קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 אין סוף והאי כד אתער באתערו דאינון פנים באינון נשיקין עילאין למהוי דביקי ברזא עילאה ולאשלמא ולמיזן כל עלמין למהוי כל עלמין כולהו בחדוא כד"א ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. ישקני מנשיקות פיה"ו על פומא דאליהו אתגזר:כתיב והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין וגו'. והאדם דא אדם קדמאה סתירא (נ"א טפסירא) [ס"א טסירא דגליפי. פי' טופס ודפוס בסוד והחכמה מאין תמצא. מהרנ"ש] בגליפוי דקיקין עילאין. ידע מה דלא אשתמודע בה מקדמת דנא ידע למהוי אנפין באנפין כד אסתכלן אנפין באנפין לשימושא כדין כתיב ידע. ידע לאשקאה לה למיזרע בה זרעא למעבד תולדין. האי לטב

172

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 מתוך סגים שבה וזרע דוד צרוף מצד זה ומצד זה דכתיב ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך וגו' בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע הכל צריך כאחד וזרע דוד איצטריך הכי: [ע' לקמן דל"ב ע"ב במאמר רבי חסדאי]:פתח רבי ואמר הכי אדם הראשון נשמתא לנשמתא חוה נשמתא. קין והבל. הבל מזינא חדא עם אדם וחוה ואתקרי רוח דקודשא. קין רוח דטומאה דשמאלא אתקרי כלאים והוי עירבוביא דלא אצטריך סטרא אחרא דלא מזינא דאדם וחוה. ועל דא לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ועל דא לא תיעול ברית דקודשא ברשות אחריתי לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. ואדם הוא דוגמא

173

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר שמיא וארקא

 ארעין דלתתא, ובההוא אתר אית בני בנוי דקין, לבתר דאתתרך מעל אפי ארעא נחית לתמן ועביד תולדות, ואשתבש תמן, דלא ידע כלום. ואיהו ארעא כפילא דאתכפל מחשוכא ונהורא.[אות קנד] ואית תמן תרין ממנן שליטין די שלטין, דא בחשוכא ודא בנהורא, ותמן קטרוגא דא בדא, ושעתא דנחית לתמן קין, אשתתפו דא בדא ואשתלימו כחדא. וכלא חזי דאינון תולדות דקין. ועל דא אינון בתרין ראשין, כתרין חיוון בר דכד ההוא נהורא שליט, נצח דיליה ונצח על אחרא. ועל דא אתכלילו די בחשוכא בנהורא והוו חד.[אות קנה] אינון תרין ממנן, עפרירא וקסטימון, ודיוקנא דלהון כדיוקנא דמלאכין קדישין בשית גדפין. חד דיוקנא

174

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי מארת

 קריבת לתרעי ג"ע דארעא, וחמת כרובים נטרי תרעי דג"ע, ויתבא תמן לגבי ההוא להט החרב, בגין דהיא נפקת מסטרא דההוא להט.[אות קא] בשעתא דההוא להט אתהפך, ערקת ומשטטת בעלמא, ואשתכחת רביי דאתחזון לאתענשא. וחייכת בהו, וקטילת לון, ודא איהו בגריעו דסיהרא, דאזעירת נהורא, ודא מארת, כד אתיליד קין לא יכלא לאתדבקא ביה, לבתר אתקריבת בהדיה ואולידת רוחין וטיסין.[אות קב] אדם, מאה ותלתין שנין שמש ברוחין נוקבין, עד דאתת נעמה, ומגו שפירו דילה, טעו בני האלהים בתרה. עז"א ועזא"ל. ואולידת מנייהו, ומנה אתפשטו רוחין בישין, ושדין בעלמא, דאינון אזלין ומשוטטין בליליא, ואזלין בעלמא, וחייכן בבני נשא, ועבדי לון דאושדון

175

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר הבל- משה

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר הבל- משה[אות רפה] ועלייהו אתמר, והנחש היו ערום מכל חית השדה וגו', ערום לרע מכל חיוון דאומין דעלמא עעכו"ם, ואנון בנוי דנחש הקדמוני, דפתי לחוה, וערב רב ודאי אינון הוו זוהמא דאטיל נחש בחוה, ומההיא זוהמא נפק קין, וקטל להבל רועה צאן דאתמר ביה בשגם הוא בשר, בשגם זה הבל. בשגם ודאי איהו משה וקטיל ליה, ואיהו הוה ברא בוכרא דאדם.[אות רפו] ועם כל דא, משה בגין לכסאה על ערייתא דאבוהי, נטל בת יתרו דאתמר ביה ובני קיני חותן משה, והא אוקמוה, אמאי אתקרי קיני שנפרד מקין, כד"א וחבר הקיני

