קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת כי תצא פרק כב

 מעלה גרה, ונראה לחמור כאלו אוכלי ויהיה לחמור צער, צער בעלי חיים אסור:סימן יא[יא] צמר ופשתים יחדיו. ולמה אלא מפני שקין הביא ממותר מאכלו מזרע פשתן והביאו לה' מנחה, והבל הביא מבכורות צאנו שלא נגזזו מנחה לה', ונתקבל מנחתו של הבל, ולא נתקבל מנחתו של קין, אמר הקב"ה יהא מנחתן של אלו דוגמא לדורות משום שלא נשתוו, כך לא יתערבו במלבושי שעטנז. אין כלאים מן התורה עד שיהיה שוע וטווי וגוז והוא ארוג. אבל מדברי סופרים התפירה מן הטווי הוא במקום ארוג והלבדים אעפ"י שאין להם משום טווי וארוג יש בהם משום שוע:סימן יב[יב] גדילים תעשה

112

פרקי דרבי אליעזר פרק כא

 מה שבתוך הגוף, אשר בתוך הגן, אשר בתוך האשה. ואין גן אלא האשה שנמשלה לגן, שנאמר [שה"ש ד, יב] גן נעול אחתי כלה, מה הגנה הזו כל מה שנזרעה היא צומחת ומוציאה, כך האשה הזאת כל מה שנזרעה הרה וילדת מבעלה. בא אליה (ו)רוכב(ת) נחש ועברה את קין, ואחר כך עברה את הבל, שנאמר [בראשית ד, א] והאדם ידע את חוה אשתו. מהו ידע, שהיתה מעברת וראתה דמותו שלא היה מן התחתונים אלא מן העליונים, והביטה ואמרה קניתי איש את ה' [שם]. רבי ישמעאל אומר משם עלו ונתיחסו כל דורות הצדיקים, ומקין עלו ונתיחסו כל דורות הרשעים המורדים

113

פרקי דרבי אליעזר פרק כב

 פרקי דרבי אליעזר פרק כבכתיב [בראשית ה, ג] ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, מכאן אתה למד שלא היה קין מזרעו ולא מדמותו ולא מצלמו של אדם, ולא מעשיו דומין למעשה הבל אחיו, עד שנולד שת שהיה מזרעו ודמותו, ומעשיו דומין למעשה הבל אחיו, שנאמר ויולד בדמותו כצלמו. רבי ישמעאל אומר משת עלו ונתיחסו כל הבריות וכל דורות הצדיקים, ומקין עלו ונתיחסו כל דורות הרשעים הפושעים והמורדים שמרדו במקום, ואמרו אין אנו צריכין לטפת גשמיך ולא לדעת את דרכיך, שנאמר [איוב כא, יד] ויאמרו לאל סור ממנו. רבי מאיר אומר גלויי בשר ערוה היו הולכין דורות של

114

פרקי דרבי אליעזר פרק כג

 שנאמר [שם כה] ארור כנען. ישב נח ודרש בלבו ואמר הקדוש ברוך הוא הצילני ממי המבול והוציאני מן המסגר ההוא, ואיני חיב להקריב לפניו קרבן ועולות, מיד הביא נח ממין בהמה טהורה שור וכבש ועז וממין עוף טהור תורים ובני יונה, ובנה את המזבח הראשון שהקריב[ו] עליו עולות קין והבל, והקריב עולות ארבע, שנאמר [בראשית ח, כ] ויבן נח מזבח לה'. ויקח אין כתיב, אלא ויעל עלת במזבח [שם]. ועלה ריח ניחוח לפני הקדוש ברוך הוא, ויעל עלת במזבח וערב לו, שנאמר [שם, כא] וירח ה' את ריח הניחח. ומה עשה הקדוש ברוך הוא. פשט יד ימינו ונשבע לו

115

פרקי דרבי אליעזר פרק ל

 בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר [שם ו] ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו, בגט גרושין. על שם בניו של ישמעאל, קדר נקראו על שם בני קדר, שנאמר [ירמיה מט, כח] לקדר ולממלכות חצור. וקדמה נקראו בני קדם, שנאמר אלה בני קדם על שם שישבו באחזת קין נקראו בני קין. וחבר הקני נפרד מקין וגו' [שופטים ד, יא]. והלא כל בני קין נפרדו בדור המבול, אלא על שם שישבו באחזת קין נקראו בני קין, שנאמר [במדבר כד, כב] כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך. אשור מזרעו של ישמעאל, הם ישביתו ממלכות אשור. אמר

