קידוש

קידוש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7640 מקורות עבור קידוש. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

אור החיים במדבר פרשת חקת פרק כ

 ולא הכרעתם לצד קדושת שמי להקדישני בהוצאת מים מסלע אשר ירצו הם ובלא הכאה שבזה היה ה' מתקדש לעיניהם כשיראו שאפילו הדומם כל שהוא מפליא לעשות בדיבור לבד ובהער' בשנות עליה פרק אחד, והיה לכם לבטל המיחוש בעוצם האמונה שהייתם צריכין לעשות:ועומק הדברים הוא שאם היו משה ואהרן עושים קידוש ה' הגדול באמצעות שהיתה העדה גם כן כולה שלימה וצדיקים היו מחליטים אמונת ה' בלבם שלימה והיה נגרש מהם חלק הרע והיה כח בהם להעמיד אמונתם לדורי דורות, ומעתה היו משה ואהרן נכנסים לארץ והיה משה בונה בית המקדש ואין חשש להשלכת חמתו על ישראל כשיהיו חוטאים כאמור בדבריהם (

132

אור החיים במדבר פרשת בלק - פינחס פרק כה

 שמו יתברך מתקדש, לזה יחסה לומר בת מלך היא, והגם שיש זלזול לאיש ישראל לא יגרע מצדיק עינו כדרך אומרו (משלי י) זכר צדיק לברכה הגם ששם רשעים ירקב באמצעות כן, ואולי כי להודיעך בא הכתוב שלא השיג השבת החמה וכו' אלא באמצעות דבר זה שעשה הקנאה בנשיא ונתקדש שמו קידוש גדול ונכנעה כח הס"מ ומאס העון כל כך בעיני כל בזה השיב חמה ויכפר וגו' אבל זולת זה הגם שהיה מקנא לה' באדם הדיוט לא היה משיג כל הדרגות הרשומות, ודקדק לומר ושם האיש ולא הספיק במאמר ושם המוכה וגו' לפי דרכינו ירצה לשון חשיבות לומר כי היה חשוב

133

אור החיים דברים פרשת דברים פרק א

 והיו עומדים בצדקם בארץ, אלא מאמצעות עון מרגלים גברה יד רשעה וידע ה' כי לא יעמדו בצדק וצא ולמד משירת האזינו, ואם תאמר והלא רואני שמיתת משה היתה על מי מריבה, כבר כתבתי שם שאם משה היה מקדש שמו יתברך היו ישראל חוזרים לטהרתם שהיו בו קודם חטא המרגלים באמצעות קידוש ה' הגדול והיה ה' מתיר שבועת משה והיה נכנס לארץ ובונה בית המקדש מכון לשבתו עולמים:(מג) ותמרו וגו' ותזידו. פירוש המרו פי ה' שאמר להם שלא לעלות, ועוד שהיה ענין שתחששו ביותר שלא להמרות כי הוא הגשתכם לפני אויביכם וזה יגיד זדון לבבכם, והוא אומרו ותזידו וגו', עוד

134

אלשיך שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 לעובדו בזה, כן גם אתה בני אין צריך לומר שתעשה כן כמוני, כי אם גם ענין זה של קדוש כל בכור יהיה לאות על ידך בתפילין של יד ולטוטפות בין עיניך למען תדע על ידי כן כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים כלומר כמוני כמוך. ואילו לא היית אתה נוהג קידוש בכורות, הלא היה מתדמה לפניך כי אם שאת אבותיך העם היוצאים ממצרים הוציא יתברך משם. אך עתה שאתה מקדש הבכורות כאשר אני זובח כל פטר רחם וכל בכור בני אפדה, כן גם אתה תעשה כן, תשית לבך לאמר אין זה כי אם שהורה לי הוא יתברך שאראה עצמי כאילו

135

אלשיך שמות פרשת ויקהל פרק לו

 בארץ מצרים, ומה גם כי לא אוכל להשיגו ישיג בזה יותר ממני כנרמז בבצלאל, ואין אדם מכוין יותר על השגתו בדבר. אלא ודאי הוי אומר כי מה' נברא לכך. והטעם הוא כי הוא בן אורי בן חור. זה לו על זכות חור כמאמרם ז"ל (שמות רבה מח ג) שנהרג על קידוש ה'. גם שהוא ממטה יהודה, ויותר הייתי קרוב אל קרובי משבט הלוי מלזה הבא מיהודה להכינו ולקראו מעצמי, ולמה בחרתי בזה אני אז יותר אם לא כי מה' יצא הדבר:(לא) ועוד וימלא אותו רוח אלהים, כי ה' נתן את רוחו עליו ולא נאצל מהרוח אשר עלי עליו כי

