קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ל

 ואת המאכלת בידו והיו מהלכין שניהם יחדו, אמ' יצחק לאביו אבא הרי האש והעצים היכן הוא הכבש לעולה, אמ' לו בני אתה הוא הכבש לעולה, שנ' ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה, ר' שמעון אומ' באצבע הראה הב"ה לאברהם אבינו המזבח ואמ' לו זה הוא המזבח, והוא היה המזבח שהקריבו קין והבל, והוא המזבח שהקריבו נח ובניו, שנ' ויבן שם אברהם מזבח אין כתיב כאן אלא ויבן שם אברהם את המזבח, הוא המזבח שהקריבו בו הראשונים, אמ' יצחק לאביו אבא קשור לי שתי ידי ושתי רגלי שלא /אבעט/ אותך, כגון הדבור היוצא מן הפה על שום אונס מיתה, ונמצאתי מחלל

122

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה ב

 שכרן שפריש הקב"ה ישראל מתוכם, לכך אוכלין העולם הזה, ואמר לי, רבי, אלא מעתה כל העושה מצוה נותנין לו שכרו, וכל העובר עבירה נותנין לו שכרו, אמרתי לו, בני, מה שכרו של נחש הקדמוני שעמד וקילקל את כל העולם, מה שכרן של אדם וחוה שעברו על הציווי, מה שכרו של קין שהרג את הבל אחיו, ומה שכרו של למך שהיה מתאבל על אחי אביו, ומה שכרו של שם שכיבד את אביו, ומה שכרו של חם שלא כיבד את אביו, ומה שכרו של נח שעמד ומיחה ברבים כל אותן מאה ועשרים שנה, עד שלא יהיה עליו, לפיכך הכתיב עליו והגיד לדורות,

123

משנת רבי אליעזר פרשה ז

 צריך למדת הדין ולמדת רחמים. ניתנה התורה בזו ובזו, שנ' אנכי יוי אלהיך, שיש בה מתן שכר ופורענות. אשריהם צדיקים שהן הופכין מדת הדין למדת רחמים. ויזכר אלהים את נח, ויזכר אלהים את רחל, וישמע אלהים את נאקתם. אוי להן לרשעים שהן הופכין מדת רחמים למדת הדין. ויאמר יוי אל קין, ויאמר יוי אמחה את האדם, וינער יוי את מצרים.יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין. אלף דל נון יוד, ויוד הא ואוו הא, ויה, ואל, ואלהים, ואהיה, שדי, צבאות, אין נמחקין, אבל חנון, ורחום, ארך אפים, ורב חסד, הרי אלו נמחקין. כתב אל מאלהים, יוד הי מייי, אין

124

משנת רבי אליעזר פרשה טז

 גזירות, ש[לא י]שתו יין, ושלא יבנו בתים, ושלא יטעו כרמים, שנ' ויאמרו לא נשתה יין כי יונדב וגו', ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו, למען תחיו ימים רבים. ומניין שלמד שפרישות יין מארכת ימים. שהרי ארבעה היו להוטין אחר האדמה ולא נמצאו כראוי, קין ונח ולוט ועוזיהו. קין, וקין היה עובד אדמה. נח, ויחל נח איש אדמה. לוט, וישא לוט את עיניו [וגו']. עוזיהו, אוהב אדמה היה. ר' יוחנן אומ', גדול הברית שכרת הקב"ה לבני יתרו מן הברית שכרת לבני דוד. שהברית שנכרת עם דוד אינו כרות אלא [על] תנאי, שנ' אם ישמרו בניך, ואם

125

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ב

 יא ד), שכפרו בעיקר. ע"ז הי' זריז בו איוב, שנא' אם אראה אור כי יהל וירח יקר הולך ויפת בסתר לבי ותשת ידי לפי גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל (איוב לא כו כז), שלא עבד לא לשמש ולא לירח, מכלל שהיו אחרים עובדים. שפיכת דמים נענש בו קין. גילוי עריות נענש בו אבימלך, דכתיב השב אשת האיש (בראשית כ ז), ואומר ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים (שם לט ט). גזל הוא החמס. אבר מן החי, שנא' אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו (שם ט ד), וכל אלה שהוזכרנו עונשן לא ענש הקב"ה אלא אם כן

