קול בן לוי הלכות ברכות פרק ז

קול בן לוי הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ב
[ב] בעה"ב מברך המוציא ומשלים הברכה ואח"כ וכו' ואם היו כולן בעלי הבית הגדול וכו'. כתב מרן הקדוש וז"ל בעה"ב וכו' ר' זירא חלש וכו' ומ"ש רבינו ואם היו כולן וכו' נ"ל שכתב כן לישב הני תרי לישני דאמר ר' יוחנן משום (רשב"א) [רשב"י] כשיש שם אורח וכו' ואידך לישנא דבוצע מברך כשכולן בעלי הבית והתוס' גם כן כתבו כדי לישבם עכ"ל. וקשה דאי הכי מאי קאמר ליה ר' זירא לר' אבהו לא ס"ל מר להא דרב הונא דאמר בוצע מברך דהא לא אמרה רב הונא אלא כשכולן בעלי הבית וכן נמי קשיא לפי' התוס' כמו שיראה הרואה ועוד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.