116

פרקי דרבי אליעזר פרק לא

 האש והעצים, היכן הוא השה לעולה, ויאמר לו אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני [שם ח], אתה הוא השה. אמר רבי ישמעאל כיון שהגיעו לאותו מקום, הראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לאברהם, ואמר לו זה הוא המזבח, הוא המזבח שהיה אדם הראשון מקריב בו מקדם, הוא המזבח שהקריבו בו קין והבל, הוא המזבח שהקריבו בו נח ובניו, שנאמר [שם ח, כ] ויבן נח מזבח לה'. אין כתוב כאן אלא ויבן את המזבח [שם כב, ט], שהקריבו בו הראשונים. אמר יצחק לאברהם אביו, אבי קשרני וקשר שתי ידי ושתי רגלי בשביל פשיעותא ואמצא מחלל כבד את אביך. קשר שתי ידיו

117

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כא

 שנ' כי האדם עץ השדה, אשר בתוך הגן אין גן אלא אשה שנמשלה לגן, שנ' גן נעול אחותי כלה, ואמר הגן ולא אמר אשה תפש לשון נקיה, מה הגינה הזאת כל מה שנזרעה צמחה ומוציאה, כך האשה הזאת כל מה שנזרעה הרה ויולדת בבעילה, בא אליה רוכב נחש ועברה את קין, ואחר כך בא אליה אדם ועברה את הבל, שנ' והאדם ידע את חוה אשתו, מה ידע ידע שהיתה מעוברת וראה את דמותו שלא מן התחתונים אלא מן העליונים, ואיתנביאת ואמרה קניתי איש לה', ר' מיאשה אומר נולד קין ואשתו תואמות עמו, אמר לו ר' שמעון והלא כתי' איש אשר

118

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כב

 פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כבויחי אדם מאה ושלשים שנה ויולד בדמותו כצלמו, מכאן אתה למד שלא היה קין לא מזרעו ולא מדמותו ולא כצלמו של אדם, עד שנולד שת, והיה כדמותו וכצלמו, מכא"ן את"ה למ"ד של"א הי"ה קי"ן של אדם אביו, שנ' ויולד כדמותו כצלמו, ר' שמעון אומר משת עלו ונתייחסו כל הדורות של צדיקים ומקין עלו ונתייחסו כל הדורות של רשעים המורדים והפושעים שמרדו בצורם ואמרו אין אנו צריכין לטיפת גשמיך ולא ללכת בדרכיך, שנ' ויאמרו לאל סור ממנו, ר' מאיר אומר גלוי ערוה היו מהלכין דורות של קין האנשים והנשים כבהמה ומטמאין בכל זנות איש

119

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כג

 לו בנו הקטן של חם ואררו, שנא' ויאמר ארור כנען, וישב נח ודורש בלבו ואמר הקב"ה הצילני ממי המבול והוציאני מן המסגר הזה ואיני חייב להקריב לפניו קרבן ועולות, מה עשה נח לקח מן הבהמה הטהורה שור וכשב ומכל עוף הטהור תור ובני יונה ובנה את המזבח הראשון שהקריבו עליו קין והבל, והקריב ארבעה עולות, שנ' ויבן נח מזבח לה', ויקח אין כתו' כאן, אלא ויעל עולות במזבח ועלה ריח ניחוח לפני הקב"ה וערב עליו, שנ' וירח ה' את ריח הניחוח מה עשה הב"ה פשט יד ימינו ונשבע לנח שלא להעביר מי המבול על הארץ, שנ' כי מי נח זאת

120

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כט

 בעלה כך עמד אברהם ושלחן מעל יצחק בנו מן העה"ז ומן העה"ב, שנ' ולבני הפלגשים אשר לאברהם וכו' וישלחם בגט גירושין על שם בנו ישמעאל קדר נקראו בני קדר שנ' לקדר ולממלכות חצור וכו' על שם בנו ישמעאל וקדמה נקראו בני קדם שנ' אל בני קדם על שם שישבו באחוזות קין נקראו בניו בני קין שנ' וחבר הקני נפרד והלא כל בני קין נכרתו במי המבול אלא על שם שישבו באחוזות קין שנ' כי אם יהיה לבער קין כי אם יהיה לבער אש מזרעו של ישמעאל הם ישבותו מלוכת אשור, אמ' בלעם משבעים לשונות שברא הב"ה בעולמו לא שם שמו

1234567891011121314151617181920