קידוש

קידוש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7640 מקורות עבור קידוש. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן כו

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן כווהכי אמ' רב עמרם גאון כוס של קידוש כל זמן שלא בירך ברכת המזון חייב לברך עליו ברכת אחרונה שהיא על הגפן ועל פרי הגפן וכו'. (ירושלמי אין פוחתין מעשרה פסוקים בבית הכנסת והא איכא פרשת עמקל פרשתא שאני) +משפט זה השתרבב כאן בטעות+ והני מילי דלית ליה כוס של ברכת המזון, אבל אית ליה כוס של ברכת המזון כיון דעדין לא מסחא דעתיה דהא אית ליה כוס של ברכה לא צריך לברוכי אחר כוס של קידוש. ואי קשיא אם כן למה מברך על כוס של ברכת המזון בורא פרי הגפן, משום דאפסקא

82

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן לז

 ושרש דחייתו מן ההלכה הזאת מסור בידינו על פי החשבון בסוד העיבור מימי הלל בן יהודה בן גמליאל בן רבינו הקדש שהנהיג הדורות לקדש על פי החשבון ולא על פי הראיה מדוחק הגלות שלא היו עדים מצויין ללכת להעיד לפני בית דין ולא השלוחים לכל המקומות יכולים לצאת (להעיד) [להודיע] קידוש מפני שיבוש הדרכים, אבל בדורות הראשונים שהיו מקדשים על פי הראיה לא היו נוהגים בסוד הזה שאנו נוהגים בו, אלא איפשר שיסמכו עליו בשעת הדחק כמו שנהג[נ]ו אנו לסמוך עליו. ועל כן שאלנו בגמרא למאי נפקא מינה, כלומ' מה איכפת להם לדורות ראשונים להיות מחשבים תולדות הלבנה

83

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קטז

 פ"א מ"ה+ אין ב"ד יכול לבטל דברי [בית דין] חברו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין. ודברים אלו אילו היה גזירה מב"ד, ועכשו שהן דברי נביאים אם בדבר יי' עשו הנביאים מי זה יבטלם, ועל זאת אמרו רבותי' +ביצה ד, ב+ שלחו מיתם אל תשנו ממנהג אבותיכם. ואם בעבור ספק קידוש ב"ד גזרו בגליות לעשות שני ימים נעשו שניהן מצוה, ועכשיו אין ספק אלא מצוה היא לעשות כן.ואשר אמר הגאון פיומי ז"ל כי צוה הקב"ה לעשות בארץ יום אחד ובגולה שני ימים, כך אנו אומרין כי מצות אלהים היא ואעפ"י כי עיקרה מחמת ספק שהוא מסתפק עלינו קידוש ב"ד,

84

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קפה

 צח. וששאלתם מהו להבדיל ולקדש בבתי כנסיות אעפ"י שאין אורחין אוכלין שם. לא מיבעיא דודאי מבדילין, דכיון דאבדיל שליחא דציבורא יצא כל הציבור (כולי) [כולו] ידי חובתו והרוצה לחזור ולהבדיל בביתו הרשות בידו ואם לא רצה או שאין לו יין יצא ידי חובתו בהבדלת שליח ציבור, אלא אפי' קידוש דהלכה רווחת היא +ע' פסחים קא, א+ דאין קידוש אלא במקום סעודה אעפ"י כן יקדשו על היין בבית הכנסת, מה טעם, מפני שטעימת יין של קידוש שבת רפואה היא, וזה שטועם כל הציבור לא שחובה היא לטעום אלא שחובה לשמוע [קידוש] בלבד וכיון ששמע קידוש יצא ידי חובתו ואין צריך לטעום,

85

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) תוכן עניינים

 אם צריכין כל המסובין ליטול קודם ברכת המזון סימן מזמי שידיו מטונפות אם מברך על נטילת ידים קודם נטילה או אחריה סימן צאהלכות ברכת המזוןהמברך ברכת המזון אם חייב לטעום מהכוס סימן מהאם מסלקין השלחן קודם ברכת המזון סימן מחהלכות קידוש והבדלהאם יש קידוש שלא במקום סעודה סימן מהמי שקידש ובא אצל אחרים שאין יודעים לקדש אם מקדש להם סימן מהברכת האור סימן מטיש לקדש ולהבדיל בבתי כנסיות אע"פ שאין אורחים אוכלים שם סימן נבקידושא דבי שמשי אם צריך ליתן ממנו על גב עיניו סימן נדקדש ואשתלי ולא טעים

