קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ב

 באות לאותה מדינה, היו יראים מאותו גבור, וחוזרין ואומרין מה נעשה, בואו ונהרוג אותו גבור, ואחר כך נזדווג לאותה מדינה, כך אלו.[ד] אמר ר' ברכיה בשם ר' לוי ארורים הן הרשעים שהן מקיימין עצה על ישראל, וכל אחד ואחד אומר עצתי יפה מעצתך, עשו אמר שוטה היה קין, שהרג את אחיו הבל בחיי אביו, ולא היה יודע שאביו פרה ורבה והוליד את שת, אני איני עושה כן, אלא יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי (בראשית כז מא), ואירש חלקו. פרעה אמר שוטה היה עשו שאמר יקרבו ימי אבל אבי, ולא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו,

102

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ט

 נהרג, או אקיים אני את דברי רבותי, עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, ומנין שנתן לו ישי את בתו, שכן כתיב ואחיותיהם צרויה ואביגיל וגו' ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא (יתרא הישראלי) [יתר הישמעאלי] (דה"א =דברי הימים א'= ב' יז). [והוא ישפוט תבל. כל השביעים חביבין, אדם שת אנוש (קין) [קינן] מהללאל ירד חנוך (דה"א =דברי הימים א'= א ב ג), וכתיב ויתהלך חנוך את האלהים (בראשית ה כד). אברהם יצחק יעקב לוי קהת עמרם משה, וכתיב ומשה עלה אל האלהים (שמות יט ג). אצם הששי דויד השביעי (דה"א =דברי הימים א'= ב טו). שאול איש בושת דוד שלמה

103

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ק

 ישלח ידו (שם שם /בראשית ג'/ כב), אמר ר' אבא בר כהנא היה הקב"ה אומר לו עשה תשובה, והוא אומר פן, ואין עתה אלא לשון תשובה, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' (דברים י יב), הוי מכסה פשעיו לא יצליח. ומודה ועוזב ירוחם. זה קין, שנאמר ויצא קין מלפני ה' (בראשית ד טז), אמר ר' הונא [בש"ר חנינא] בר יצחק מלמד שיצא שמח, שנאמר ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב (אסתר ה ט), פגע בו אדם הראשון, אמר לו מה נעשה בדינך, א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי, אמר לו וכך הוא התשובה גדולה טוב

104

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קמח

 ד] [קמח, ו] ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור. ואיזה חק נתן, שאמר להם, יהי רקיע וגו' (בראשית א ו), מאותו היום לא זזו, ברא הקב"ה לשמוח בו כביכול לא היתה בו שמחה, לפי שחטא אדם נתקללה האדמה, שנאמר ארורה האדמה וגו' (שם /בראשית/ ג יז), בא קין והרג הבל, א"ל אי הבל אחיך קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה וגו' נע ונד תהיה בארץ (שם /בראשית/ ד י יב), ולא הניחו להקב"ה לשמוח בעולמו.[ה] [קמח, ז] הללו את ה' מן הארץ וגו'. אמר ישעיהו, כל הנקרא בשמי וגו' (ישעיה מג ז), לא ברא הקב"ה את אדם

105

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת בראשית פרק ד

 מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת בראשית פרק דסימן א[א] והאדם ידע את חוה. והביאה ממנו קין והיה הריון שלה בלא צער, ומקיש לידתה להריון, מה הריון ללא צער כך לידתה בלא צער: ותאמר קניתי איש את ה'. אמרה לשעבר הייתי אני ובעלי מציירים והקב"ה שותף עמנו ביצירתו שהאברים מחמתי ומחמת בעלי והנשמה מאת ה', לכך נקראו שמו קין על שם שקניתי איש את ה' ביני ובינו נברא את הולד הזה:סימן ב[ב] ותוסף ללדת. התוספת גדול מן העיקר, שעם קין לא נולדה אלא תאומה אחת, ועם הבל נולדו שתי תאומות, כי הזכיר בו שני אתין, ולכך נקרא

