קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 בעוה"ז שנאמר (שם /משלי/ ח) טוב פריי מחרוץ ומפז, חג האסיף שבו האלהים ממלא בתיהם ברכה שנא' (שם /משלי/ ג) כבד את ה' מהונך, לכך הוא אומר ראשית בכורי אדמתך.יז ד"א אם כסף תלוה את עמי, הה"ד (שם /משלי/ כח) נבהל להון איש רע עין זה קין שהבהיל עצמו ליטול העולם, כיצד כשהיה עם אחיו שנאמר (בראשית ד) ויהי בהיותם בשדה, אמרו זה לזה בא ונחלוק העולם אמר קין טול אתה את המטלטלין ואני הקרקעות וחלקו ביניהם נטל הבל את המטלטלין וקין את הקרקעות וחשב להוציאו מן העולם היה הבל מהלך בעולם וקין רודפו אמר לו צא מתוך שלי

42

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ה

 שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה הה, א פרשתא ה. ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה [המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו] זה שאמר הכתוב: מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי (שה"ש =שיר השירים= ח). כאי זה אח? תאמר: כקין והבל, הרי כתיב: ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו (בראשית ד). אלא כישמעאל ליצחק - וישמעאל שונא ליצחק! כעשו ליעקב - הא כתיב: וישטם עשו את יעקב (שם /בראשית/ כז). כאחי יוסף ליוסף - הא כתיב: וישנאו אותו (שם /בראשית/ לז), ויקנאו בו אחיו (שם /בראשית ל"ז/). אלא כאי זה אח? כיוסף לבנימין? יונק שדי אמי! כמשה לאהרן.ה,

43

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה י

 ר' יהודה וריב"ל ר' יהודה אומר תשובה עושה מחצה ותפלה עושה הכל ריב"ל אמר תשובה עשתה את הכל ותפלה עשתה מחצה על דעתיה דר' יהודה ב"ר תשובה עושה מחצה ממי את למד מקין שנגזרה עליו גזירה כיון שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה ומנין שעשה תשובה שנא' (בראשית ד) ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא ומנין שנמנע ממנו חצי הגזירה הה"ד (שם /בראשית ד'/) ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן, נע ונד אין כתיב אלא בארץ נוד קדמת עדן, דבר אחר ויצא קין מהיכן יצא ר' יודן בשם ר' אייבו אמר הפשיל בגדיו לאחוריו ויצא כגונב

44

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כז

 והאלהים יבקש את נרדף רשע רודף רשע והאלהים יבקש את נרדף אפי' צדיק רודף רשע והאלהים יבקש את נרדף מכל מקום והאלהים יבקש את נרדף רבי יהודה ב"ר סימון אמר בשם ר"י ב"ר נהוראי לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפין מן הרודפין תדע לך שכן הוא שכן הבל נרדף מפני קין ובחר הקב"ה בהבל שנאמר (בראשית ד) וישע ה' אל הבל ואל מנחתו נח נרדף מפני דורו ולא בחר הקב"ה אלא בנח שנאמר (שם /בראשית/ ז) כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה אברהם נרדף מפני נמרוד ובחר הקב"ה באברהם שנאמר (נחמיה ט) אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם

45

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה י

 מחצה ותפילה עשה את הכל, ור' יהושע בן לוי אמ' תשובה עשה את הכל ותפילה עשה מחצה. על דעת' דיהודה בר' דאמ' תשובה עשה מחצה ממי את למד, מקין, שנגזרה עליו גזירה קשה דכתיב נע ונד תהיה בארץ (בראשית ד, יב), וכיון שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה, הה"ד ויצא קין מלפני י"י וישב בארץ נד (שם /בראשית ד'/ טז). בארץ נע ונד אין כת' כאן אלא בארץ נד קדמת עדן (שם /בראשית ד', ט"ז/). ויצא קין, מהיכן יצא, ר' יודן בש' ר' אייבו אמ' הפשיל דברים לאחריו ויצא כגונב דעת העיליונה. ר' ברכיה בש' ר' אלעזר בר' שמעון יצא

