קטורת

קטורת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1535 מקורות עבור קטורת. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יומא פרק ג

 ביום וכולן בקדש על בית הפרוה חוץ מזו בלבד:משנה ד[*] פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו הביאו לו את התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האברים ואת החביתין ואת היין:משנה ה[*] קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאברים של בין הערבים בין אברים לנסכים אם היה כהן גדול זקן או אסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צנתן:משנה ו[*] הביאוהו לבית הפרוה ובקדש

2

משנה מסכת יומא פרק ז

 עם תמיד של בין הערבים:משנה דקדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונסתפג הביאו לו בגדי לבן ולבש וקדש ידיו ורגליו נכנס להוציא את הכף ואת המחתה קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו ונכנס להקטיר קטורת של בין הערבים ולהטיב את הנרות וקדש ידיו ורגליו ופשט הביאו לו בגדי עצמו ולבש ומלוין אותו עד ביתו ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקדש:משנה ה[*] כהן גדול משמש בשמנה כלים וההדיוט בארבעה בכתונת ומכנסים ומצנפת ואבנט מוסיף עליו כהן גדול חשן ואפוד ומעיל וציץ באלו נשאלין

3

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ט

 דוחה היה אבא את בעלי מומין מלקרב מפני מה אמרו הלן והיוצא והטמא שעלו לא ירדו מפני שהלן כשר ושלמים והיוצא כשר בבמה והטמא כשר בצבור: הלכה והקמוץ והלבונה מנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים שעלו לגבי מזבח ונמצאו פסולין הרי אלו לא ירדו אבל קטורת שעלה לגבי מזבח תרד שאין המזבח מקדש אלא את הראוי לו: הלכה זעולה שעלתה לגבי מזבח ונמצא פסולה יקטירנה על יד העזרה: הלכה חאיברין שלנו בעזרה מעלין אותן כל הלילה שעל גבי הכבש שבראשו של מזבח מעלין אותן לעולם כשם שאם עלו לא ירדו כך אם ירדו לא יעלו ואם

4

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק יא

 וגו': הלכה גכהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר כל אותו היום ר' שמעון אומר גומר את העבודה שבידו ובא לו אבל כהן הדיוט שעמד ומקריב ומת לו מת מניח את עבודה שבידו ויוצא לפכך אם זרק את הדם או שהקטיר קטורת על עבודה שעבד הרי אלו פסולות: הלכה דכל חטאות שדמן נכנס לפנים אין לכהנים בהם כלום אלא הדם ואימורין למזבח ועור ובשר יצאו לבית השרפה היכן שורפן אותן בבית הדשן הגדול חוץ לירושלם ולצפונה של ירושלם חוץ לשלש מחנות ולא היו שורפין אותן שלימין אלא מנתחין אותן על ידי עורן כנתחי

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חגיגה פרק ג

 רבוע רבוע מה כאן מיטלטל אף כאן מיטלטל. וחכ"א מפני שהן מצופין. לא ציפוי שהוא עומד מחמתו הוא לא כן אמר ר"ש בן לוי בשם ר' הושעיה כעובי דינר גורדיינון היה בו אמר רבי לא למלכתו אינו עומד מחמתו הוא ואתייא כיי דאמר רשב"ל [שמות ל א] ועשית מזבח מקטר קטורת אין כתיב כאן אלא מקטר קטורת המזבח היה מקטיר את הקטורת ויהא כטבלה שהיא עשויה לילך ולהניח לא כן א"ר אמי בשם רשב"ל השולחן למה טמא לא מפני שמוציאין אותו ומראין אותו לעולי רגלים וזה לא במקומו הוא עומד אף זה שימש כלי במקדש ויהא טהור ולמה טמא א"ר

