קובץ על יד הלכות גירושין פרק ט

קובץ על יד הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ז
[ז] הרוצה לגרש על תנאי. כתב הב"י חו"מ סי' ר"ז וכל דאמר רבנן דאסמכתא ליתא אלא בד"מ אבל בגיטין וקידושין ליכא דינא דאסמכתא דהא תנן גבי תנאי גיטין כמה זימני אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש אם לא אעבור מכנגד פניך ל' יום ולא בטל משום אסמכתא וכו' וכ' עוד ויל"ד כיון דקימ"ל אסמכתא לא קני' האיך נותן גט על תנאי הוי גט וכו' והרמב"ן בפ' גט פשוט כ' והוי יודע שלא הוזכר אסמכתא בתלמוד אלא בדיני ממונות ולא נתן טעם בדבר וע"ש בב"י שכ' טעמים לזה ועי' בס' תיקון סופרים דף כ"ח ע"א.

הלכה ח


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.