קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

זוהר מהדורת הסולם - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר כללא דאדם

 גבריאל. כלהו בכללא דאדם. בר מהני דליתהון בכללא דגופא, דאינון מסאבין, ומסאבן כל מאן דיקרב בהדייהו.[אות שלז] ותאנא, כלהו מרוחא דשמאלא, דלא אתבסם באדם משתכחין, ונפקו מכללא דגופא קדישא, ולא אתדבקו ביה. ובג"כ כלהו מסאבין ואזלין וטאסין עלמא, ועיילין בנוקבא דתהומא רבא, לאתדבקא בההוא דינא קדמאה דאקרי קין, דנפיק בכלל דגופא דלתתא. ושאטין וטאסין כל עלמא, ופרחן ולא מתדבקאן בכללא דגופא, ובגיני כך אינון לבר, מכל משריין דלעילא ותתא. מסאבין אינון. בהו כתיב מחוץ למחנה מושבו.[אות שלח] וברוחא דאקרי הבל, דאתבסם יתיר בכללא דגופא קדישא. נפקין אחרנין דמבסמן יתיר, ומתדבקן בגופא, ולא מתדבקן. כלהו תליין באוירא ונפקין מהאי

192

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר עצה"ד ושת

 אומנותא דשקרא, בגין דאהדרן לאתהפכא אתוון באומנותא בישא, קו"ף דלא יכיל לקיימא, דלית ליה רגלין, כקופא קמי בני נשא לית ליה קיומא. רי"ש רע. אלין אתהפכו באומנותא בישא, עד דנפלי אדם ואיתתיה.[אות ריד] ובאלין אתוון ק"ר אולידו בנין, ולא בקיומא. זוהמא דנחש דאשתאיב בחוה, מההוא זוהמא אתיליד קין. ובגין כך אשתכח קטולא, בגין דנחש אומנותא דיליה קטולא הוא, ואתעכבו אתוון עד הכא.[אות רטו] בשעתא דתב אדם בתיובתא, ואהדר כמלקדמין לשמשא בנוקביה, מה כתיב, ויולד בדמותו כצלמו, דדא הוא מתיקונא דגופא ורוחא כדקא יאות, וכתיב יש הבל אשר נעשה על הארץ, ואהדרו אתוון לשירותא דשי"ן תיו, דכתיב (דף ט'

193

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר אדם וקין ושבע ארצות

 נשא עילאין, גוברין דנפקו מאדם קדמאה, במאה ותלתין שנין, דקא הוה משמש ברוחי נוקבי. ואינון עציבין תדיר, ולית בהו חדוה, ואלין משטטי ונפקי לעלמא דא, ומתהפכין לסטרא בישא, ומהדרן תמן, וצלאן צלותא, ומתיישבן בדוכתייהו תמן. וזרעין זרעין ודרכין ואכלין. וחטין לית תמן, ולא חד משבע זיני תבואה. בהאי אתר, אתילדו קין והבל.[אות רכ] כיון דחטא קין, אחית ליה הקב"ה, לההוא אתר דאיקרי ארץ, דכתיב הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה, מההוא אתר דאקרי אדמה. והייתי נע ונד בארץ, בגין דתמן אתדחייא ואתתרך, והיה כל מוצאי יהרגני, ההוא להט החרב המתהפכת.[אות רכא] והוה דחיל והרהר בתשובה, וסליק ליה

194

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר קניתי איש את ה'

 אמר רב, האי מאן דאתייליד ליה בר, כד שרי למללא, חובה עליה לאלפא ליה פסוקי דאורייתא, דאינון דחילו מן קדם ה', דכד ירבי ידכר לו לאינון כתובין, לדחלא מן מאריה.[אות תתכה] רבי עקיבא, הוה יתיב קמיה דר' אליעזר, א"ל מאי האי פרשתא דפסיקא דא, דאמר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את ה'. א"ל, עקיבא, אימא לך, יומא דר' ברוקא ושאר חברייא גלו ההוא חובה דעביד אדם, לא הוה אצטריך לאינון דלא ידעי עמיקתא ומסתרתא. וההוא יומא דאתגלי, אשתמע כלא מהאי פסוקא.[אות תתכו] אדם נצטוה על השם, וחטא בשם. נצטוה על השם, הוא השם המיוחד, דכתיב ועץ החיים

195

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר קין והבל ושת

 עוד א"ר אליעזר, עקיבא, רמז דאתקטל הבל, אורי על מהימנותא דשמא יקירא עילאה דמלכא, דכתיב ונשגב ה' לבדו. א"ר עקיבא, ווי לעלמא כד תיפוק מניה, כען אנא מסתכל בחכמתא סגיאה. א"ל, הא אמרית לך אסתים פומך, דהא חזינא דדי לי ולך בעלמא.[אות תתלד] אמר ר' יהודה, נתחזר קין להיות עובד אדמה, והבל רועה צאן, זה הביא קרבן, וזה הביא קרבן. א"ר יהודה, קין בא בגסות הרוח, והבל בנמיכות הרוח, דכתיב זבחי אלהים רוח נשברה. מה כתיב וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. א"ר יהודה, למה נפלו פניו, על שלא נתקבלה מנחתו.[אות תתלה]

