קובץ שעורים חלק ב סימן יב

קובץ שעורים חלק ב סימן יב

  

א) כתובות דל"ח בעי רבא יש בגר בקבר ודבנה הוי ופירש"י אם יש לה בן וצריך להבין מה הוסיף רש"י בזה על דברי הגמ', ופריך מי קא ילדה ומסיק דהכי קמיבעי ליה יש בגר בקבר ופקע אב ופירש"י דקנס לאו ממון הוא להורישו וקשה דהא לעיל קאמר דבנה הוי בתורת ירושה וכבר הקשו כן בתוס' ודברי רש"י א"א לישב בתירוצם עיי"ש.

ב) והנה בב"ב דקנ"ט בן שמכר חלק בכורתו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות ולימא אבוך זבן ואת מפקת וכ"ת ה"נ אמר מכח אבוה דאבא קאתינא א"כ בחלק בכורה מאי עבידתיה ודילמא מצי אמר מכח אבוה דאבא קאתינא וב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.