קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 זוהמא אולידת חוה לקין והוה דיוקניה דיוקנא דלעילא (קסז א) ותתא מרזא דזוהמא דסטרא אחרא ומסטרא דלתתא, ועל דא איהו הוה קדמאה דעבד מותא בעלמא בגין דסטרא דיליה גרים, חויא ארחיה הוא למהוי כמין לקטולא ההוא דאתי מניה ארחיה נקיט ואזיל ועל דא כתיב (בראשית ד) ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו, (בראשית נא ב) אשכחנא בספרין קדמאין דכד קטל ליה קין להבל הוה נשיך ליה נשיכין [דף רלא עמוד ב] כחויא עד דאפיק נשמתיה וקטל ליה וכל מלין אהדרו ליסודא קדמאה, ואי לאו דהוה קין מההוא סטרא לא אשתכח הכי לגבי אחוה, ועל דא כיון דחזא

162

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 עליה ר' אבא (שמואל א כה) אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום:ערות אחות אביך לא תגלה, רבי חייא פתח ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה וגו', תמן תנינן מאה ותלתין שנין אתפרש אדם מאתתיה ולא הוה אוליד, מדקטל קין להבל לא בעא אדם לאזדווגא באתתיה, ר' יוסי אמר משעתא דאתגזר עליה ועל כל עלמא מיתה אמר אמאי אנא אוליד לבעתותא, מיד אתפרש מאתתיה, ותרין רוחין נוקבין הוו אתיין ואזדווגן עמיה ואולידו, ואינון דאולידו הוו מזיקין דעלמא ואקרון (שמואל ב ז) נגעי בני אדם, ואלין סאטן לבני אדם ושריין בפתחא דביתא,

163

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת קדושים

 תו דרשה צמר ופשתים למעבד נוקמא במאן דמחבר לון כחדא, אבל אימתי שרייא בשעתא דאיהו באשלמותא דכתיב ותעש בחפץ כפיה, וציצית הא אוקימנא דהתם בההוא כללא דשלימותא אשתכח ולא עביד מידי, אבל בשעתא דלא אשתכח בשלימותא מאן דאתי לחברא לון כחדא אתער עליה רוחא דלא אצטריך, מלה דא מאן אוכח קין והבל אוכחן דדא אתי מסטרא חד ודא אתי מסטרא אחרא ובגין כך לא לבעי לן לחברא לון כחדא (ס"א ל"ג מלה דא מאן אוכח קין והבל אוכחן) וקרבנא דקין אתרחק מקמי קרבנא דהבל, ועל דא ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, לא יעלה עליך סתם, לא יעלה עליך רוחא

164

זוהר - תוספתא כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 וכי אתון יכלין על יצרא בישא אמרו קמיה יכלין מיד אפיל לון קודשא בריך הוא כמא דאת אמר הנפילים היו בארץ וכתיב הגבורים וגו' ובשעתא דנחתו לארע' עאל בהו יצרא בישא שנאמר ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו חבו ואתעקרו מקדושתייהו ע"כ:[דף נד עמוד ב] כיון דאמר קין גדול עוני מנשא מחל ליה קודשא בריך הוא פלגו מעונשיה בגין דגזר עליה בקדמיתא ואמר ליה נע ונד תהיה בארץ והשתא אשתאר בנוד בלחודוי הדא הוא דכתיב ויצא קין מלפני ה' וגו' כלומר דכד נפק מן קדם ה' הוה בגין למהוי נד בארעא ולא נע, ועוד אמרו כד נפיק קין מן

165

זוהר - ספרא דצניעותא כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 אתפשט דכורא ואתתקן בתקונוי כאמא בפומיה דאמה, מלכין דאתבטלו הכא אתקיימו דינין (קמב ב) דדכורא תקיפין ברישא בסופא נייחין, דנוקבא באיפכא, וי"ה קונטירין דקיטורא בעטפוי שקיעין, י' זעירא בגווהא אשתכח, אי אתבסמו דינין בעא עתיקא אתא חויא על נוקבא וקינא דזוהמא אתתקן בגווה למעבד מדורא בישא, דכתיב ותהר ותלד את קין קינא דמדורא דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין אתקין ביה, בהאי אדם בתרין בכלל ופרט אתכללו בפרט וכלל שוקין ודרועין ימינא ושמאלא, דא אתפלג בסטרוי, אתתקן דכר ונוקבא יה"ו, י' דכר ה' נוקבא, ו' כתיב זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם, דיוקנא ופרצופא דאדם יתיב על כרסיא וכתיב

