קול בן לוי הלכות ברכות פרק ו

קול בן לוי הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ב
[ב] ומים אחרונים אין מברכין עליהם שאינם אלא מפני הסכנה וכו'. כתב הראב"ד אני שמעתי וכו' שכתבו על מים אחרונים ברכה וכו' והדברים נכונים שהרי חכמים דרשו את שתיהן מפסוק אחד וכו' ואם אכל דברים יבשים אין טעון ברכה וכו' עכ"ל. ונראה לענ"ד דסבירא ליה לרבינו ז"ל דנהי דדרשינן מקרא מים אחרונים להעביר את הזוהמה אבל כל שאינן מזוהמות אין שם לתא דקרא אבל חכמים תקנו חובה כל כה"ג מפני הסכנה וכאשר יהיה האופן שאין שם זוהמא והוא טעון רחיצה מפני הסכנה אין שם ברכה מעתה לא פלוג רבנן לטעון ברכה היכא דמז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.