126

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ג

 שידע הקב"ה שאכל מאותו העץ אמר לו המן העץ:סימן יביב) ויאמר האדם האשה. נמצא כפוי טובה, כי לא די שניתן לו עזר כנגדו, אלא מתרעם ואומר, האשה אשר נתתה עמדי. ארבעה דברו בדרך זה, אדם, וקין, וחזקיהו, ובלעם, אדם, שנא' האשה אשר נתתה עמדי. קין, אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי. חזקיהו, אמרו לך האנשים האלה ומאין באו אליך (מ"ב כ יד). בלעם, מי האנשים האלה עמך (במדבר כב ט), אבל יחזקאל נמצא בקי, שנא' בן אדם התחיינה העצמות האלה ואומר ה' אלהים אתה ידעת (יחזקאל לז ג):סימן יגיג) ותאמר האשה הנחש השיאני. הטעני, היאך מה

127

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ד

 פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק דסימן אא) והאדם ידע את חוה אשתו. מה ת"ל והאדם, ללמוד שלא שימש בריה קודם אדם הראשון: ידע. שהודיע דרך ארץ לכל: ותהר ותלד את קין. מה ת"ל את קין, לרבות תאומתו, שנשא קין את אחותו, זה שאמר הכתוב כי אמרתי עולם חסד יבנה (תהלים פט ג), מה שאמר הכתוב ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו וגו' (ויקרא כ יז), חסד הוא בה נבנה העולם: ותאמר קניתי איש את ה' לשעבר אדם נברא מאדמה, וחוה נבראת מן אדם, ומכאן ואילך בצלמנו כדמותנו, לכך נאמר קניתי איש את ה':סימן

128

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

 כי היו משחיתים את מעשיהן, איחר את עצמו מן תשמיש המטה שלא להוליד להבל, שנאמר ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת (שם ה לב), כיון שצפה שעתידין אבות העולם לצאת ממנו, התחיל להזדווג עם אשתו, הוא שאמרנו למעלה כי נעמה אחות תובל קין היתה אשת נח, שהיו מעשיה נעימים, לכך נאמר אלה תולדות נח: תולדת נח. תולדות מעשיו הטובים, שלא אמר הכתוב אלה תולדות נח שם חם ויפת, אלא אלה תולדות נח, נח איש צדיק, ללמדך שצדקו היה תולדותיו, ולא בניו, שצדקותיו טוב לו מבנים ומבנות, ראה כמה דורות עברו מנח ועד

129

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת קדושים

 שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו בהמה זו נסקל פלוני על ידיה. דמיהם בם. בסקילה:[דף נז עמוד א] [כ, יז] ואיש אשר יקח את אחותו. אטו בראיה תליא מלתא אלא עד שיתארו בו שיראוהו טעמו של דבר. מכאן בנין אב לכל המומתין שצריכין התראה. חסד הוא. שהרי קין נשא אחותו שנא' (תהלים פט) כי אמרתי עולם חסד יבנה. ואעפ"כ חסד הוא. מתרגם קלנא הוא. ודומה לו (יונה ב) משמרים הבלי שוא חסדם יעזובו. כלומר חרפתם עבודת כוכבים שלהם ועבודת כוכבים נקראת בושת שנאמר (ש"ב יא) הלא בן ירובשת והוא היה ירובעל. ונכרתו. אחותו בכלל כל העריות היתה דכתיב ונכרתו

130

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת קרח

 אין כל חדש תחת השמש אלא לקרבה לפתחה דגיהנם. ד"א ואם בריאה יברא ה' שהוא אומר למעלה (שמות לד) (עד) [נגד] כל עמך אעשה נפלאות וגו'. אמר משה לפני הקב"ה אם בריאה אותה הבריאה אשר אמרת (ועשית) אשר לא נבראו עתה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה כדרך שפצתה בימי קין והבל בדמי אחיו הבל. ובלעה אותם ואת אשר להם. שלא יהא להם זכר וזכרון בעולם שלא יאמרו זה השור של דתן זה הבגד של אבירם:ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם. תיכף לדברי משה הובקעה כדי שידעו ישראל שהוא אמת ותורתו אמת:וירדו הם

1234567891011121314151617181920