136

אלשיך ויקרא פרשת אמור פרק כב

 במה יכופרו עונינו אם לא נמות. לזה אמר וכפר על חטאתינו למען שמך, כי לא תביט אלינו כי אם אל שמך, כי יותר ויותר יתקדש שמך אם תצילנו מאם נמות בידם, וזהו למען שמך:ובזה נבא אל הענין. והוא כי אמר אלהים ונקדשתי בתוך בני ישראל, בראותכם מתים על קידוש השם ילמדו הרואים להתחזק גם הם בקדושתי. כי אני ה' מקדשכם ומקנה בכם קדושה להתכשר אז בראותכם המתים על קדוש ה'. אך לא אתקדש בתוך הגוים, כי אדרבה יאמרו כי כמות זה כן מות זה המת על הבלי הגוים. מה שאין כן אשר ינצל כחנניה וחביריו יתקדש שם שמים גם

137

אלשיך שמואל ב פרק כא

 יתברך לשפוך דמם, לבל יתחלל שם שמים, ובל יאמרו הגוים כי אלקי ישראל נושא פנים לעמו:וכן צוה יעברו על מצות לא תלין נבלתו על העץ, למען פרסם לעיני הכל קנאת ה' על הקרבם אליו, ויתקדש שם שמים שם, ללמד דעת את עמו ישראל, בל יעמוד להם דבר נגד קידוש ה', כי בזה יודע העובד את ה' ואשר לא עבדו, כי האיש אשר לא ישים נפשו וגופו לאין על עבודת קונו, במה נחשב הוא ויהדותו, כי מה האדם אשר לא יחזיק טובה לקונו יחשיבהו לקרבן לו, חרש את חרשי אדמה להבל דמה, לפני אשר לא יכיל רעיון אנשים ומלאכים לערוך

138

אלשיך מלכים ב פרק ה

 עשית זאת כי לא לבי, כלומר לא אומד לבי הלך כי אם מה' כאשר הפך נעמן מעל מרכבתו לפניך, ומה ראית האם עתה עת לקחת בעת שהיה שם שמים מתקדש ולא על הכסף, כי אם גם ולקחת בגדים כו' שהיה נותן לך גם אלה לא היה לך לחלל במקום שיש קידוש השם, על כן (כז) וצרעת נעמן כו':

139

אלשיך תהלים פרק ט

 במה שישובו רשעים לשאולה, כי גם לעתיד לבא יקומו ביום הדין וישובו שנית לשאולה, כל זה איננו שוה לקדש שמך, כי הלא כל גוים שכחי אלקים בראות שלעיניהם בחיים חייתם אין נעשה פתגם מעשה הרעה עליהם שוכחים אלקים העושה משפט:(יט) ועל קידוש שמך אנו חוששים כי על עצמנו אנו בטוחים שתושיענו, כי לא לנצח ישכח אביון ולא תקות ענוים תאבד לעד באופן שלא על העדר בטחון אנו מתחננים כי אם על דבר כבוד שמך ביני וביני, ולכן (כ) קומה ה' מעתה עליהם. ושמא תאמר כי לא הגיע הקץ ואין אנו כדאים להקדים הגאולה, לפחות אל יעז אנוש

140

אלשיך תהלים פרק מד

 יכול לסבול, ומה היו עושים בדורו של גזרה היו מביאין כדוריות של ברזל ומלבנין אותם באש ונותנין אותם תחת שיחיהם ומשיאין נפשותם מהם, ומביאין של קנים ונותנין אותם תחת צפורנם ומשיאין נפשותיהם מהם, הוא שאמר דוד (תהלים כה) אליך ה' נפשי אשא, ע"כ. הנה כי גם בחפצים למסור נפשם על קידוש השם, יקשה עליהם במיתת ייסורין קשים וארוכים, ויקל להם לעבור בשלח כי רגע ימותו בלי צער מתמיד:ויתכן כי הן זה מאמר בני קרח לתת התנצלות - מה לאשר לא מסרו עצמן על קידוש השם, שאמרו (פסוק כ) כי דכיתנו בדכדוך שהם ייסורין המדכאים וכו' על כן עבדנו עבודה זרה.

1234567891011121314151617181920