קידוש

קידוש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7640 מקורות עבור קידוש. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מב

 עליהם לילה וגו'.וישמע אברם וגו' הה"ד אוטם אזנו משמע דמים (ישעיה לג טו).וירק את חניכיו וגו' ר' יהודה א' הן הוריקו פנים כנגד אברהם, אמרו חמשה מלכים לא יכלו להם ואנו יכולין לעמוד בהן, ר' נחמיה אמר הוריק פנים כנגדן אמר אצא ואפול על קידוש שמו שלהקב"ה, ר' אבא בר זבדא אמר בכלי זין הוריקן היך דאת אמר והרק חנית וסגור לקראת רודפי אמור לנפשי ישועתך אני (תהלים לה ג), ר' שמעון בן לקיש אמר באבנים טובות ומרגליות הוריקן היך דאמ' בירקרק חרוץ (שם /תהלים/ סח יד), ר' לוי אמר בפרשת שוטרים הריקן היך דאת אמר מי האיש

22

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

 ט"ז בניסן יום שהיו קריבים את העומר (שם /שמואל/ ב כא) ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מהו אל הצור א"ר הושעי' שהיתה אומרת הצור תמים פעלו, מתחלת קציר שעורים עד נתך עליהם מים מן השמים ר' אחא בר זבינא אמר בשם ר' הושעיא גדול הוא קידוש השם מחילול השם בחילול השם כתיב (דברים כא) לא תלין נבלתו על העץ ובקידוש השם כתיב מתחלת הקציר עד שניתך מים עליהם מן השמים מלמד שעמדו תלוים מט"ז בניסן עד י"ז במרחשון והכתיב (שם /דברים/ כד) לא יומתו אבות על בנים ובנים מתו בעון אביהם א"ר חייא בר אבא

23

במדבר רבה (וילנא) פרשת בהעלותך פרשה טו

 אביו (שם /בראשית/ לב) כי במקלי עברתי את הירדן ובירכו (שם /בראשית/ לה) וירא אלהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו, וכן יוסף באשת פוטיפרע והיה חבוש י"ב שנים ואח"כ יצא ונעשה מלך על שעמד בנסיונותיו הוי אומר ה' צדיק יבחן, אף שבטו של לוי נתנו עצמן על קידוש שמו של הקב"ה שכשהיו ישראל במצרים מאסו בתורה ובמילה שכן יחזקאל מוכיחן (יחזקאל כ) כה אמר ה' אלהים ביום בחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב ואודע להם בארץ מצרים מה כתיב בסוף אחריו וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי ואמר לשפוך חמתי עליהם מה עשה הקב"ה הביא חושך

24

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יא - ויהי בשלח

 ומה טעמא, הוא תהלתך והוא אלהיך (דברים י: כא), מה כת' בתריה בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה (שם /דברים י'/ כב).[יד] לדוד אליך י"י נפשי אשא (תהלים כה: א). אשא כת', אמ' דוד לפני הקב"ה רבון העולמים תשוח נפשי על אילו שהן עתידין ליתן את נפשן על קידוש השם, ואיזה זה, זה דורו של שמד. אמ' לו הק', דוד, והפסידו, אין חלקם בחיים, חלקם בחיים וצפונך תמלא בטנם (תהלים יז: יד). אמ' דוד לפני הקב"ה רבון העולמ' יש לי חלקי עמהם, אמ' לו וצפונם תמלא בטנם אין כת' כאן אלא וצפונך תמלא בטנם, דידך ודידהון. אמ' דוד לפני הקב"ה

25

מדרש שמואל (בובר) פרשה כח

 הראשון של פסח עד יום טוב האחרון של חג, ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה את הצור (שם שם /שמואל ב' כ"א/ י') מהו אל הצור, אמר רב הושעיא שהיתה אומרת עליהם הצור תמים פעלו וגו' (דברים ל"ב ד'), [רבי אבא בר זמינא] בשם רבי הושעיא גדול הוא קידוש השם מחילול השם, בחילול השם כתיב לא תלין נבלתו על העץ (שם /דברים/ כ"א כ"ג), ובקידוש השם מתחלת קציר עד ניתך מים עליהם (ש"ב =שמואל ב'= כ"א ו'), מששה עשר בניסן עד שבעה עשר במרחשון עד ניתך מים עליהם מן השמים וגו', והיו אומות העולם רואים אותם ואומרים תורתן

