קובץ על יד הלכות גירושין פרק יב

קובץ על יד הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] הוחזקה א"א. שינה רבינו לישנא דמתני' משמע אפי' ע"י קול ועי' באה"ע סי' ז' אות י"ד וב"ש שם ולפי מה דאמרי' בגמ' כתובות כ"ג ע"א אליבא דר"א הא דתני סיפא אם משנשאת באו עדים לא תצא דוקא בשבוי' אבל לא ברישא א"כ הפי' ברישא אם יש עדים היינו אפילו באו עדים לאחר שנשאת ולא שייך למתני במתני' קול ולקלא דבתר נשואין לא חיישי' שוב מצאתי שגם בס' הפלאה כ"כ. ומוכח דלא כשי' הי"מ שמביאים התוס' יבמות דף צ"ב ומיושב בזה מה דקש' לכאורה על הגמרא גופא מאי קמקשה דלמא אמרי' כסברת הי"מ ולדברינו מיושב דסתמא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.