קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כא

 בית המקדש ויגרס בחצץ (איכה ג טז), ר' לוליני בר טיברי בשם ר' יצחק למגרשה שלעדן טרדו והושיב עליו שומרים שישמרוהו הה"ד ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר (ישעיה ה ו).מקדם רב אמר בכל מקום רוח מזרחית קולטת, אדם הראשון ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן, קין ויצא קין מלפני י"י וישב בארץ נוד קדמת עדן (בראשית ד טז), רוצח אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש (דברים ד מא). ד"א מקדם קודם לגן עדן נבראו מלאכים הה"ד היא החייה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה (יחזקאל י כ), ואת להט

32

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כב

 וגו'] ר' הונא ור' יעקב בשם ר' אבא לא שימש ברייה קודם לאדם הראשון אדם ידע אין כת' כאן אלא והאדם, ידע הודיע דרך ארץ לכל, ידע מאי זו דרך שליווה נישלה, ידע מה עבדת ליה חוויה, אמר ר' אחא חיויה חוויך ואת חוויה דאדם.ותהר ותלד את קין אמר ר' אלעזר בן עזריה ג' פלאים נעשו באותו היום, בו ביום נבראו בו ביום שימשו בו ביום הוציאו תולדות, אמר ר' יהושע בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה, קין ותאומתו הבל ושתי תאומותיו.ותאמר קניתי איש וגו' אמר ר' יצחק חמת לה איתה בנין היא אמרה הא קנה הא

33

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כג

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כג(יז) [[וידע קין את אשתו] וגו'] קרבם בתימו לעולם וגו' (תהלים מט יב) ר' יודן ור' פינחס ר' יודן אמר מה סבורין הרשעים שקרבם בתימו לעולם משכנותם לדור ודור (שם שם /תהלים מ"ט/) וקראו בשמותם עלי אדמות (שם שם /תהלים מ"ט/) טיבריה לשם טיביריוס אלכסנדריא לשם אלכסנדרוס אנטוכיא לשם אנטיוכוס, אמר ר' פינחס קרבם בתימו לעולם למחר בתיהם נעשים קבריהם, משכנותם לדור דור שאינן לא חיים ולא נידונין, ולא עוד אלא שקראו בשמותם עלי אדמות ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך.(יח) [ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את

34

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה ל

 הוא תחילתו הוא סופו, אמר לון אף היא לא תברה, ר' יוחנן ור' חנינא תרויהון אמ' בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראו ומה מקיים בו היה מותקן להדריך פני כל העולם בתשובה, הן האדם היה (בראשית ג כב) מותקן למיתה, [נחש היה (שם שם /בראשית ג'/ א) מותקן לפורענות, קין היה (שם /בראשית/ ד ב) מותקן לגלות, איוב היה (איוב א א) מותקן] לייסורין, נח היה מותקן לנס, משה היה (שמות ג א) מותקן לגואל, מרדכי היה (אסתר ב ה) מותקן לגאולה. ר' לוי אמר כל מי שנאמ' בו היה רואה עולם חדש, אמר ר' שמואל בר נחמן וחמשה

35

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לו

 ויטע כרם, ומאיכן היה לו, אמר ר' אבא בר כהנא הכניס עמו זמורות לנטיעות יחורים לתאינים גרופיות לזתים הה"ד ואספת אליך (בראשית ו כא) אין אדם כונס דבר אלא אם כן היה צריך לו.איש האדמה שלשה הם שהיו להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהם תוחלת, ואילו הן קין נח ועוזיהו, קין היה עובד אדמה (שם /בראשית/ ד ב) נח ויחל נח איש האדמה, עוזיהו אכרים וכורמים בהרים ובכרמל כי אוהב אדמה היה (דה"ב =דברי הימים ב'= כו י). איש האדמה שעשה פנים לאדמה שבשבילו נתלה לה אדמה ושמילא פני אדמה, איש האדמה בורגר לשם בורגרותה. אמר ר' ברכיה חביב