26

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ד

 וראה מה כתוב, יום תרועה יהיה לכם (במדבר כט א), יהיה לי לא נאמר, אלא יהיה לכם, וכן הוא אומר אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש (ויקרא כג ב), בין בזמנן בין שלא בזמנן, אין לי מועדות אלא אלו, הוי כה' אלהינו בכל קראנו אליו, ואין קראנו אלא קידוש מועדות, כמה דאת אמר אשר תקראו אותם (ויקרא שם /כ"ג/). ר' (לוי) [אבין] בשם ר' אחא אמר בשר ודם אם יש לו קרוב שבוי, הוא מתבייש לומר קרוב הוא, והקב"ה מוציא את ישראל שבוין ממצרים ומטורפים, והוא קורא אותם קרובים, הדא הוא דכתיב לבני ישראל עם קרובו (תהלים קמח

27

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור טז

 אידי שלשה חלקים נחלקו היסורין, אחת נטלו אבות העולם וכל הדורות, ואחת דורו של שמד, ואחת מלך המשיח, מה היו עושין בדורו של שמד, היו מביאין כדוריות של ברזל ומלבנין אותן, ונותנין אותם תחת שיחיהם, ומשיאין נפשותיהן מהם, וחוזרין ומביאין קרומיות של קנה, ונותנין תחת צפרניהן, ובדבר הזה מתו על קידוש השם.[ה] דבר אחר [טז, ד] ירבו עצבותם. אמר דוד לפני הקב"ה בני אדם שממהרין לפתחך לבא ומאחרין לצאת, הרבית להם עצבונות, וכשהיו אומרים נסכו לפני עבודה זרה, והוא אומר איני מנסך, זבח לעבודה זרה, והוא אומר איני זובח, שתה מים אפילו בכוס אדום, והוא אומר איני שותה, נדור

28

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יז

 ה' דבר (ישעיה מ ה), הכל יהיו רואין, צדיק ורשע, אם כן מה בין צדיק לרשע, כדי שידעו הרשעים לפני מי הן מכעיסין, וידעו הצדיקים לפני מי הן יגיעים. דבר אחר אני בצדק אחזה. לפי שהרשעים יושבין בעולם הזה שלוים וכופרין בהקב"ה ומכעיסין אותו, וצדיקים מתייסרין בעולם הזה, ומתים על קידוש שם יוצרם, לפיכך אמר דוד אני איני מן המכעיסין לפניך, אלא מאותם שהם יגיעים בתורה, שכתוב בה צדק צדק תרדוף (דברים טז כ), לכך נאמר אני בצדק אחזה פניך.

29

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור מט

 לא שמר דרך ה', לפיכך לא לן ביקרו. נמשל כבהמות. שאין בהם דעת, ונדמו לסיעתן של רשעים. זה דרכם. של הרשעים, ששמים כסלם ובטחונם בממונם, ואחר שאובדים אומרים בני אדם עליהם אוי להם לרשעים שהגיע להם כך וכך. כצאן לשאול שתו. אלו אומות העולם שטבחו ישראל כצאן לשאול, להמיתן על קידוש השם. ירעם בגיהנם ויורידם. ואז ימשלו בם ישרים בעת שנעשה ערבו של ישראל בוקר. וצורם לבלות שאול מזבול לו. אפילו גיהנם כלה והם אינם מתכלין, וכל כך למה, לפי שפשטו ידיהם בזבול. אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול. לפי שלא היינו בעצתו. כי יקחני סלה. כמה שנאמר ויהיו לנס

30

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור סח

 בית תחלק שלל.[ח] [סח, יד] אם תשכבון בין שפתים. אמר הקב"ה אם אתם נזרקין באשפתות בבתי קרקסיאות ותיאטריות שלכם, הרי כנסת ישראל שנמשלה ליונה מקבלת התורה, שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף, ולמה נמשלו ישראל ליונה, לומר מה יונה אינה מפרכסת בשחיטה, כך ישראל אינן מפרכסין בשחיטה על קידוש השם, ומה יונה אינה ניצלת אלא בכנפיה, כך ישראל אינן ניצולין אלא בזכות התורה שנמשלה לכסף, שנאמר אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים (תהלים יב ז). ואברותיה בירקרק חרוץ. אלו המשניות והמסכתות.[ט] [סח, טו] בפרש שדי מלכים בה. כיון שישראל יושבין ועוסקין בתורה, הקב"ה משרה שכינתו

1234567891011121314151617181920