106

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז

 שלו, והתחיל לשבח את ישראל ואמר והיה מספר בני ישראל כחול היום וגו' (הושע ב א), ועל כן אמר לישראל שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך, אמר הושע לישראל עשו תשובה עד שלא יעשה הקב"ה כשם שעשה לשומרון ולחברותיה, אמרו ישראל אפשר שיקבלנו בתשובה, אמר להם תשובתו של קין קבלתי, ותשובתכם איני מקבל, תשובת אחאב, תשובת נינוה, תשובת אנשי ענתות תשובת מנשה, תשובת יכניה קבלתי ותשובתכם איני מקבל: קחו עמכם דברים (הושע יד ג), ר' חייא אומר לא כדברים שפתיתם אותו בסיני, שנאמר ויפתוהו בפיהם וגו' (תהלים עח לו), ואעפ"כ והוא רחום, ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר

107

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת אחרי מות - קדושים פרק יט

 לו השאילני קרדומך ולא השאילו, למחר בא אליו אמר לו השאילני מגלך, אמר לו הא לך קחנו איני כמותך שלא השאלתני, זו היא נטירה:סימן יט[יט] בהמתך לא תרביע כלאים. להעמיד מין לפני מי שאינו מינו אסור, מין במינו מותר, וכן שעטנז אסור לאדם ללבשו משום קין והבל, כי קין הקריב זרע פשתן, והבל מבכורות צאנו ומחלבהן, ונהרג הבל, והתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום:סימן כג[כג] וכי תבואו אל הארץ וגו'. זה שאמר הכתוב ועתה לא כימים הראשונים אני לשארית וגו' כי זרע השלום וגו' (זכריה ח יא יב), כשיצאו ישראל ממצרים הוריד להם את המן,

108

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת בהר פרק כה

 יותר מכל הנבראים, שהיא מעברה ומוציאה ויולדת כל השנה כולה ומוציאה יבולה לפני הקב"ה, וכיון שהבריות עושין רצונו של מקום היא מזמרת בכנפיה, שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו (ישעי' כד טז), וכשהם חוטאין היא לוקה למענם, אדם הראשון חטא לקתה בעבורו, שנאמר ותאכל מן העץ וגו' (בראשית ג יז), חטא קין לקתה בעבורו, שנאמר כי תעבוד את האדמה וגו' (שם ד י"ב), חטאו דור המבול לקתה בעבורם, שנאמר הנני משחיתם את הארץ (שם ו' י"ג), חטאו סדומיים לקתה בעבורם, שנאמר ויהפוך את הערים (שם יט כה), לכך מסר הקב"ה דין לנוח בשביעית:סימן ו[ו] והיתה שבת הארץ וגו'. שתהא

109

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בלק פרק כד

 רעה מפני שאתה מבני בניו של יתרו, הדא הוא דכתיב ויאמר שאול אל הקני לכו סורו רדו מתוך עמלקי וגו' (ש"א ט"ו ו'), ומכאן אני איעצך: ושים בסלע קנך. שתשב בעיר בצורה ובמקום חזק, שאם אין אתה עושה כןסימן כב[כב] כי אם יהי' לבער קין. שהאומות יבקשו לבערך, ובשביל שנאתן של ישראל עד מה תוכל להנצל, עד שיבא סנחריב מלך אשור ויבלבל כל העולם כולו, הוי עד מה אשור תשבך. ד"א איתן מושביך. אמר בלעם ליתרו עמנו היית במצרים בעצה אחת: והי' לך לטרח עמנו אלא שנתגיירת ונדבקת בזרעו של אברהם שנקרא איתן האזרחי: ושים בסלע קנך. אמרו

110

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בלק - פינחס פרק כה

 ובלעם בא לקללם ונהפכה להם הקללה לברכה, כיון שראו עצמם נתגאו, מיד התחילו נחשדים על העריות, שנאמר וישב ישראל בשטים, ומה היה, ויהיו המתים במגפה ארבה ועשרים אלף, לקיים מה שנאמר וישב ישראל בשטים: ד"א וישב ישראל בשטים. ואין ישיבה שאין בה צרה, בוא ולמד מתחלת העולם מה כתיב ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן (בראשית ד' ט"ז), מה כתיב שם נע ונד תהיה בארץ (שם שם יב). וכן כתיב ביעקב וישב יעקב בארץ מגורי אביו וגו' (שם לז א), באת עליו צרתו של יוסף שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף וגו' (שם שם ב). וכן אתה מוצא

1234567891011121314151617181920