קידוש

קידוש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7640 מקורות עבור קידוש. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר חג הסוכות

 ומודים. ושים שלום וקדיש,והולכין לבתיהם. ונכנסין בסוכה ואוכלין ושותין בה.וחייב כל אחד מישראל לעשות סוכה לעצמו ולברך בה. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וברוך שקדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה.ובכל פעם ופעם צריך לברך, אלא כיון שאין לה קביעה אלא בישיבה בסעודה ויש קידוש וסעודה וכוס לפניו, סודרן על הכוס. ומנין שעל הכוס הוא סודרן, שכך אמרו חכמים סוכה ואחר כך זמן, ורבה בר בר חנה אמר זמן ואחר כך סוכה, והלכתא סוכה ואח"כ זמן, וזמן על הכוס של קידוש היום הוא סודר.וכך מקדשין על הכוס, אומרברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

72

שאילתות דרב אחאי פרשת וישלח שאילתא כו

 ברם צריך מאן דלית בידיה שיעור נר חנוכה ונר ביתו הי מינייהו עדיף נר ביתו עדיף משום שלום ביתו אי נמי נר חנוכה וקידוש היו' הי מינייהו עדיף ת"ש דאמר רבא נר חנוכה ונר ביתו נר ביתו עדיף משום שלום ביתו בעי רבא נר חנוכה וקידוש היום הי מינייהו עדיף קידוש היום עדיף דתדיר או נר חנוכה משום פרסומי ניסא בתר דבעיא הדר פשטא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא.שאילתא דמחייבין דבית ישראל לאדלוקי שרגא דחנוכה מאימתי היא מצותה כך שנו חכמי' משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק אם כבתה והותיר שמנה מוסיף עליו יום שני ומדליקו ואם

73

שאילתות דרב אחאי פרשת וארא שאילתא מב

 יצחק מיום שחרב בית המקדש נוטל טעם ביאה וניתן לעוברי עברה ומאי טעמא מים גנובים ימתקו וגו' כי אתא רב דימי א"ר יוחנן הא דאמרת כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג לא שנו אלא שלא בשעת השמד אבל בשעת השמד יהרג ואל יעבור מאי טעמא כיון דגזירה למיעקרא למילתא הווי קידוש השם וקרינן ביה ולא תחללו את שם קדשי כי אתא רבין א"ר יוחנן שלא בשעת השמד נמי בצינעה אבל בפרהסיא אית ביה קידוש השם וקרינן ביה ולא תחללו את שם קדשי ואפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור מאי מצוה קלה אמ' רבה בר יצחק אמר רב אפי' ערקתא דמסנא

74

שאילתות דרב אחאי פרשת בא שאילתא מו

 שנים ואין קובעין חדשים אלא ביום דתניא אין מעברין שנים ואין קובעין חדשים אלא ביום ואם עיברוה בלילה אינה מעוברת כיוצא בו אין מקדשין החדש אלא ביום ואם קידשוהו בלילה אינו מקודש שנאמר תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגינו כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב מה משפטים ביום אף קידוש ביום ולא מעברינ' שנה אלא ביהודה דתניא אין מעברין את השנה אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעובר' העיד חנניה איש כפר אונו שאם עיברוה בגליל אינה מעוברת אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי מהאי קרא לשכנו תדרשו ובאת שמה כל דרישות שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו

75

שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נד

 שאין אומ' שירה אלא על היין שנאמר ותאמר להן הגפן החדלתי את תרושי המשמח אלהים ואנשים וגו' אם אנשים משמח דשתו ליה אלהים במה משמח הוי אומר בשירה מיכן אמרו שאין אומרים שירה אלא על היין ומאי היא היא שירה דנסכים ואמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב אין אומרי' קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח למעוטי מאי אילימא למעוטי יין מגיתו והא תני ר' חייא יין מגיתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחילה נמי דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומ' עליו קידוש היום למעוטי מפיה ומשוליה והא

76

שאילתות דרב אחאי פרשת תצוה שאילתא סד

 זוכריהו על היין אבל נר כבוד בעלמא הוא או דילמא נר עדיף דאי ליכא נר עדיף לא מיתכיל ליה ולא מישתתי ליה ומענייא שבתא ולא הוי שלום בביתיה ת"ש דאמר רבא פשיטא לי נר חנוכה ונר ביתו נר ביתו עדיף משום שלום ביתו בעי רבא נר חנוכה וקידוש היום מאי קידוש היום עדיף ותדיר או דילמא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא בתר דבעיא הדר פשטא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא.

