קין

קין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1237 מקורות עבור קין. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות יט

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות יטדף י"ד, ע"א (לבר' ד', ג' - ד'). ויבא קין מפרי האדמה, מן המותר ממאכלו, ורבנין אמרי זרע פשתן הביא. והבל הביא מבכורות צאנו. לכך נאסר צמר ופשתים. ילמדנו.

92

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כ

 הן בארץ ואינן יודעין שהרגתיו, ואתה בשמים מנין אתה יודע. א"ל שוטה שבעולם, כל העולם כולו אני סובל, ואיני יודע מה עשית. אמר לפניו: הואיל וכל העולם אתה סובל, עוני אי אתה יכול לסבול, גדול עוני מנשוא (שם, י"ג). א"ל הואיל והודית ועשית תשובה, צא וגלה מן המקום, שנ' ויצא קין מלפני י"י וגו' (שם, ט"ז). ילמדנו.

93

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כא

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כאדף ט"ו, ע"ב (לבר' ד', ט"ו). וישם י"י לקין אות. יש אומרים שבת נתן לפניו, כתיב הכא אות וכתיב התם כי אות היא וגו' (שמ' ל"א, י"ג). וכשם שלמד שבת זכות על אדם הראשון, כך למד זכות על קין. ילמדנו.

94

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כב

 כ"ג - כ"ד). זש"ה מכסה פשעיו לא יצליח וגו' (מש' כ"ח, י"ג), כל המודה על פשעיו ומתחרט עליהן. נמחלין לו חציין. ואם מודה ועוזב נמחלין לו כולן, שלא ירוחם עד שיעזוב. ולמך הודה לנשיו, כי איש הרגתי לפצעי, בשוגג, וילד לחבורתי, בלא רצוני. ילמדנו.כי שבעתים יוקם קין. אם לקין שהרג במזיד תלו לו שבעה דורות, למך שלא הרג אלא שוגג אינו דין שיתלו שבעים ושבעה. ילמדנו.

95

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כג

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כגדף ט"ז, ע"ב (לבר' ד', כ"ד). ויאמר לו י"י לכן כל הורג קין וגו' (שם, ט"ו), א"ל: ארבע משפחות היו עתידים לצאת מאחיך ובטלתם מן העולם, כך תפתח הארץ את פיה ותבלע לך ארבע משפחות, ואלו הן: חנוך, עירד, מחויאל, ומתושאל. וכיצד נהרג קין, נעשה מלאך המות ק"ל שנה, והיה נע ונד בארץ בקללה. למך בן בנו היה שביעי לדורות, וסומא היה. כשהיה יוצא לצוד, היה בנו אוחז בידו, וכשהיה רואה קרן חיה היה אומר: חיה אני רואה, והיה מותח את הקשת כנגדה והורגה. וכשראה קרנו של קין בין שני הרים

96

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות מה

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות מהדף כ"ט, ע"ב (לבר' ט', כ'). איש האדמה, כיון שנזקק לאדמה נעשה חול. א"ר יהושע בתחלה איש תמים ועכשו איש האדמה. ילמדנו. ויטע כרם, משנטע כרם נקרא איש האדמה ונעשה חול. שלשה נזקקו לאדמה ונעשה חולין ואלו הן: קין, ונח, ועוזיה. קין, וקין היה עובד אדמה (שם, ד', ב'), וכתיב ביה נע ונד תהיה בארץ (שם, י"ב). נח, נתבזה, שנ' וישת מן היין (שם, ט', כ"א). בו ביום נטע, בו ביום עשה פירות, בו ביום בצר, בו ביום דרך, בו ביום שתה ונשתכר. בא שטן ונשתתף עמו, הביא כבש והרגו תחת

97

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קכז

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קכזדף ע"ח, ע"ב (לבר' כ"ז, מ"א). יקרבו ימי אבל אבי. אמר: קין הרג את אחיו ולא עשה כלום, לסוף הוליד אדם בנים אחרים וירשו את העולם עמו, אבל אהרוג את אבי תחלה, ואחר כך אהרג את אחי, ואירש את העולם לבדי, שנ' יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה וגו', ימות אבי אין כתוב כאן אלא יקרבו, אני אקרב את מיתתו ואבלו תחלה, ואח"כ אהרוג את אחי יעקב. ולא הספיק לו הב"ה, הה"ד אל תתן י"י מאווי רשע (תה' ק"מ, ט'). רבה פר' ע"ה, ילמדנו.

98

אגדת בראשית (בובר) פרק כו

 הטובים ממך הרגת (דה"ב =דברי הימים ב'= כא יג), ולפי שהרג את בני מעיו של אביו, לפיכך יצאו מעיו מן החולי, שנאמר ויהיו לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים יצאו מעיו עם חליו (שם שם /דברי הימים ב' כ"א/ יט), למה כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב. קין הרג את הבל אחיו באבן, שנאמר ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו (בראשית ד ח) והאיך הרגו, אלא שנטל אבן והיה מכה בו בכל איבריו פצעים פצעים עד שמת, מנין שכך אמר למך לנשיו כי איש הרגתי לפצעי וגו' (שם שם /בראשית ד'/ כג). ואף קין נהרג באבן, שנאמר

99

אגדת בראשית (בובר) פרק סד

 שלמה ויגדל ה' את שלמה למעלה (דה"א =דברי הימים א'= כט כה), וכך דוד וילך דוד הולך וגדול וה' צבאות עמו (שם /דברי הימים א'/ יא ט). וכשאתם בירידה עמכם אני, שנאמר ויהודה עוד רד עם אל (הושע שם /י"ב/). בכל מקום את מוצא שני השבטי' הללו שונאין זה לזה, ואנטידי"קין (פי' מנגדים) זה לזה, יהודה ויוסף כך את מוצא, וישאלו (באלהי' ויאמרו) בני ישראל [בה' לאמר] מי יעלה לנו [אל הכנעני] בתחלה [להלחם בו] ויאמר ה' יהודה יעלה (שופטים א, א וב), ומה כתיב ויעלו בית יוסף גם הם בית אל וגו' (שם שם /שופטים א'/ כב), וכן כתיב

100

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור א

 י] [א, ב] כי אם בתורת ה' חפצו. אמר ר' לוי אלו שש מצות שנתן הקב"ה לאדם הראשון, שנאמר ויצו ה' אלהים על האדם (בראשית ב טז). ובתורתו יהגה. באלו שש מצות שנתן לו. והיה כעץ שתול על פלגי מים. שנטלו הקב"ה ושתלו בגן עדן. אשר פריו יתן בעתו. זה קין. ועלהו לא יבול. זה הבל. וכל אשר יעשה יצליח. זה שת. לא כן הרשעים. זה נחש. על כן לא יקומו רשעים במשפט. אמר ר' לוי הכל מתרפאין לעתיד לבא, חוץ מן הנחש והגבעונים, נחש, שנאמר ונחש עפר לחמו (ישעיה סה כה), גבעוני, שנאמר והעובד [העיר] יעבדוהו מכל שבטי ישראל

1234567891011121314151617181920