176

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר והנחש היה ערום

 דסטרא דזיינין בישין, ורוחין ושדין וחרשין אתיין. מסטרא דהבל, סטרא דרחמי יתיר, ולא בשלימו. חמר טב בחמר ביש ולא אתתקן בהדיה, עד דאתא שת, ואתייחסו מניה, כל אינון דרין דזכאי עלמא, וביה אשתיל עלמא, ומקין אתיין כל אינון חציפין ורשעים וחייבי עלמא.[אות תנז] א"ר אלעזר, בשעתא דחב קין, הוה מסתפי, בגין דחמא קמיה, זיני משריין מזיינין, ואתיין לקטלא ליה, וכד אהדר בתשובה, מאי קאמר, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר. מאי מפניך אסתר אלא אהא סתיר מבניינא דילי, רבי אבא אמר, כד"א ולא הסתיר פניו ממנו, ויסתר משה פניו, וע"ד ומפניך אסתר, מאינון פנים דילך, אהא

177

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר וישם ה' לקין אות

 אות תנח] וישם ה' לקין אות לבלתי וגו', מאי אות, אות א מעשרין ותרין אתוון דאורייתא, יהב עליה לאגנא עליה. אמר ר' יהודה, מאי דכתיב ויהי בהיותם בשדה, מאי בשדה דא אתתא, ועל דא קם וקטיל ליה, דהא מסטרא דא ירית לקטלא, מסטרא דסמא"ל דגרים מותא לכל עלמא. וקני קין להבל על נוקביה. ר' חייא אמר, הא חזינן דכתיב ויחר לקין מאד ויפלו פניו, על דלא אתקביל קרבניה. אמר ליה הכי הוא, וכלא הוה לקבליה.[אות תנט] ואמר רבי יהודה, מאי דכתיב הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ. אלא הכי קאמר, הלא אם תיטיב עובדך שאת,

178

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר והאדם ידע

 אות שלב] רבי אלעזר אמר, בשעתא דאטיל נחש ההוא זוהמא בה בחוה, קבילת ליה, וכד אשתמש עמה אדם, אולידת תרין בנין, חד מההוא סטרא מסאבא, וחד מסטרא דאדם. והוי דמי הבל, בדיוקנא דלעילא, וקין בדיוקנא דלתתא. ובגין כך אתפרשו ארחייהו דא מן דא.[אות שלג] ודאי קין, ברא דרוח מסאבא הוה, דאיהו חויא בישא הוה. ובגין דקין אתא מסטרא דמלאך המות, קטיל ליה לאחוי. והוא בסטרא דיליה, ומניה כל מדורין בישין, ומזיקין ושדין ורוחין אתיין לעלמא.[אות שלד] אמר רבי יוסי, קין קינא דמדורין בישין, דאתו מסטרא דמסאבא לעלמא. ולבתר אייתיאו קרבנא. דא אקריב מסטרא דיליה, ודא אקריב מסטרא דיליה.

179

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר דקטיל קין להבל

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר דקטיל קין להבל[אות שמא] א"ר יצחק, ת"ח, בשעתא דקטיל קין להבל, לא הוה ידע היך יפיק נשמתיה מניה, והוה נשיך ליה בשיניה כחויא. והא אוקמוה חבריא. ביה שעתא לייט ליה קב"ה, והוה אזיל לכל סטרי עלמא, ולא הוה אתר דמקבל ליה, עד דאטפח על רישיה ותב קמי מאריה. וקבילת ליה ארעא, במדורא לתתא.[אות שמב] ר' יוסי אמר, ארעא קבילת ליה, למיהך בה. דכתיב, וישם ה' לקין אות. ר' יצחק אמר, לאו הכי, אלא, לתתא קבילת ליה ארעא, במדורא חדא דתחותה. דכתיב, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה. מעל פני

180

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישלח מאמר מצא את הימים במדבר

 וגו', הוא ענה אשר מצא את הימים וגו', האי קרא אוקמוה, אבל תא חזי, לאו אלין אינון, דכתיב בהו, האימים לפנים ישבו בה וגו', ובני עשו יירשום וגו'.[אות רסא] אבל אלין דקאמר קרא, אשר מצא את הימים במדבר, ימם כתיב. אלין הוו בריין משניין. דכד הוה אתרך קין, מעל אפי ארעא, כדכתיב הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, וכתיב וישב בארץ נוד, ואוקמוה.[אות רסב] מבני בנוי, בסטרא דרוחין ועלעולין ומזיקין, ואלין קיימו, דהא כד בעא לאתקדשא יומא דשבתא, אתברון מההוא סטרא, רוחין, קיימין טסירין בלא גופא, ואלין לאו אינון מיומא דשבתא, ולא מיומא שתיתאה, ואשתארו

1234567891011121314151617181920