קול יעקב הלכות ביכורים פרק ג

קול יעקב הלכות ביכורים פרק ג

  


הלכה ט
[ט] ואלו שבידיהן היו ניתנין לכהנים. והשגת הראב"ד עיי"ש. ומ"ש מרן דרבינו מפרש למתני' דמה שבידם ניתנין לכהנים היינו הגוזלות שבידן וכו' והראב"ד מפרש דמה שבידם היינו הבכורים עיי"ש. וקצת ראיה לפירוש רבינו ממתני' דתני במ"ח והסלים והבכורים נתנים לכהנים ואם איתא דמתני' דמה שבידם היינו לבכורים אמאי איצטריך תנא למיתני עוד והבכורים לכהנים הא תני לה ומה שבידם לכהנים דהיינו הבכורים ותרתי למה לי אלא על כרחך לומר דמתני' דמה שבידם היינו על הגוזלות ומתני' אחריתי על הבכורים וק"ל.