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ב

 האש קידם עצים לאש סידר עד שלא תרם משחיל ותורם מפרק ותורם ר' יעקב בר אחא אמר חילפיי שאל קומץ שנתנו על גבי מערכת לילה מה הן ר' ירמיה אמר חילפיי שאל אימרין שנתנן על גבי מערכת לילה מה הן ולא מתני' היא אין לך קודם לתמיד של שחר אלא קטורת בלבד מתני' למצוה מה צריכה ליה לעיכוב ציץ מהו שירצה על טומאת ידים ידים מהו שיפסלו משם יוצא ולאו מתני' היא קידש ידיו ורגליו וניטמו מטבילן והן טהורות יצא לא נפסלו משם יוצא ואתיא כמאן דאמר אין הלינה פוסלת בידים מה צריכה ליה ברם הכא כמאן דאמר לינה פוסלת

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ג

 קרצו כתיב [ירמי' מו כ] קרץ מצפון בא בא ר' חנינה ור' יהושע בן לוי חד אמר [דף טו עמוד ב] נכוסה וחורנה אמר נסוחה מ"ד נכוסה מן הדא הביאו לו את התמיד קרצו מ"ד נסוחה מגליינא [איוב לג ו] מחמר קרצתי גם אני:הלכה המתני' קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאיברים של בין הערבים היתה קריבה בין אברים לנסכים אם היה כהן גדול זקן או איסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן: גמ' כתיב בתמיד [שמות כט לט] בבקר וכתיב בעצים [ויקרא ו ה] בבקר יקדים דבר שנאמר בו בבקר בבקר לדבר שלא

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ד

 בכל יום שלש והיום ארבע רבי יהודה אומר בכל יום שתים והיום שלש: גמ' מה טעמא דר"מ [ויקרא ו ה] והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה זו מערכת קיומי אש וביער עליה הכהן זו מערכת איכול איברין ופדרים וערך עליה העולה זו מערכה גדולה והקטיר עליה חלבי השלמים זו קטורת ולית לרבי יוסה מערכת איכול איברין ולית לרבי יודה מערכת קיומי אש מה מקיים רבי יהודה אש תמיד אש שאמרתי לך תהא תמיד לא תהא אלא על מזבח החיצון א"ר אלעזר האיברין והפדרין שלא נתאכלו מבערב עושה אותן מדורה ושורפן בפני עצמן ודוחין עליהן את השבת ר' יעקב בר

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ה

 בן לוי אמר כשירה מ"ט דר' יוסי בר חנינה קודש היא שתהא הבאתה בקודש מ"ט דר"י בן לוי קודש היא שתהא באה מתרומת הלישכה א"ר יוסה בי רבי בון אתיא דר' יוסי בן חנינה כשמואל ודריב"ל כר' יוחנן דתנינן המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויין לקרבנות ציבור רבי יוחנן אמר קטורת א"ר הושעיה תיפתר באומן משל בית אבטינס שהיה נוטל בשכרו קטורת ודר' יוסי בן חנינה כשמואל דא"ר חונה בשם שמואל מכתשת עשו אותה כלי שרת לקדש א"ר יוסה בי רבי בון אמרה רבי חונה קומי רבי יוסה דבר שקדש בכלי נפדה אמר ליה ולאו שמואל הוא ושמואל אמר קל

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א

 אמר כבר נאמר לי [שם ט ג] כירק עשב נתתי לכם את כל לאיזה דבר ריבה הכתוב בטהורין לקרבנות ועכו"ם בזמן הזה רשאין לעשות כן ר' בא בשם רב יהודה אסור לישראל לסייעו ואסור להיעשות לו שליח אנטונינוס שאל לרבי מהו לבנות מזבח א"ל בניהו וגנוז אבניו מהו לעשות לו קטורת א"ל חסר בה אחת מסממניה לא כן תני [שמות ל לז] לא תעשו לכם לכם אין אתם עושין אבל עושין הם אחרים לכם א"ר חנניה בגין ר' רומנוס דשלחיה רבי יעבדיניה ליה אית מילין דאמרין דאתגייר אנטונינוס אית מילין אמרין דלא איתגייר אנטונינוס ראו אותו יוצא במנעל פחות ביום

1234567891011121314151617181920