46

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כז

 את נרדף. רשע רודף רשע, והאלהים יבקש את נרדף. וכל שכן רשע רודף צדיק, והאלהים יבקש את נרדף. עד שאתה חוזר ואומר אפי' צדיק רודף רשע, והאלהים יבקש את נרדף. ר' יוסי בר' יודן בש"ר יוסי בר נהוראי אומר לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפים מיד רודפים. הבל נרדף מפני קין, והאלהים יבקש את נרדף, וישע י"י אל הבל ואל מנחתו (בראשית ד, ד). נח נרדף מפני דורו, והאלהים יבקש את נרדף, בא אתה וכל ביתך אל התיבה (בראשית ז, א), ואומר כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי (ישעיה נד, ט). אברהם נרדף מפני נמרוד, והאלהים יבקש את נרדף,

47

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום א"ר חמא בר כהנא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך בגן מקפץ ועולה מהו (שם /בראשית ג'/) ויתחבא האדם ואשתו א"ר איבו באותה שעה גרעה קומתו של אדם הראשון ונעשית של ק' אמה כיון שחטא אדם נסתלקה השכינה לרקיע הראשון, חטא קין נסתלקה לרקיע השני, חטאו דור אנוש נסתלקה לרקיע השלישי, חטאו דור המבול נסתלקה לרקיע הרביעי, חטאו דור הפלגה נסתלקה לרקיע החמישי, חטאו הסדומיים נסתלקה לרקיע הששי חטאו המצריים נסתלקה לרקיע השביעי וכנגדן עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה מן העליונים לתחתונים ואלו הן אברהם הורידה מן השביעי לששי יצחק

48

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 כל הנסים ושכר עליהם בלעם והפכתי את הקללות לברכות.ו וירא בלק כיון שבאו שלוחיו אצל בלעם א"ל הקב"ה מי האנשים א"ל בלעם בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי א"ר אבא בר כהנא זה א' מג' ב"א =בני אדם= שבדקן הקב"ה ומצא קרון של מי רגלים, קין, חזקיה ובלעם, קין בשעה שא"ל הקב"ה (בראשית ד) אי הבל אחיך בקש להטעות כביכול היה צריך לומר רבש"ע הנסתרות והנגלות לפניך גלויות ואת שואלני בשביל אחי אלא א"ל לא ידעתי השומר אחי אנכי א"ל הקב"ה חייך כך דברת קול דמי אחיך צועקים, חזקיה כשעמד מחליו שלח לו מרודך בלאדן דורון שנאמר (ישעיה

49

דברים רבה (וילנא) פרשת נצבים פרשה ח

 השחר למה שכן כתיב (משלי ח) אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאנני וכל מי שמתפלל ומכוון את לבו לתפלה סימן טוב לו שתפלתו נתקבלה שנא' (תהלים י) תאות ענוים שמעת ה' וגו', גדולה היא התפלה לפני הקב"ה אמר ר"א רצונך לידע כחה של תפלה אם אינה עושה כולה חציה היא עושה, קין עמד על הבל אחיו והרגו יצאה גזירה (בראשית ד) נע ונד תהיה בארץ מיד עמד ונתודה לפני הקב"ה שנא' (שם /בראשית ד'/) גדול עוני מנשוא אמר לפניו רבש"ע כל העולם אתה סובל ולעוני אי אתה סובל כתבת (מיכה ז) נושא עון ועובר על פשע סלח לעוני שהוא גדול, מיד

50

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

 עוקר יצר הרע מכם, ואין אתם חוטאים עוד, שנא' והסירותי את לב האבן +יחזקאל ל"ו כ"ו+ וגו'.[יב.] ה' אלהיכם הרבה אתכם +דברים א' י'+. כמה בנים יהיו לאדם ויבטל מפריה ורביה, שנו רבותי' לא יבטל אדם מפריה ורביה, וכמה בנים יהא לו ויבטל, בש"א שני זכרים (כנגד קין והבל), א"ר אלעזר בן עזריה בה"א =בית הלל אומרים= זכר ונקבה. מאי טעמייהו דב"ש שהן אומרי' שני זכרים כנגד קין והבל. ומאי טעמייהו דב"ה, שהן אומרי' זכר ונקבה, כנגד אדם וחוה. אמ' ר' אלעזר כל המבטל (בעה"ז) מפריה ורביה כאלו ממעט את הדמות, שנא' כי בצלם אלהים עשה את האדם +בראשית

1234567891011121314151617181920