קול בן לוי הלכות ברכות פרק ה

קול בן לוי הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה ז
[ז] נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין וכו' אבל נשים מזמנות לעצמן או עבדים לעצמן וכו'. כתב מרן הקדוש והטעם שלא הזכיר הברייתא וקטנים מזמנין לעצמן לפי שהקטנים אינן חייבין בשום מצוה אלא על אביהם מוטל לחנכם וכיון שהיא חברת קטנים וכו' עכ"ל. וקשה דאם כן היאך אמרינן בפרק מי שמתו דבן מברך לאביו וכו' כיון שהבן אינו מחוייב אפילו מדרבנן וכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את אחרים ידי חובתן כנודע. ואין לומר דסבירא ליה למרן ז"ל בההיא דבן מברך וכו' דמיירי בבן גדול וכמו שהוא דעת הרמב"ן ז"ל הובאו דבר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.