קידוש

קידוש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7640 מקורות עבור קידוש. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן נז

 תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן נזעוד לו. וששאלתם הא דאמור רבנן (פסחים קו ב) נטל ידיו לא יקדש בקידושא רבא אתמר או בכל קידוש אתמר ואת"ל בקידושא רבא אתמר טעמא מאי. כך ראינו שבקידוש דבי שימשי וטעמא מאי הכין קאמרינן אמר רב ברונא אמר רב נטל ידיו לא יקדש על היין אלא על הפת מאי טעמא יין אין צריך נטילת ידים שכך אמרו חכמים (חולין קו א) הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח ופת הוא דטעונה נטילת ידים וכיון דנטל ידיו עקר דעתו מן היין ושם דעתו על הפת לפיכך אם נטל ידיו לא יקדש על היין אלא

92

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן לז

 ומאי שנא, חמותו, ובת חמותו - (ובת חמיו), חורגתו, ובת חורגתו, לא גזרו, לא על אשת חמיו, (ולא על אשת בן חמותו) - ולא על אשת בן חמיו, ולא על אשת חורגו, ולא על אשת בן חורגתו. ומפרקינן: אשת אחי האם מן האם למה גזרו עליה מפני שנאסרה עליו בקידוש אחד. כיצד קידוש אחד, אחי אמו קידש אשה נעשית קרובתו ונאסרה עליו; אבל חמותו, הוא קדש בתה נאסרה חמותו עליו הרי קידוש אחד, וחזר חמיו וקדש אשה אחרת הרי שני קידושין, לפיכך לא גזרו על אשת חמיו ומותרת; בבן (הגהת המו"ל, נלע"ד דבמקום בבן צ"ל: וכן בת חמיו או) בת חמותו, קידש

93

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן לו

 ב"ד שקול, מיפשט לן בשנים ראויין ואחד שאינו ראוי +(ח"מ י"ח א')+ דלכתחלה לא ליעבדון הכי, דאי מיפלגן תרי מינייהו קאים דינא משום דההוא שלישי לאו בר הכרעה הוא, ותניא (שם /סנהדרין/ דף ל"ו ע"א) הטהורות והטמאות אב ובנו הרב ותלמידו מונים להם שנים, דיני ממונות דיני נפשות דיני מכות קידוש החדש ועיבור שנה אב ובנו רב ותלמידו אין מונים להם אלא אחד, אבל אי עבדי הכי ויתיבו שנים ראויים ואחד שאינו ראוי דיניהם דין. דלא גרעי משנים דלית בהדיהו שלישי. +(ירוש' בהראש סנה' כו')+. +(הגהת המו"ל: הנה בירושלמי לא תנא אין דנין זה בפני זה כדתנא באין מעידין, והנלע"ד

94

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן ד

 סימן דשאלה היין אשר ימזוג בו יין מבושל אם יש לברך עליו בורא פרי הגפן אם לאו:תשובה אם יהיה הרוב מן היין שאינו מבושל מברכין עליו בפ"הג, אבל אם הרוב הוא מן היין המבושל מברכין עליו שהכל, וזה אינו ראוי לקידוש היום מפני שאין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לנסך ע"ג המזבח וכיון שיש בזה מן המבושל אינו ראוי לגבי מזבח ואין אומרים עליו קידוש היום:

95

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן כא

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן כאוששאלתם אם קדש ושתה כוס של קידוש אם דעתו לשתות עוד יין בסעודתו א"צ ברכה לאחריו ואם אין דעתו לשתות מברך לאחריו. צריכין כל היושבים לטעום מן היין או מן הפת שקידש עליו ומי שקפץ ונטל ידיו אינו מקדש על היין. ואסור לו לדבר קודם שיטעום מן הקידוש, ואם דבר אינו חייב להחזיר אלא בפ"הג ובהלכות קידוש ואשתלי ולא טעים ושתי ליה אחריני מייתו ליה כסא אחרינא ומברך עליו בפ"הג ושתי ולא צריך אהדורי קדושא דאמר מר המקדש אם טעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא:

96

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קא

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קארב הילאי ז"ל כוס של קידוש שלפני ב"המ כיון שיש לו כוסו לברך עליו ברכת מזון אין צריך לברך אחריו על הגפן ועל פרי הגפן אבל כוסות אחרונים של ברכת המזון צריך לברך אחריהם:רבינו שרירא ז"ל ורבינו האיי ז"ל כתבו. ד' כוסות הללו כל א' וא' טעון ברכה לפניו משום דבתר קידושא אתסר ליה למשתי עד שדורש מארמי אובד אבי וחותם בגאולה ומאן דאמר הבו ניבריך ברכת המזון איתסר ליה למשתי עד דמברך וכיון דבירך בין שלישי לרביעי לא ישתה ואיתסר ליה עד דאמר הלל וברכת השיר אלא לאחרים מאי מחייב על כל

97

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קב

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קבוששאלתם מותר לשתות באלו ד' כוסות בין כוס של קידוש לכוס של הגדה ובין כוס הגדה לכוס ברכה על מזונו ואחר מזונו כמה שירצה ישתה בלא ברכה אבל כיון שבירך אסור לשתות אלא אותו כוס של ברכה וכוס של הלל ורבינו יהוסף ז"ל כתב הלכתא הלל בלילי פסח אינו צריך ברכה לפניו וכך מנהג ומעשה:ורב עמרם ורב צמח ז"ל כתבו ולגמור את ההלל בלילי פסחים אין מברכין ולמה מפני שחולקין אותו באמצע והוצרך לומר והרביעי יגמור עליו את ההלל כדי שלא ידלג בר"ח והקשיתם וכי יש טעון ברכה לאחריו ואין טעון ברכה לפניו

98

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קה

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קהוששאלתם אם לא נזדמן לו לאכול בליל שבת או שאינו יכול לאכול אם יקדם הלילה אעפ"י שאין שם סעודה, או ימתין עד למחר בסעודה מי אמרינן כיון דאין קידוש אלא במקום סעודה לא יקדש עד למחר אלא כיון דכתיב וקראת לשבת עונג במקום עונג שם תהא קריאה ולא נימא כיון דחייבים אנחנו לקדש את השבת בכניסתו יקדש אע"פי שאין שם סעודה אלא ודאי יקדש במקום סעודה וכך הלכה.

99

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קי

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קיוששאלתם הא דאמור רבנן נטל ידיו לא יקדש. בקידושא רבה אתמר או בכל קידוש אתמר ואם תמצא לומר בקידושא רבה אתמר טעמא מאי כך ראינו שבקידושא דבי שמשי וטעמא מאי הכי קאמרינן אמר רב ברונא אמר רב נטל ידיו לא יקדש על היין אלא על הפת מאי טעמא יין אין צריך נטילת ידים כדאמור רז"ל כל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח ופת הוא דטעונה נטילת ידים וכיון שנטל ידיו עקר דעתו מן היין ושם דעתו על הפת לפיכך אם נטל ידיו לא יקדש על היין אלא על הפת וכן אמר רב אדא

100

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קיד

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קידוששאלתם על ענין קידוש והבדלה בב"ה בין דאיכא אורחים דאכלי תמן בין דליכא מקדשין ומבדילין בבית הכנסת דבעינן זכרהו על היין דילמא איכא איניש דלא שכיח ליה חמרא ונפיק בקדושא דב"ה ואבדלתא ואע"ג דאמרינן אין קדוש אלא במקום סעודה שעת הדחק שאני ונפיק בההוא קדושא אי שוי רעותא למיפק ביה.

1234567891011121314151617181920