קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ויחי יעקב

 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות וגו'.[אות כב] ר' שמעון אמר, מהכא, מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך וגו', הכא רזא בגלותא תקנתא יהון בנוהי דישראל, משתרי גלייא, ויתרעי למימר, יהון בניא קדישא, דאתגלוון על חוביהון בדינא שנין סגיאין יהא, שבע כחטאתיכם, כי שבעתים יוקם קין, בגלותא קדמאה דמצראי, דהיא זעירא.[אות כג] תניינא, גלותא דשופטים, דאתמתל לארבעים שנין, בשבע דאינהו סגיאי מניה.[אות כד] תליתאי, גלותא דאנן ביה, אריכא, דאתמתל למאה שנין, לארבעין.

182

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בא מאמר ויהי היום- ויבא גם השטן בתוכם

 ליה לקב"ה כלום.[אות ל] ולא אתמר ליה, דהא גלי קמיה, דלא יכיל לקיימא ביה, אבל אתמסר בידא דמקטרגא. ובדינא דקודשא בריך הוא אתעביד, וקב"ה אתער דינא דא, לההוא מקטרגא לגביה, הה"ד השמת לבך על עבדי איוב וגו'.[אות לא] פתח ואמר, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה. מקץ ימים, ולא מקץ ימין. איהו דחה לקץ ימין, ואתקריב לקץ ימים. והא אוקימנא, ואתה לך לקץ. ואמר דניאל, לאן קץ, לקץ הימין, או לקץ הימים. עד דא"ל לקץ הימין. וע"ד דוד דחיל ואמר, הודעני יי' קצי ומדת ימי מה היא, או לקץ הימים או לקץ הימין. והכא מה כתיב ויהי

183

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר קין הבל שת אנוש מהללאל

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר קין הבל שת אנוש מהללאל[אות תשס] כגוונא דא לתתא. לתתא מה כתיב, והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין, שריאת קוף לאולדא, במעהא, בחילא וסיועא דאדם לבתר דהא קבילת זוהמא מגו האי קוף. ועל דא לא כתיב הכא ויולד, אלא ידע ותהר ותלד, ונפק פסולת גו נוקבא.[אות תשסא] ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ובהאי נמי לא כתיב ויולד, ואע"ג דמסטרא דדכורא הוה. אבל מקטרגא תשש ותבר חיליה, דהא באת קוף (דף קס"ח ע"א) שריאו אתוון לאולדא.[אות תשסב] כיון דאתבריר פסולת, שריאו אתוון לאולדא מרזא דאת ש"ת. תקונא

184

זוהר מהדורת הסולם - שמות ספרא דצניעותא פרקא תליתאה

 דאמה. מלכין דאתבטלו, הכא אתקיימו.[אות מה] דינין דדכורא תקיפין ברישא, בסופא נייחין. דנוקבא באיפכא. וי"ה קונטירין דקיטורא בעטפוי שקיעין. י' זעירא בגווהא אשתכח.[אות מו] אי אתבסמו דינין, בעא עתיקא. אתא חויא על נוקבא, וקינא דזוהמא אתתקן בגווה, למעבד מדורא בישא. דכתיב ותהר ותלד את קין. קינא דמדורא דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין.[אות מז] אתקין ביה בהאי אדם, כתרים, בכלל ופרט, אתכללו בפרט וכלל, שוקין ודרועין, ימינא ושמאלא.[אות מח] דא אתפלג בסטרוי אתתקן דכר ונוקבא יה"ו. י' דכר. ה' נוקבא. ו' כתיב זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא שמם אדם. דיוקנא ופרצופא דאדם יתיב על כרסיא, וכתיב ועל

185

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תצוה מאמר ויהי מקץ ימים

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תצוה מאמר ויהי מקץ ימים[אות מב] פתח ואמר ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליי'. ויהי מקץ ימים, רזא איהו, מקץ ימים, ולא מקץ ימין, דחה לקץ ימין, וקריב לקץ ימים. והא אוקימנא, דכתיב ואתה לך לקץ. אמר קב"ה לדניאל ואתה לך לקץ. אמר ליה, לאן קץ, לקץ הימים או לקץ הימין, עד דאמר ליה לקץ הימין.[אות מג] וע"ד דחיל דוד, דכתיב הודיעני יי' קצי. או לקץ הימים, או לקץ הימין. והכא מה כתיב, ויהי מקץ ימים ולא מקץ ימין. ובגיני כך לא אתקבל קרבניה דהא מסטרא אחרא הוה כלא.[אות