36

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה סא

 פילגשם כת' אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני, אמר ר' ברכיה אף על גב דאמ' ותלך ותתע וגו' (שם /בראשית/ כא יד) תאמר שנחשד עליה בריה תלמוד לומר ושמה קטורה כזה שהוא חותם גנזכה ומוציאה בחותמה. ריש לקיש בשם בר קפרא תוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר, קין עיקר והבל על ידי שהוא לשון תוספת נולד הוא ושתי תאומותיו, יוסף עיקר ובינימין על ידי שהוא לשון תוספת הוא מעמיד עשרה שנ' ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא וגו' (שם /בראשית/ מו כא), ער עיקר ושלה על ידי שהוא לשון תוספת הוא מעמיד עשרה בתי דינים הה"ד בדברי

37

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עה

 אף מחשבות עשו הפר שלא יהרגני. זה אחד מג' בני אדם שחשבו רעה ולא עמדה בידן, עשו וירבעם והמן, בעשו כת' ויאמר עשו בלבו (בראשית כז מא), בירבעם כת' ויאמר ירבעם בלבו (מ"א =מלכים א'= יב כו), בהמן כת' ויאמר המן בלבו (אסתר ו ו), מהו ויאמר עשו בלבו אמר קין הרג אחיו ולא עשה לו הקב"ה כלום וסוף שהוליד אדם בנים אחרים וירשו עמו את העולם, אף /אך/ אני אהרג את אבי תחילה ואחרכך את אחי ואירש את העולם לבדי שנ' יקרבו ימי אבל אבי וגו' (בראשית שם /כ"ז מ"א/) ימות אבי לא אמר אלא יקרבו ימי אבל אבי

38

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 מחצה, ולפי שלא עשה תשובה שלימה לא מחל לו על כל עוונותיו, ומנין שמחל לו הק', שמתחילה אמ' לו נע ונד תהיה בארץ (בראשית ד יב), ולאחר שעשה תשובה מה כת' ביה וישב בארץ נוד קדמת עדן (שם שם /בראשית ד'/ טז), מכסה פשעיו לא יצליח (משלי כח יג) זה קין, ומודה ועוזב ירוחם (שם שם /משלי כ"ח/) זה יהודה הצדיק שבייש עצמו במעשה תמר, ואף ראובן לא הודה במעשיו אלא מכחו שליהודה, כיון שראה ראובן את יהודה שהודה, עמד הוא והודה כל מעשיו, ולפי שגרם יהודה לראובן לעשות תשובה, לפיכך סמכו משה רבינו לו שנ' יחי ראובן ואל ימות

39

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה

 שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה הא [ד, כז] ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה, הה"ד (שיר /השירים/ ח) מי יתנך כאח לי, באיזה אח הכתוב מדבר אם תאמר בקין והא כתיב (בראשית ד) ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגו אם תאמר כישמעאל ליצחק הא גרסינן ישמעאל שונא ליצחק, אם תאמר כעשו ליעקב הא כתיב (שם /בראשית/ כז) וישטם עשו את יעקב, אם תאמר כאחי יוסף והכתיב (שם /בראשית/ לז) וישנאו אותו, וכתיב ויקנאו בו אחיו. אלא כיוסף לבנימן, יונק שדי אמי, כמשה לאהרן שנאמר וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו, אמרו רבותינו ז"ל כל נשיקות של

40

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 שנאמר (שם /שמואל ב' כא/) והגבעונים לא מבני ישראל המה ומן הדבר הזה היה דוד מתיירא שנאמר (תהלים נא) הצילני מדמים אלהים.יז ר"ש אומר הרבה אזהרות כתובות כאן, שנאמר (שמות כא) כי יריבון אנשים והכה איש את רעהו, אין דבר טוב ואין שלום יוצא מתוך מריבה, קין לא נגע באחיו אלא מתוך מריבה, והכה איש את רעהו באבן או באגרוף, והזהיר האלהים כאן שנאמר (שם /שמות כ"א/) אם יקום והתהלך בחוץ למה כתוב אלהים כאן על כל דבר ודבר אלא שהבריו' שטופים ביצר הרע שנאמר (בראשית ח) כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אם בלעו הקב"ה ליצר הרע הרי

1234567891011121314151617181920