קידושין

קידושין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20803 מקורות עבור קידושין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יבמות פרק ג

 נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן שמתו או נתגרשו צרותיהן מותרות:משנה ח[*] וכולן שהיו בהן קדושין או גירושין בספק הרי אלו צרות חולצות ולא מתיבמות כיצד ספק קדושין זרק לה קידושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק קידושין ספק גרושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זהו ספק גרושין:משנה ט[*] שלשה אחין נשואין שלש נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות

2

משנה מסכת קידושין פרק א

 

3

משנה מסכת קידושין פרק ב

 

4

משנה מסכת קידושין פרק ג

 

5

משנה מסכת קידושין פרק ד

 

6

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ה

 אומ' מגורשת לכל דבר ובלבד שימות לא תתיחד עמו אפי' על פי בנה קטן לפי שאינה בושה לשמש כנגדו ראוה שנתיחדה עמו באפילה או שישנה עמו במרגלות המטה אפי' הוא ער והיא ישינה הוא ישן והיא ערה אין חוששין שמא נתעסקו בדבר אחר ואין חוששין משום ביאה ואין חוששין משום קידושין [ר' יוסי בר' יהודה או' אף חוששין משום קידושין] ראוה שנים שנתיחדה עמו צריכה הימנו גט שני אחד אין צריכה הימנו גט שני אחד בשחרית ואחד בין הערבים זה היה מעשה ובא ושאל ר' לעזר בן תדיי לחכמים ואמרו אחד הן ואין צריכה הימנו גט שיני הלכה ההרי

7

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ב

 אלא מדעת שניהם מה בין קדושין למאמר שהקדושין גומרין מאמר אין גומר הלכה בהעריות שאמרו אינן כאשתו לכל דבר אין להן כתובה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות ואין זכיי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפר נדריה אין יורשה ואין מיטמא לה אין לו בה קידושין ואין צריכה הימנו גט היא פסולה והולד ממזר הלכה גאלמנה לכהן גדול גרוש' וחלוצה לכהן הדיוט הרי הן כאשתו לכל דבר יש להן כתובה ופירות מזונות ובלאיות וזכיי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפר נדריה יורשה ואין מיטמא לה יש לו בה קדושין וצריכה הימנו גט היא פסולה והולד פסול הלכה דשניות

8

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו

 או היא או צרתה מתיבמת לשאר אחים היתה אסור מצוה ואסור קדושה חלץ לה או בא עליה נפטרה צרתה המחזיר את גרושתו משנשאת והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו אין לו בה קדושין ואין צריכה הימנו גט היא פסולה והולד פסול דברי ר' עקיבא וחכמי' או' יש לו בה קידושין וצריכה הימנו גט היא כשירה והולד כשר וכופין אותו להוציא הלכה והרי שהיתה טרופה לילך לבית אביה או שהיה לה כעס מבעלה או שהיה בעלה זקן או חולה או שהלך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים והמפלת לאחר מיתת בעלה עקרה זקינה אילונית וקטנה שאין

9

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא הלכה אטומטום שקידש קידושיו קידושין נתקדש קדושיו קדושין חולץ וחולצין לאשתו אם יש שם אחים אין חולץ ואין מיבם אבל מיבמין את אשתו ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' לא חולץ ולא חולצין לא מיבם ולא מיבמין לאשתו שמא יקרע ונמצא סריס חמה הלכה בסריס חמה ואנדרגינוס ואח מאם וגר ועבד משוחרר לא חולצין ולא מיבמין כיצד מתו והניחו נשים ולהן אחים באו אחים ועשו מאמר נתנו גט וחלצו לא עשו כלום בעלו פסלו מן הכהונה וחייבין בקרבן מתו אחין והניחו נשים ולהן אחין באו הן ועשו מאמר נתנו גט או חלצו

10

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ו

 לאחד באחת ידו ועשה מלאכה באחת ידו מלא וקדש קדש ומלא לאחד בשתי ידיו כאחת אם לו כשר אם לאחר פסול: הלכה האמר ר' שמעון אימתי בזמן שיש שם שומרין אין שם שומרין קדוש לאחרים כקדוש לעצמו מלא לעצמו בשתי ידיו כאחת בקדש אחד פסול בשני קידושין כשרין קדש לעצמו בשתי ידיו כאחת בקדוש אחד כשר ובשני קדושין פסול מילא וקידש קידש ומילא בשתי ידיו כאחד שניהן פסולין מלא לאחד בשתי ידיו כאחת קדוש אחד כשר בשני קדושין פסול קדש לאחד בשתי ידיו כאחד בין בקדוש אחד בין בשני קדושין כשר מלא וקדש קדש ומילא בשתי ידיו כאחת הקידוש

1234567891011121314151617181920