166

זוהר - האדרא רבא כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 דא בדא יומא דכלא אתבסם ביה, ובגין כך אתבסמו דינין דא בדא ואתתקנו עלאין ותתאין ותאנא בצניעותא דספרא בעא עתיקא קדישא למחזי אי אתבסמו דינין, ואתדבקו תרין אלין דא בדא, ונפק מסטרא דנוקבא דינא תקיפא (דלא יכיל עלמא למסבל) דכתיב (בראשית ד) והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי וגו' ולא הוה יכיל עלמא למסבל משום דלא אתבסמת וחויא תקיפא אטיל בה זוהמא דדינא קשיא, ובגין כך לא הוה יכיל לאתבסמא, וכד נפיק דא קין מסטר דנוקבא נפק תקיף קשיא, תקיף בדינוי, קשיא בדינוי, כיון דנפק אתחלשת ואתבסמת, בתר דא, אפיקת אחרא בסימא יתיר, וסליק קדמאה

167

תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

 שכינתיה דאדם חאב במחשבה וחוה חאבת במעשה בההוא אתר דאתמר ביה ישראל עלה במחשבה בההוא אתר דאנטיל נשמתיה בארח אצילות תמן חאב וחוה במעשה דיליה דאיהי כח דיליה כ"ח אתוון דמעשה בראשית וכלא חכמ"ה כ"ח מ"ה: ועוד האדם ידע ידע חובא דיליה במאי בקין כמה דאת אתמר ותהר ותלד את קין בגין דעליה אתמר כי משרש נחש יצא צפע דאיהו זוהמא דאטיל נחש בחוה והוה ידע זוהמא דיליה דאתפרש עד קני חותן משה וכד חמא גלגולא ותיובתא דיליה תמן אמר קניתי איש את י"י כען ידענא ליה דקניתי ליה בקני חתן משה ורווחנא ליה תמן ובגין דא אתמר קניתי איש

168

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 נוד מיד וישב בארץ נוד קדמת עדן ודא אות דברית מילה דקנייה עליה באחוה בגין דנולד מהול ובאן אתר זכי ליה בקני בגין דחזר תמן בתיובתא ונפקו בנוי מניה דעאלו לגן עדן ובגין דא וישב בארץ נוד קדמת עדן לבתר עביד תולדין מסטרא דרע ואתפשטו בגלגולין בעלמא ועלייהו אתמר וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך חנוך מסטרא דקין ודא יצר הרע חנוכא לביש ואית חנוך מסטרא דאנוש דאיהו יצר הטוב חנוכא לטב ואתמר ביה יתהלך חנוך את האלקי"ם ואיננו כי לקח אותו אלקי"ם ודא חנוך דאתהפך בשריה ללפיד אש ותלתא אינון אדם שת אנוש דמתמן אתייחסו כל דרין

169

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 רב יהודה אמר רב האי מאן דאתייליד ליה בר כד שרי למללא חובה עליה לאלפא ליה פסוקי דאורייתא דאינון דחילו מן קדם ה' דכד ירבי ידכר לו לאינון כתובין לדחלא מן מאריה:רבי עקיבא הוה יתיב קמיה דר' אליעזר א"ל מאי האי פרשתא דפסוקא דא דאמר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'. א"ל עקיבא אימא לך יומא דר' ברוקא ושאר חברייא גלו ההוא חובה דעביד אדם לא הוה אצטריך [דא] לאינון דלא ידעי עמיקתא ומסתרתא. וההוא יומא דאתגלי אשתמע כלא מהאי פסוקא. אדם נצטוה על השם וחטא בשם נצטווה על השם הוא השם המיוחד דכתיב ועץ החיים וגו'

170

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו

 אוהלים חכמתא סגיאה והוה שופריה ושרטוטין דיעקב כגוונא דשרטוטין דאדם קדמאה. והוא כגוונא דאדם קדמאה דאיהו קדם ליצירה יציר כפיו של הקב"ה אוף יעקב ראשון. ראשון לשלימו קדש ישראל לה' ראשית תבואתה דהוה ערסיה שלים מה דלית הכי באברהם דנפיק מניה ישמעאל ובני קטורה דאינון סיגי הכסף. ואדם דנפק מניה קין ונח דנפק מניה חם ויצחק דנפק מניה עשו סיגי דהבא. אבל יעקב ערסיה שלימא איהו ועל דא ביה בחר ה' מכל העמים דכתיב כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו [תלים קלה] וכתיב כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו: ע"כ סתרי תורהוידבר אלהים את כל הדברים האלה

1234567891011121314151617181920