186

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר חשן ואפוד

 על חוה, ואטיל בה זוהמא, אולידת חוה לקין, והוה דיוקניה, דיוקנא דלעילא ותתא, מרזא דזוהמא דסטרא אחרא, ומסטרא דלתתא. ועל דא איהו הוה קדמאה, דעבד מותא בעלמא, בגין דסטרא דיליה גרים. חויא אורחיה הוא למהוי כמין לקטולא, ההוא דאתי מניה אורחיה נקיט ואזיל, ועל דא כתיב ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו.[אות רד] אשכחנא בספרין קדמאין, דכד קטל ליה קין להבל, הוה נשיך ליה נשיכין, (דף רל"א ע"ב) כחויא, עד דאפיק נשמתיה, וקטל ליה.[אות רה] וכל מלין אהדרו ליסודא קדמאה, ואי לאו דהוה קין מההוא סטרא, לא אשתכח הכי לגבי אחוה. וע"ד, כיון דחזא אדם

187

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר תרין רוחין נוקבין

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר תרין רוחין נוקבין[אות שנז] ערות אחות אביך לא תגלה. רבי חייא פתח, ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה וגו'. תמן תנינן, מאה ותלתין שנין, אתפרש אדם מאתתיה, ולא הוה אוליד. מדקטל קין להבל, לא בעא אדם לאזדווגא באתתיה. רבי יוסי אמר, משעתא דאתגזר עליה ועל כל עלמא מיתה, אמר, אמאי אנא אוליד לבעתותא. מיד אתפרש מאתתיה.[אות שנח] ותרין רוחין נוקבין, הוו אתיין ואזדווגן עמיה, ואולידו. ואינון דאולידו הוו מזיקין דעלמא, ואקרון נגעי בני אדם. ואלין סאטן לבני אדם, ושריין בפתחא דביתא, ובביראי, ובבתי

188

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר שת

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר שת[אות שסט] תאנא, בתר דאסתלקו קין והבל, אתהדר אדם לאנתתיה, ואתלבש ברוחא אחרא, ואוליד לשת. מכאן אתייחסו דרי דצדיקייא בעלמא. ואסגי קב"ה חסד בעלמא, ובכל חד אתיילידת נוקבא עמיה, לאתיישבא עלמא כגוונא דלעילא. והא אוקמוה חברייא בסתימאה דמתניתין, דכתיב ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וגו', חסד הוא. חסד הוא ודאי, ובתר דשארי חסד, גזעין ושרשין נפקין מתחות לעילא, ואתפרשן ענפין, וקריב אתרחק. כדין ענפא אסגי, ואתי לאתחברא בזווגא חד באילנא. האי בקדמיתא, האי בסתימא דעלמא. בגין דכתיב אמרתי עולם חסד יבנה. אבל מכאן ולהלאה בני נשא

189

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת קדושים מאמר כלאים ושעטנז

 למעבד נוקמא במאן דמחבר לון כחדא. אבל אימתי שריא. בשעתא דאיהו באשלמותא, דכתיב, ותעש בחפץ כפיה. וציצית, הא אוקימנא דהתם בההוא כללא דשלימותא אשתכח, ולא עביד מדי. אבל בשעתא דלא אשתכח בשלימותא, מאן דאתי לחברא לון כחדא, אתער עליה רוחא דלא אצטריך.[אות קטז] מלה דא מאן אוכח. קין והבל אוכחן. דדא אתי מסטרא חד, ודא אתי מסטרא אחרא. ובג"כ לא לבעי לן לחברא לון כחדא. וקרבנא דקין, אתרחק מקמי קרבנא דהבל.[אות קיז] ועל דא ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך. לא יעלה עליך סתם, לא יעלה עליך רוחא אחרא לשלטאה בך. ואצטריך ליה לבר נש לאחזאה עובדא דכשרא

190

זוהר מהדורת הסולם - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר קין והבל

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר קין והבל[אות שכו] ותאנא בצניעותא דספרא, בעא עתיקא קדישא למחזי, אי אתבסמו דינין, ואתדבקו תרין אלין דא בדא, ונפק מסטרא דנוקבא דינא תקיפא, דכתיב, והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי וגו'. ולא הוה יכיל עלמא למסבל, משום דלא אתבסמת, וחויא תקיפא אטיל בה זוהמא דדינא קשיא, ובג"כ לא הוה יכיל לאתבסמא. וכד נפיק דא קין מסטר דנוקבא, נפק תקיף קשיא, תקיף בדינוי, קשיא בדינוי. כיון דנפק אתחלשת ואתבסמת. בתר דא, אפיקת אחרא בסימא יתיר, וסליק קדמאה דהוה תקיפא קשיא, וכל דינין אתערבו עמיה.[אות שכז] ת"ח,

1234567891011121314151617181920