86

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן א

 של דניאל ושל יחזקאל. וגם הלכה היא אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו עד שיהא גדול ממנו בחכמה ובמנין. ודברים אלו אילו היתה גזרה מב"ד, ועכשיו שהם דברי נביאים אם בדבר ה' עשו הנביאים מי זה יבטלם. ולזאת אמרו רבותינו שלחו מתם אל תשנו מנהג אבותיכם. ואם בעבור ספק קידוש ב"ד גזרו בגליות לעשות שני ימים נעשו שניהם מצוה. ועכשיו אין ספק אלא מצוה היא לעשות כן. ואשר אמר גאון פיומי ז"ל כי צוה הקב"ה לעשות בארץ יום א' ובגולה שני ימים. כן אנו אומרים כי מצות אלהים היא ואע"פ כי עיקרה מחמת ספק שהוא מסתפק עלינו קידוש בית

87

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן מה

 תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן מהשאילו מן קמאי מר רב יהודאי גאון ריש מתיבתא ז"ל יש קידוש שלא במקום סעודה כרב ור' יוחנן או אין קידוש אלא במקום סעודה כשמואל. (פסחים קא א) ואמר אמור רבנן דעבדינן לחומרא כשמואל.תוב שאילו מן קמיה ארוזא כד מבשל מאי מברכין עליה. ואמר אע"ג דקא מותבינן לרב ושמואל תיובתא דקאמרי' (ברכות לג א) ורבנן לא מברכינן עליה בורא מיני מזונות והתניא הכוסס את החטה מברך עליה וכו' וקא מוקים לה כרבנן וקא הויא תיובתא דשמואל מדקא הדרינן וקאמרינן (שם ב) האי ריהטא בין דחקלא בין דמחוזא מברכינן עלה בורא מיני מזונות דרב

88

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן נב

 לרב נטרונאי. דעו שיש לקדש ולהבדיל בבתי כנסיות אע"פ שאין אורחים אוכלין שם. ולא מבעי הבדלה דודאי מבדילין. דכיון דאבדיל ליה שליח צבור יצאו כל הצבור כלן ידי חובתם. והרוצה לחזור ולהבדיל בביתו הרשות בידו ואם לא רצה או שאין לו יין יצא י"ח בהבדלת שליח צבור. אלא אף קידוש דהלכה רווחת היא דאין קידוש אלא במקום סעודה אעפ"כ יקדישו על היין בבית הכנסת. מה טעם מפני שהמטעמת של קידוש שבת רפואה היא לו. וזה שטועם כל הצבור לא שחובה הוא לטעום אלא שחובה לשמוע קידוש בלבד וכיון ששמע קידוש יצא י"ח וא"צ לטעום אבל נותנין לטעום משום רפואה דקאמרי' (

89

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן נג

 ובעבור שלא נתישבה דעתו לקבוע סעודתו שם חזר וקידש במקום סעודה. וכן רבה היה אומר לבני ביתו אחר שמקדש להם אכלו כאן בשיעור מה שיקרא סעודה למען יעלה לכם הקידוש כי במקום סעודה הוא. ואם לא תאכלו כלום שמא תכבה הנר ולא תתישב דעתכם לקבוע סעודתכם בחשך ולא עלה לכם קידוש זה. לפיכך מי שאין לו נר או שכבה נרו אינו אסור לטעום ומותר הוא ועולה לו הקידוש אם דעתו מיושבת לסעוד בחשך או שיש לבנה שסועד לאורה. ואם אין דעתו מיושבת עליו לאכול אין קידוש עולה לו עד שקובע סעודה ומקדש ועולה לו קידוש היום.

90

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן נו

 שהם במקום סנהדרי קטנה. ומשאר חכמים ותנאים ות"ח שבישיבה כלה. שתמיד בשלומכם אנו שואלים ומבקשים רחמים עליכם שירחם עליכם המקום ברחמיו הרבים. השאלות ששאלתם לפנינו צוינו וקראו אותם לפנינו כשיושבים לפנינו אב"ד ואלופים וחכמים וכל תלמידים. והתבוננו בהם ועמדנו על מה שכתוב בהם וכך הראונו מן השמים. ששאלתם כוס של קידוש טעון ברכה לאחריו או לא. ואת"ל טעון הני מילי היכא דמקדש מן קמי דליתי פתורא אבל אי מייתי פתורא ומקדש אפתורא לא טעון. דילמא בין מייתי פתורא בין לא מייתי פתורא טעון ברכה לאחריו. כל זמן שלא בירך ברכת המזון חייב לברך ברכה אחרונה שהיא על הגפן וכו' מאי

1234567891011121314151617181920