קובץ על יד הלכות ברכות פרק ו

קובץ על יד הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ג
[ג] הנ"י לפירות ה"ז מגסי הרוח. וכתב הלבוש א"ח סימן קנ"ח דה"ט משום דתרומת פירות אינו כ"א מדרבנן ואף בזיתים וענבים עיקר חיובם מה"ת אינו אלא ביין ושמן היוצאין מהם. ה"ז דבר חדש ועיין מ"ש בשלום ירושלים פ"ב דחגיגה דף ז':

הלכה ה
[ה] כל כו'. עיין השגת הראב"ד ועיין מ"ש לעיל בפ"ד הלכה ח' מהלכות ק"ש:

הלכה ז
[ז] מים שנשתנו מראיתן. כתב הב"י בסי' ק"ס בשם הרא"ה דטעמא דומיא דקידוש ידים ורגלים מן הכיור והתם מסתברא משום דכתיב מים יתירא ומהכא דייקינן דמים בהוייתן ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.