזקה אחר שטרחו בהר ולקחוהו אין מן הראוי לקחתם מידם, ועוד אולי יבואו עליהם כי אמר וישמידום מפניהם נראה שלא השמידום לגמרי אלא מפניהם לבד ולא יהיה לכם בטוח לזה לא נתתיה להם:עוד אמר רפאים יחשבו אף הם כענקים והמואבים יקראו להם אימים, לומר שהרפאים מעשרה עממין שניתנו לאברהם קיני וקניזי וגו' נטלו עמון ומואב בשכר שהלך לוט עם אברהם למצרים ושתק כשאמר אחותי היא ושעיר נטל אחת נשארו שבעה לישראל והרפאים אחת מהשבע, אם כן איך נטלוה המואבים, לזה אמר רפאים יחשבו אף הם כענקים לומר שקנו אותה בשינוי השם שהיו קורין להם אימים כמו שאמרו ז"ל (גיטין

175

שפתי כהן דברים פרשת שופטים

 אמר עלה בדעתו של מקום להנחיל עשרה עממין את הקיני ואת הקניזי ולמה נתן להם אלו השבעה והשלושה לא נתן להם רבנן אמרי אדום ומואב ועמון הם השלושה לא נתן להם בעולם הזה שנאמר (דברים ב', ט') כי לא אתן לך מארצו ירושה, ובמואב כתיב (שם) אל תצר את מואב, קיני הוא עשו, קניזי וקדמוני עמון ומואב בימות המשיח יחזרו לישראל לקיים מאמרו של הקב"ה אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם (ישעיה י"א, י"ד) אבל עכשיו נתן להם השבעה שנאמר (דברים ז', א') שבעה גוים רבים ועצומים ממך עד כאן, ואם תאמר כיון שלא נתן להם השלושה בעולם הזה

176

תורה תמימה הערות שמות פרק ב

 שכן מבואר ביבמות כ"א ב' וגזרו על אשת אבי אמו משום אשת אביו, וטעמא מאי, כולהו דבי אבא רבה קרו ליה. וע"ע מש"כ בפ' בהעלתך (י' כ"ט):מב) כמש"כ בדה"א ב' ומשפחות סופרים יושבי יעבץ וגו' המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב, והם היו בניו של יתרו הנקרא קיני, ככתוב בס' שופטים א' ובני קיני חותן משה, ומשפחות סופרים היינו סנהדרין:מג) טעם שבועה זו מבואר במדרשים שאמר לו יתרו, יודע אני שיעקב אביכם כשנתן לו לבן את בנותיו נטלן והלך שלא מדעתו, ושמא אם אתן לך את בתי אתה עושה לי כך, ולכן נשבע לו, ועיין בדרשה הסמוכה

177

תורה תמימה במדבר פרשת בהעלותך פרק י

 קורין לאבי אביהן אבאיח) [ספרי]:אותו אתן לכם - לכם ואין לגרים חלק בו, ומה אני מקיים והיה בשבט אשר גר הגר אתו שם תתנו נחלתו (יחזקאל מ"ז), אם אינו ענין לירושה תנהו ענין לקבורה - שנתנה לגרים קבורה בארץ ישראליט) [ספרי]:לכה אתנו והטבנו לך - תניא, בני קיני חותן משה, מביאין בכורים וקורין, דכתיב ויאמר משה לחובב בן רעואל לכה אתנו והטבנו לךכ) [ירושלמי בכורים פ"א ה"ד]:(לג) ויסעו מהר ה' - מאי מהר ה', א"ר חמא ב"ר חנינא, שסרו מאחרי ה'כא) [שבת קט"ז א']:(לה) ויהי בנסוע הארון - ת"ר פרשה זו עשה לה הקב"ה סימנין מלמעלה ומלמטה,

178

תורה תמימה במדבר פרשת בלק פרק כד

 דרך כוכב מיעקב - תניא, [כתיב (פ' לך) וספור הכוכבים כה יהיה זרעך], רבי גרשון בשם רבי אחא אומר, דרך כוכב מיעקב, ממי דרך כוכב וממי עתיד לעמוד - מיעקבכה) [ירושלמי נדרים פ"ג ה"א]:(כא) וירא את הקיני - [מאי עניני' הכא], אמר לו בלעם ליתרו, קיני, וכי לא עמנו היית באותה עצה, מי הושיבך אצל איתני עולםכו), והיינו דאמר רבי חייא בר אבא, ג' היו באותה עצה בלעם, איוב, ויתרו, בלעם שיעץ - נהרג, איוב ששתק - נדון ביסורים, ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזיתכז) [סנהדרין ק"ו א']:איתן מושבך וגו' - ת"ר, מניין לאיתן שהוא קשה, שנאמר איתן מושבך

179

תורה תמימה הערות במדבר פרק ה

 כשרות, ולא יהיה מהימן עד אחד, משום דרגלים לדבר מוציא מחזקת כשרות:עד) ר"ל רוח ממרום שישים עיניו על דרכי אשתו שלא תתפרץ. ונראה שכיון לזה שמובן המלה קנא בארמית הוא טהרה ונקיון וצירוף וזיקוק, וכתרגום הפסוק בשופטים י"ז ותתנהו לצורף ויהבתא לקנאה, וכן בירמיה י' ידי צורף - ידי קיני, והיינו הענין רוח טהרה:עה) פירש"י יכול אף זה כן שיראה את אשתו עוברת על דת יהודית נסתרת עם שכניה לא יקנא לה ת"ל וקנא וכו', עכ"ל. וצ"ע ל"ל למילף בכה"ג מן וקנא את אשתו אשר אמנם אפשר לפרשו גם בדרך רשות כדעת ר' ישמעאל כמו שנבאר בסמוך, הלא כבר

180

תורה תמימה הערות במדבר פרק י

 ד"א בא"י או משום הנחלה דלעתיד:כ) עיין מש"כ בסוף אות הקודם, וזה קאי אליבא דמ"ד שהגר מביא בכורים ואינו קורא הפרשה משום דאינו יכול לומר את האדמה אשר נתתה לאבותינו שאינו מזרע ישראל, ולא ס"ל הדרשה דאב המון גוים שזכרנו בסוף אות הקודם, יעו"ש, ואמר בזה דאפ"ה בני קיני חותן משה מביאין וקורין, משום דאע"פ שגם הם אינם יכולין לומר אשר נתת לאבותינו, אך הם בעצמם נטלו חלק בארץ, ונסמך על מ"ד בספרי כאן שנתנו ליתרו ולבניו דושנה של יריחו. אמנם לדינא קיי"ל שגם כל הגרים מביאים וקורין מכמה טעמים שזכרנו באות הקודם:כא) בתוך שלשה ימים למסען התאוה

1234567891011121314151617181920