77

שאילתות דרב אחאי פרשת כי תשא שאילתא סה

 שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין שאין אומרין שירה אלא על היין שנאמר ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים אם אנשים משמח דשתו ליה אלהים במה משמח הוי אומר בשירה מיכאן שאין אומרים שירה אלא על היין אמר מר זוטרא בר טובייה אמר רב אין אומרין קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח לאפוקי מאי לאפוקי שריחו רע ודמאסין ריחיה דלאו אורחא ארעא ולאפוקי נמי מגולה ושל שמרים אף על גב דעבריה במסננת וכדרבי נחמיא דאמר הכי הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך.ברם צריך אתה למילף יין מגיתו דלכתחילה לא חזי

78

שאילתות דרב אחאי פרשת בהעלותך שאילתא קכב

 אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אלעאי ערב שבת מביאים לו עריבה מליאה חמין ורוחץ בה פניו ידיו ורגליו ומתעטף בסדינין המצויצין בציצית ודומה למלאך יי' צבאות.ברם צריך למימר אלו מאן דבעי למיזבן שרגא וקידושא בשבתא וליכא בידיה אלא לחד מינייהו הידא מינייהו עדיפא קידוש עדיף דהוה ליה חיובא דאורייתא דכתיב זכור את יום השבת לקדשו ואמר מר זוכרהו על היין בכניסתו אבל נר כבוד בעלמא הוא או דילמא נר עדיף דאי ליכא נר לא מתאכיל ליה ולא משתתי ליה ומיעניא שבתא וליכא שלמא בבייתיה ת"ש דאמר רבא פשיטא לי נר חנוכה ונר ביתו נר ביתו

79

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב תוכן עניינים

 ה' ברכת וקריאת התורה וקידוש החדשהפטרה פחות מכ"א פסוקים היכ' דיש מתורגמן - סימן לומ"ט אנו מונין מיום שני וה' שעות ור"ד חלקים - סימן קיזכוס של מילה ושל חתן מי טועם - סימן קכגמי שאכל מינים שונים האיך מברך - סימן קכדכוס של קידוש ושל הבדלה כל זמן שלא ברך על המזון טעון ברכה לאחריו - סימן קכזר"ח אב בשבת כיצד מפטירין - סימן קכחה' שבתשמירת עבדים ממלאכה בשבת - סימן מטשותפות עם גוי לענין מלאכת כלים ושביתת כלים - סימן נלשגר כלים ע"י גוי בע"ש ובשבת - סימן נאמרחץ של גוי שלא פקקו נקביו מע"ש - סימן

80

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן קיז

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן קיזכשם שהשבת קובעת למעשר כך קובעת לקיד' כך א' להם אי אתם צריכין לפסוק ולקדש היום בלא הפסקת סעודה אתם יכולין לקדש מפני שהשבת היא קובעת עצמה שכשם שקובעת לעינין מעשר כך קובעת לעינין קידוש כיצד קוב' למעשר שאף על פי שאין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית ומותר לאפוי' הימנו כיון שקדש עליו היום אסור באכילה עד שיעשר שכך שנינו תינוקת שטמנו תאינים מערב שבת ושכחו ולא עשרו למוצאי שבת לא יאכלו אלא אם כן עשרו ועוד אנו שונין היה אוכל באשכול ענבים ונכנס מגינה לחצר ר' אליע' או' יגמור ר' יהושע

1234567891011121314151617181920