196

זוהר חדש מהדורת הסולם - שמות פרשת יתרו מאמר שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"ר

 דשרטוטין דאדם קדמאה.[אות שי] והוא כגוונא דאדם קדמאה, דאיהו קדם ליצירה, יציר כפיו של הקב"ה. אוף יעקב ראשון. ראשון לשלימו, קדש ישראל לה' ראשית תבואתה, דהוה ערסיה שלים.[אות שיא] מה דלית הכי באברהם, דנפיק מניה ישמעאל ובני קטורה, דאינון סיגי הכסף. ואדם, דנפק מניה קין. ונח, דנפק מניה חם. ויצחק, דנפק מניה עשו, סיגי דהבא. אבל יעקב ערסיה שלימא איהו. ועל דא ביה בחר ה' מכל העמים. דכתיב, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו, וכתיב כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. עד כאן סתרי תורה.

197

זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר קין הבל ושת

 זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר קין הבל ושת[אות קלט] ישקני מנשיקות פיהו. על פומא דאליהו אתגזר. כתיב והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין וגו'. והאדם, דא אדם קדמאה, סתירא, בגליפוי דקיקין עילאין. ידע, מה דלא אשתמודע בה מקדמת דנא. ידע למהוי אנפין באנפין. כד אסתכלן אנפין באנפין לשימושא, כדין כתיב ידע. ידע לאשקאה לה, למיזרע בה זרעא, למעבד תולדין. האי לטב, באתערו דאשגחותא לתתא.[אות קמ] (דף ס"ג ט"ג) מדאתא נחש על חוה, אטיל בה זוהמא, וקין מההוא זוהמא נפיק. ואי תימא איך נפיק מתמן, והא כתיב והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד

198

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר רוח ונשמה ונשמה לנשמה ורוח הטומאה

 זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר רוח ונשמה ונשמה לנשמה ורוח הטומאה[אות קנג] (דף ע"ח ט"ג) פתח רבי ואמר, הכי אדם הראשון, נשמתא לנשמתא. חוה, נשמתא. קין והבל, הבל, מזינא חדא עם אדם וחוה, ואתקרי רוח דקודשא. קין, רוח דטומאה דשמאלא, אתקרי כלאים. והוי עירבוביא, דלא אצטריך. סטרא אחרא, דלא מזינא דאדם וחוה. ועל דא, לא תחרש בשור ובחמור יחדיו. ועל דא, לא תיעול ברית דקודשא ברשות אחריתי, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני.[אות קנד] ואדם הוא דוגמא של מעלה. אלהים אחרים, דא חמור ואתון. זכר ונקבה. ועל דא, מאן דעאיל ברית קדישא ברשות אחרא, כתיב ביה,

199

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר כשגירש הקב"ה אדה"ר מגן עדן

 נתיירא ממדור זה הנקרא ארץ תחתית, מפני שאין לו שיעור. ועל זה נאמר, ארץ עפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל.[אות ריא] מה עשה. עשה תשובה, ונכנס במי גיחון עד צוארו. והקב"ה חס עליו, וסלקו למקום הנקרא אדמה. שהיא אחת משבעה ארצות, ושם הוליד את קין והבל.[אות ריב] כשהרג קין את הבל, גזר עליו הקב"ה להיות נע ונד בארץ. מה כתיב. הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה וגו', והייתי נע ונד בארץ. והקדוש ברוך הוא קבלו בתשובה, וסילקו לארקא.[אות ריג] כשנולד שת, סילקו הקב"ה לאדם הראשון למעלה מכל הארצות, לתבל. במקום ארץ ישראל, בחברון.

200

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר זוהמא דחוויא לא אתפסק עד שלמה

 שלמה גלי שיר השירים, זוהמא דההוא נחש קדמאה דאטיל באדם וחוה, אתפסק מעלמא, בגין דכד נפקו תולדין (דף פ"ג ט"ב) לעלמא מאדם וחוה, מההוא זוהמא נפקי.[אות שעט] והכי שמעתי מרבותי, ואינון שמעו עד פומיה דאליהו. דאמר הכי, מאי דכתיב, והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'. והאדם, דא אדם קדמאה, כד אתא נחש על חוה, אטיל בה זוהמא, וקין מההיא סטרא דההוא נחש נפק, מה נחש דרכו להרוג ולהמית, הכי נמי קין, מיד נעשה הורג.[אות שפ] כד"א, משרש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף. כי משורש נחש, דא נחש הקדמוני. יצא

1234567891011121314151617181920